Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-127 2011-07-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI  NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. 1-127

Vilnius

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Administracijos direktoriui iki 2011 m. rugpjūčio 14 d. patvirtinti:

2.1. Mokamų automobilių stovėjimo vietų rezervavimo tvarką;

2.2. Namų, kurių gyventojams išduodami gyventojų leidimai, sąrašą ir leidimų skaičių. 

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. 1-881 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis ir aikštelėmis nustatymo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Meras                                                                        Artūras Zuokas

______________

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. liepos 13 d.

sprendimu Nr. 1-127

 

 

VIETINĖS Rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis

MOKAMOMIS vietomis automobiliams statyti

N U O S T A T A I

 

 

I. Bendroji dalis

 

1.    Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu.

2.    Vietinė rinkliava už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti (toliau – vietinė rinkliava) yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka visų kategorijų ir klasių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – automobilių) valdytojams (vairuotojams), galiojanti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

 

3.    Vietinė rinkliava renkama tik nuostatų priede nustatytose vietose. Šios vietos apibrėžtos rinkliavos zonomis, kuriose esančiose vietose automobiliams statyti gali būti renkama Tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

 

4.    Šia rinkliava siekiama reguliuoti transporto eismo srautus, skatinti alternatyvius kelionių būdus, pagerinti gyvenamosios ir miesto aplinkos ekologinę būklę. Vietinė rinkliava pradedama rinkti atsižvelgiant į viešąjį ir gyventojų interesus, eismo saugumą, įvertinant galimybes naudotis stovėjimo vietomis, siekiant sudaryti sąlygas, kad piko metu stovinčių automobilių kiekis neviršytų 85 proc. stovėjimo vietų užimtumo atskirose teritorijose.

2014 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1747 redakcija

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

 

5.    Vietinė rinkliava įskaitoma į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą. Surinktas vietinės rinkliavos lėšas rekomenduojama skirti Vilniaus miesto viešojo transporto sistemos, dviračių infrastruktūros, automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos, automobilių statymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti.

                        2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

6.    Vietinę rinkliavą renka ir administruoja, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę vykdo, automobilių statymo tvarką prižiūri, automobilių stovėjimo bilietų automatų ir mokamas automobilių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą atlieka Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“. Ši įmonė taip pat dalyvauja įgyvendinant automobilių stovėjimo vietų plėtros projektus, diegia, tobulina ir prižiūri išmaniųjų transporto sistemų priemones, išduoda leidimus statyti automobilius rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, gyventojų leidimus ir elektra varomų automobilių leidimus, sudaro sutartis dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo, periodiškai (ne rečiau kaip 1 kartą per metus) atlieka stovėjimo vietų užimtumo analizę ir teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl vietinės rinkliavos dydžių koregavimo tose miesto gatvėse ir aikštelėse, kuriose automobilių stovėjimo vietų užimtumas piko metu viršija 85 proc., taip pat atlieka kitas Vilniaus miesto savivaldybės pavestas funkcijas ir užduotis.

2014 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1747 redakcija

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

 

7.    Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka (sprendimu):

7.1.  nustatomas mokamų automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir galiojimo laikas šių nuostatų priede nustatytose vietinės rinkliavos zonose;

7.2.  atsižvelgiant į automobilių stovėjimo vietų poreikį, suteikiama teisė įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, užsienio valstybių ambasadoms ir konsulatams, valstybės biudžetinėms įstaigoms, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir seniūnijoms rezervuoti automobilių stovėjimo vietas, tokia teisė nesuteikiama arba anksčiau suteikta teisė panaikinama, nustatomas rezervuotų automobilių stovėjimo vietų galiojimo laikas;

7.3.  nustatomos teritorijos ir jų ribos, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

 

7.4.  atliekama automobilių stovėjimo vietų, kuriose renkama vietinė rinkliava, priežiūra (dangų remontas, valymas). Informaciją apie automobilių stovėjimo vietų būklę Savivaldybės administracijai teikia Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“;

7.5.  nustatomas ikiteisminio tyrimo įstaigoms priklausančių nepažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos signalais automobilių, kurie naudojami atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus ar vykdant operatyvinę veiklą ir kuriems netaikoma vietinė rinkliava, sąrašas (nurodoma automobilių markė ir valstybiniai numeriai).

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

 

                        7.6. nustatomas valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę vykdančioms įstaigoms priklausančių pažymėtų skiriamaisiais ženklais automobilių, kurie naudojami atliekant tarnybines funkcijas ir kuriems netaikoma vietinė rinkliava, sąrašas (nurodoma automobilių markė ir valstybinis numeris).

                        2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

8.    Neteko galios.

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1967 redakcija

 

9.    Šiuos nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Taryba.

 

II. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

10. Vietinė rinkliava renkama eurais.

                        2014 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2015 redakcija

 

11. Vietinės rinkliavos dydis diferencijuojamas pagal vietinės rinkliavos zonas, nustatytas šių nuostatų priede.

12. Nustatomi šie vietinių rinkliavų dydžiai pagal vietinės rinkliavos zonas:

12.1. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvylika minučių mėlynojoje zonoje – 0,50 (penkiasdešimt euro centų) Eur;

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

12.2. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvylika minučių raudonojoje zonoje – 0,30 (trisdešimt euro centų) Eur;

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

12.3. už automobilio stovėjimą kiekvienas dešimt minučių – 0,10 (dešimt) Eur geltonojoje zonoje;

12.4. už automobilio stovėjimą kiekvienas dvidešimt minučių žaliojoje zonoje –
0,10 (dešimt euro centų) Eur;

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

12.5. už automobilio stovėjimą (nepriklausomai nuo automobilio stovėjimo laiko tą dieną toje vietoje), jei už automobilio stovėjimą sumokama per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos, –
40 (keturiasdešimt) Eur mėlynojoje zonoje, 20 (dvidešimt) Eur raudonojoje zonoje, 7 (septyni) Eur geltonojoje zonoje ir 4 (keturi) Eur žaliojoje zonoje;

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

12.6. už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 8 iki 18 val.:

12.6.1. mėlynojoje zonoje – 525 (penki šimtai dvidešimt penki) Eur per mėnesį;

12.6.2. raudonojoje zonoje – 315 (trys šimtai penkiolika) Eur per mėnesį;

12.6.3. geltonojoje zonoje – 126 (vienas šimtas dvidešimt šeši) Eur per mėnesį;

12.6.4. žaliojoje zonoje – 63 (šešiasdešimt trys) Eur per mėnesį;

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija (įsigalioja 2017-09-01)

 

12.6.5. baltojoje zonoje – 36 (trisdešimt šeši) Eur per mėnesį;

 

12.61. nuostatuose numatytais atvejais už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje nuo 18 iki 8 val.:

12.61.1. mėlynojoje zonoje – 79 (septyniasdešimt devyni) Eur per mėnesį;

12.61.2. raudonojoje zonoje – 47 (keturiasdešimt septyni) Eur per mėnesį;

12.61.3. geltonojoje zonoje – 19 (devyniolika) Eur per mėnesį;

12.61.4. žaliojoje zonoje – 9 (devyni) Eur per mėnesį;

12.61.5. baltojoje zonoje – 5 (penki) Eur per mėnesį;

2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1307 redakcija

 

12.7. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute) arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotą leidimą (toliau – gyventojo leidimas), pirmojo automobilio stovėjimą:

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

12.7.1. mėlynojoje zonoje – 43 (keturiasdešimt trys) Eur per metus;

12.7.2. raudonojoje zonoje – 22 (dvidešimt du) Eur per metus;

12.7.3. geltonojoje zonoje – 14 (keturiolika) Eur per metus;

12.7.4. žaliojoje zonoje – 7,20 (septyni Eur 20 ct) Eur per metus;

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

12.8.    už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute) arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antrojo automobilio stovėjimą:

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

12.8.1. mėlynojoje zonoje – 52 (penkiasdešimt du) Eur per mėnesį, 624 (šeši šimtai dvidešimt keturi) Eur per metus;

12.8.2. raudonojoje zonoje – 26 (dvidešimt šeši) Eur per mėnesį, 312 (trys šimtai dvylika) Eur per metus;

12.8.3. geltonojoje zonoje – 17 (septyniolika) Eur per mėnesį, 204 (du šimtai keturi) Eur per metus;

12.8.4. žaliojoje zonoje – 8,70 (aštuoni Eur 70 ct) Eur per mėnesį, 104 (vienas šimtas keturi) Eur per metus;

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

12.9.    Neteko galios.

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

12.10.  už automobilio, naudojamo dalijimosi automobiliu paslaugai teikti, stovėjimą bet kurioje rinkliavos zonoje – 67 (šešiasdešimt septyni) Eur per mėnesį (automobilių dalijimosi paslauga – tai automobilių be vairuotojo nuomos būdas, kai juridiniai asmenys transporto priemones išnuomoja klientams trumpam laikotarpiui (dažniausiai nuo vienos iki kelių valandų);

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

 

12.11.  už automobilio stovėjimą vieną mėnesį:

12.11.1. geltonojoje zonoje – 67 (šešiasdešimt septyni) Eur;

12.11.2. žaliojoje zonoje – 33 (trisdešimt trys) Eur;

12.11.3. Neteko galios.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

            12.12. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antro automobilio stovėjimą daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje:

                        12.12.1. mėlynojoje zonoje – 26 (dvidešimt šeši) Eur per mėnesį, 312 (trys šimtai dvylika) Eur per metus;

                        12.12.2. raudonojoje zonoje – 13 (trylika) Eur per mėnesį, 156 (vienas šimtas penkiasdešimt šeši) Eur per metus;

                        12.12.3. geltonojoje zonoje – 9 (devyni) Eur per mėnesį, 108 (vienas šimtas aštuoni) Eur per metus;

                        12.12.4. žaliojoje zonoje – 4,50 (keturi Eur 50 ct) Eur per mėnesį,
54 (penkiasdešimt keturi) Eur per metus;

                        2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

12.13. už automobilio valdytojo (vairuotojo), turinčio Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotą komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobilio stovėjimą apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje:

12.13.1. mėlynojoje zonoje – 52 (penkiasdešimt du) Eur per mėnesį, 624 (šeši šimtai dvidešimt keturi) Eur per metus;

12.13.2. raudonojoje zonoje – 26 (dvidešimt šeši) Eur per mėnesį, 312 (trys šimtai dvylika) Eur per metus;

12.13.3. geltonojoje zonoje – 17 (septyniolika) Eur per mėnesį, 204 (du šimtai keturi) Eur per metus;

12.13.4. žaliojoje zonoje – 8,70 (aštuoni Eur 70 ct) Eur per mėnesį, 104 (vienas šimtas keturi) Eur per metus.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

13. Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti žaliojoje zonoje; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą geltonojoje zonoje, automobilį galima statyti geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą mėlynojoje zonoje, automobilį galima statyti mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose;

2014 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2015 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

III. VIETINĖS Rinkliavos mokėtojai

 

14. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra automobilių valdytojai (vairuotojai), kurie naudojasi Tarybos nustatytose vietinės rinkliavos zonose esančiomis mokamomis bei rezervuotomis vietomis automobiliams statyti.

15. Vietinė rinkliava, nurodyta šių nuostatų 12 punkte, netaikoma:

15.1. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų, policijos, dujų tiekėjų avarinių tarnybų, greitosios medicinos ir medicinos pagalbos, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, viešąją tvarką užtikrinančių ir vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos kontrolę vykdančių tarnybų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiaisiais šviesos arba specialiaisiais šviesos ir garso signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas, ir valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę vykdančių įstaigų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

15.2. kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų (įmonių ar bendrovių) specialių transporto priemonių, pažymėtų specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atvykusiems likviduoti avarijų, ikiteisminio tyrimo įstaigoms priklausančių nepažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems ikiteisminio tyrimo veiksmus ar vykdantiems operatyvinę veiklą, išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

 

15.3. automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, valdytojams (vairuotojams), išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas;

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

 

15.4. prie užsienio valstybių ambasadų ir konsulatų jų lėšomis nustatyta tvarka pažymėtose ne daugiau kaip 5 automobilių stovėjimo vietose;

15.5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis nustatyta tvarka pažymėtose 5 – 15 m ilgio atkarpose prie Savivaldybės administracinio pastato ir seniūnijų buveinės vietos patalpų;

15.6. Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamų renginių metu automobilių stovėjimo vietose, kurios renginių metu naudojamos kitoms reikmėms;

15.7. už automobilio valdytojo (vairuotojo), įsigijusio kombinuotos kelionių jungties („Statyk ir važiuok“) bilietą, automobilio stovėjimą kombinuotos kelionių jungties („Statyk ir važiuok“) automobilių stovėjimo aikštelėje laikotarpiu nuo bilieto įsigijimo momento iki automobilio išvažiavimo iš aikštelės, bet ne ilgiau kaip iki tos pačios dienos 24 valandos.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

       15.8.         automobilių, kuriems nuostatuose nustatyta tvarka išduotas elektroninis elektromobilio leidimas (toliau – elektromobilio leidimas), vairuotojams (valdytojams), išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas.

2017 m. gegužės 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-946 redakcija

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

IV. VIETINĖS Rinkliavos mokėjimo tvarka

 

16. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama:

16.1. į bilietų automatus grynaisiais pinigais (monetomis) arba kortelėmis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.1–12.4 punktuose). Bilietų automatas išduoda bilietą, patvirtinantį vietinės rinkliavos sumokėjimą ir suteikiantį teisę automobilio valdytojui (vairuotojui) palikti automobilį stovėti mokamoje stovėjimo vietoje biliete nurodytą laiką;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

 

16.2. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis siunčiant trumpąsias žinutes arba naudojantis Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sukurtomis mobiliųjų įrenginių programomis (toliau – mobiliųjų įrenginių programos) (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.1–12.4 punktuose);

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

 

16.3. banko pavedimu (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.6–12.13 punktuose);

2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-613 redakcija

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

16.4. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ padalinyje, priimančiame mokėjimus grynaisiais pinigais (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.7, 12.8 ir 12.11–12.13 papunkčiuose), ir grynaisiais pinigais kitose Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nurodytose grynųjų pinigų surinkimo vietose (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5 papunktyje);

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

16.5. naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.7, 12.8, 12.11 ir 12.12 papunkčiuose).

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

17. Vietinę rinkliavą automobilio valdytojas (vairuotojas) moka šia tvarka:

17.1. pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo iš karto sumokėti nuostatų
12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą arba naudodamasis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis. Nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą privalo sumokėti per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.4 arba 16.5 punktuose nustatytais būdais, privalomai nurodydamas automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

17.2. įsigijęs bilietą, iš karto privalo jį palikti automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse ir taip, kad būtų įskaitoma spausdinta stovėjimo data, laikas bei vietinės rinkliavos zonos pavadinimas;

17.3. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, siunčiama trumpoji užsakymo žinutė arba užsakymas atliekamas mobiliųjų įrenginių programomis automobilio valdytojui (vairuotojui) neatsitraukus nuo automobilio, užsakyme nurodant automobilio, už kurio stovėjimą mokama, valstybinį numerį ir rinkliavos zoną. Užsakymas laikomas įregistruotu vairuotojui gavus iš ryšio operatoriaus patvirtinimą. Automobilio valdytojas (vairuotojas) pranešimą apie automobilio stovėjimo pabaigos laiką siunčia įlipęs į automobilį prieš išvažiuodamas;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

 

17.4. pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos privaloma papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos. Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privaloma palikti automobilyje nuostatų 17.2 punkte nustatyta tvarka.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui arba nutraukus užsakymą ir neišvykus iš mokamos stovėjimo vietos, kai už stovėjimą mokama naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, privaloma iš karto papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą, sumokama nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinė rinkliava per 72 valandas nuo tos dienos pabaigos nuostatų 16.4 arba 16.5 punktuose nustatytais būdais, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

17.5. gyventojo leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį mokamoje stovėjimo vietoje leidime nurodytoje teritorijoje iki nurodytos datos (jeigu tai elektroninis leidimas – šie duomenys kaupiami elektroninių gyventojų leidimų registre), elektromobilio leidimą, suteikiantį teisę statyti elektra varomą automobilį mokamoje stovėjimo vietoje iki leidime nurodytos datos (jeigu tai elektroninis leidimas – šie duomenys kaupiami elektroninių elektromobilių leidimų registre), privalo pritvirtinti (užklijuoti) ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje taip, kad ant leidimo spausdinta informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko. Suteikiant elektroninius leidimus, prievolė pritvirtinti (užklijuoti) leidimus ant automobilio priekinio stiklo negalioja;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

 

17.6. leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privalo pritvirtinti (užklijuoti) ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinta informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko;

17.7. neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę palikti automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse, kurioje atspausdintas kortelės numeris ir galiojimo data;

17.8. jei automobilis užima daugiau nei vieną automobilių stovėjimo vietą, turi sumokėti vietinę rinkliavą už visas užimamas vietas.

17.9. uždaro salono neturinčių transporto priemonių (motociklų, kabrioletų ir t. t.) valdytojai (vairuotojai) vietinę rinkliavą turi mokėti per mobiliojo ryšio operatorių arba užtikrinti bilieto, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, išsaugojimą (pritvirtinimą) matomoje vietoje.“

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-281 redakcija

 

18. Sumokėta vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilį rezervuotose automobilių stovėjimo vietose.

2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-613 redakcija

 

V. AUTOMOBILIŲ stovėjimo vietų rezervavimas

 

19. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, užsienio valstybių ambasadoms ir konsulatams, valstybės biudžetinėms įstaigoms, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir seniūnijoms (toliau – asmuo) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

20. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos šia tvarka:

20.1. automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos ne arčiau kaip 15 metrų nuo Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamo bilietų automato;

20.2. asmenys, savo lėšomis įrengę automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų ir jas perdavę Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, turi teisę ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo įrengtų vietų perdavimo pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tam tikrą laiką neatlygintinai rezervuoti įrengtas automobilių stovėjimo vietas. Neatlygintiną automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminą nustato Administracijos direktorius (jo įgaliotas Administracijos direktoriaus pavaduotojas) įvertinęs automobilių stovėjimo vietoms įrengti panaudotų lėšų ir nustatytos automobilių stovėjimo vietų vietinės rinkliavos santykį. Neatlygintinas automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo įrengtų automobilių stovėjimo vietų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dienos (perdavimo–priėmimo akto pasirašymo). Į automobilių stovėjimo vietos įrengimo kainą įskaitomos lėšos, panaudotos automobilių stovėjimo vietos plotui įrengti. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ sudaro su asmeniu, pageidaujančiu ir turinčiu teisę neatlygintinai rezervuoti stovėjimo vietą, sutartį dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

20.3. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ sudaro su asmeniu, pageidaujančiu ir turinčiu teisę rezervuoti stovėjimo vietą, sutartį dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo, kai jis sumoka nuostatų 12.6 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

20.4. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ išduoda leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje. Leidimas galioja nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių;

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

 

20.5. leidimo pirmoje pusėje nurodoma asmens pavadinimas, leidimo galiojimo vieta, laikas, leidimo numeris;

20.6. leidimas tvirtinamas (klijuojamas) šių nuostatų 17.6 punkte nustatyta tvarka;

20.7. išduotas leidimas suteikia teisę statyti automobilį tik leidime nurodytoje vietoje;

20.8. filmavimų, koncertinių renginių metu bei vykdant statybos, remonto bei kitus darbus automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos: laikotarpiui iki 14 dienų įskaitytinai – mokant nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, laikotarpiui ilgesniam nei 14 dienų – mokant nuostatų 12.6 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

 

20.9. rezervuotos automobilių stovėjimo vietos žymimos pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą eismo organizavimo schemą. Kelio ženklai, važiuojamosios dalies ženklinimas ir kitos techninės eismo reguliavimo priemonės įrengiami ir išmontuojami asmenų, kuriems suteikta teisė rezervuoti automobilių stovėjimo vietą (-as), lėšomis;

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

 

20.10. automobilių stovėjimo vietos nerezervuojamos Didžiojoje gatvėje (išskyrus užsienio valstybių ambasadoms ir konsulatams bei valstybės biudžetinėms įstaigoms).

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

 

20.11. apgyvendinimo paslaugų teikėjams, registruotiems Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos registre, ir Lietuvos Respublikos institucijoms, kurių nuostatuose numatyta nepertraukiama veikla visą parą visomis savaitės dienomis, nuostatuose nustatyta tvarka rezervavusioms automobilių stovėjimo vietas nuo 8 iki 18 val., pateikus poreikį naudotis rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis nuo 18 iki 8 val. pagrindžiančius dokumentus, mokantiems nuostatų 12.61 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, automobilių stovėjimo vietos gali būti rezervuojamos nuo 18 iki 8 valandos.

2017 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1307 redakcija

 

 

 

VI. GYVENTOJŲ IR komercinių patalpų savininko (valdytojo) LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS, PAKEITIMAS IR PANAIKINIMAS

 

Pakeistas pavadinimas:

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

21. Gyventojo leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose, išduoda Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ automobilio valdytojui (vairuotojui), sumokėjusiam nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir pateikusiam:

21.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;

21.2. vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu;

21.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą arba išrašą dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos gyvenamojoje patalpoje (bute) arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose;

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

21.4. sutikimą (leidimą), kad jo asmens duomenys būtų tikrinami duomenų registruose.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

21.5. valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą apie poilsio patalpų įregistravimą, jeigu deklaruota gyvenamoji vieta yra poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

21.6. Neteko galios.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

22. Gyventojo leidimas galioja šalia asmens, kuriam išduotas toks leidimas, deklaruotos (registruotos laikinos) gyvenamosios vietos nustatytoje teritorijoje. Gyventojų leidimų galiojimo teritorijas ir jų ribas nustato ir tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

23. Komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, suteikiantį teisę statyti lengvąjį automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose apmokestintoje daugiabučio (-ų) namo (-ų) vidinėje teritorijoje, asmens, šioje teritorijoje valdančio negyvenamosios paskirties (išskyrus pagalbinio ūkio paskirties patalpas) arba gyvenamosios paskirties (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti komercinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose) patalpą, prašymu išduoda Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ lengvojo automobilio valdytojui (vairuotojui), pateikusiam:

23.1. užpildytą nustatytos formos prašymą, pasirašytą patalpų savininko ar teisėto valdytojo (naudotojo), kuriame turi būti nurodyta:

23.1.1. lengvojo automobilio valdytojas (vairuotojas), kuriam prašoma išduoti komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą;

23.1.2. negyvenamosios arba gyvenamosios paskirties patalpoje vykdoma komercinė veikla;

23.2. nuostatų 23.1 punkte nurodytos patalpos Nekilnojamojo turto registro išrašą (su duomenimis apie nuomos ar panaudos sutarties įregistravimą, jeigu prašymą pasirašė asmuo, valdantis patalpas nuomos ar panaudos teise);

23.3. dokumentą, patvirtinantį nustatyto dydžio vietinės rinkliavos sumokėjimą.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

24. Gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimų skaičius yra ribojamas:

24.1. apmokestintoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai;

24.2. apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje esančios negyvenamosios paskirties arba gyvenamosios paskirties patalpos (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti komercinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose), kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodamas vienas komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimas;

24.3. vienam nekilnojamojo turto vienetui gali būti išduodamas vienos rūšies leidimas.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

25. Vieta gyventojo ir asmens, turinčio komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobiliui nėra rezervuojama.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

26. Gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimai gali būti panaikinami, jei jie netinkamai naudojami ar po jų išdavimo pasikeitė sąlygos, kuriomis remiantis leidimas buvo išduotas. Apie leidimo panaikinimą Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ leidimą gavusį asmenį informuoja raštu jo prašyme nurodytu adresu arba elektroniniu paštu 3 darbo dienos prieš leidimo panaikinimą, nurodydama leidimo panaikinimo priežastis. Automobilio valdytojui (vairuotojui) per šį terminą nepašalinus nustatytų leidimo naudojimo trūkumų, leidimas panaikinamas.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

27. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ turi išduoti gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti, jeigu dokumentų priėmimo metu pastebima neatitikimų, klaidų ir (ar) trūkumų, kurių negalima ištaisyti prašymo pateikimo metu. Tokiu atveju Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ asmens pildomame prašyme nurodo priežastį (-is), dėl kurių leidimas negali būti išduotas. Prašymą teikiantis asmuo turi teisę ištaisyti nustatytus neatitikimus, klaidas ir (ar) trūkumus ir pakartotinai kreiptis dėl gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimo išdavimo.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1574 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

28. Neteko galios.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

29. Neteko galios.

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

VII. ELEKTROMOBILIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

          30. Elektromobilio leidimą statyti automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose išduoda Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ automobilio valdytojui (vairuotojui), nustatyta tvarka įregistravusiam elektromobilį ir pateikusiam:

30.1.    užpildytą nustatytos formos prašymą;

30.2.   automobilio registracijos liudijimą;

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

31.     Elektromobilio leidimas išduodamas automobilių, kuriuose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio, valdytojams (vairuotojams). Hibridinių automobilių valdytojams (vairuotojams) elektromobilio leidimas neišduodamas.

2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

 

32.     Elektromobilių leidimų duomenys kaupiami elektroniniame Elektromobilių leidimų registre.

                        2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

33.     Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ turi išduoti elektromobilio leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti per 5 darbo dienas nuo prašymo (su visais reikalaujamais duomenimis) išduoti elektromobilio leidimą gavimo.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

                2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

34.     Vietinė rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, grąžinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

 

35.     Jei panaikinamas leidimo galiojimas nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka arba išvykstama iš automobilio stovėjimo vietos anksčiau, nei pasibaigia apmokėtas stovėjimo laikas, vietinė rinkliava negrąžinama.

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

 

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKOS

PAŽEIDIMUS

 

36.     Automobilio valdytojas (vairuotojas), padaręs šiuose nuostatuose numatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Administracinių nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

                          2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

37.     Šiuose nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimai užfiksuojami darant jų nuotraukas arba stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis.

38.     Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ vietinės rinkliavos nepriemokos administravimo tikslais nuostatų 37 punkte nurodytu būdu užfiksuoja vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus.

39.     Savivaldybės vykdomosios institucijos vardu administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja ir administracines nuobaudas už vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus skiria Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti Savivaldybės administracijos departamentų, skyrių, poskyrių vadovai, jų pavaduotojai ir vyriausieji specialistai.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40.         Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinės rinkliavos administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

41.         Vietinės rinkliavos administravimą kontroliuoja Valstybės kontrolė ir Savivaldybės kontrolierius;

42.         Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, parengia ir, suderinusi su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi, teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui tvirtinti Mokamų automobilių stovėjimo vietų Vilniaus miesto vietinės rinkliavos zonose galiojimo laikų schemą.

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

43.                                      Automobilių valdytojai (vairuotojai) Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atsisakymą išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar elektromobilio leidimą gali apskųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atsisakymo išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar elektromobilio leidimą gavimo dienos. Šiai patenkinus automobilio valdytojo (vairuotojo) skundą dėl atsisakymo išduoti leidimą, Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ privalo išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar elektromobilio leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakartotinio automobilio valdytojo (vairuotojo) prašymo gavimo dienos.

                                2018 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1666 redakcija

______________

 


Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų

priedas

 

2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-613 redakcija

2013 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1257 redakcija

2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-802 redakcija

 

 

ZONŲ, KURIOSE TAIKOMA VIETINĖ RINKLIAVA UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS

STATYTI, RIBOS

 

1. Mėlynoji zona. Jos ribos eina Vokiečių, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, Šventaragio, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę šalia Katedros aikštės, Barboros Radvilaitės gatvėmis iki Maironio gatvės, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų (iki Bazilijonų gatvės, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Aušros Vartų g. 2) gatvėmis. Šios gatvės yra mėlynojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančią Jogailos gatvę ir Gedimino prospektą.

2. Raudonoji zona. Jos ribos eina Savičiaus, Bokšto, Išganytojo gatvėmis, Vilnios upės krantine iki Arsenalo gatvės, Arsenalo, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Vašingtono aikšte, J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, Pamėnkalnio, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles, Pylimo, Rūdninkų, Visų Šventųjų, Karmelitų, Etmonų, Didžiąja, Vokiečių, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Pilies, Didžiąja gatvėmis. Šios gatvės yra raudonojoje zonoje, išskyrus mėlynojoje zonoje esančias Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Pilies, Didžiąją, Vokiečių, Vilniaus ir Islandijos gatves.

3. Geltonoji zona. Jos ribos eina:

3.1. V. Kudirkos (nuo J. Jasinskio gatvės), J. Tumo-Vaižganto gatvėmis, Vašingtono aikšte,
A. Goštauto, Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, J. Jasinskio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančias gatves (V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Jasinskio gatvės ir Gedimino prospekto, J. Tumo-Vaižganto gatvę ir Vašingtono aikštę);

3.2. Tauro (nuo Pamėnkalnio gatvės) gatve, keliu ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, V. Mykolaičio-Putino, M. Valančiaus, V. Kudirkos,
J. Basanavičiaus, Algirdo, Naugarduko, Aguonų, Šaltinių (iki Kruopų gatvės), Aguonų, Kauno,
Šv. Stepono, Geležinkelio, Aušros Vartų, Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų, Rūdninkų, Pylimo, Pamėnkalnio (iki Tauro gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Aušros Vartų gatvės dalis tarp Bazilijonų ir Etmonų gatvių), raudonojoje zonoje (Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų gatvės dalį tarp Karmelitų ir Rūdninkų gatvių, Rūdninkų, Pylimo gatvės dalį tarp Rūdninkų ir Islandijos gatvių ir Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Pylimo ir Tauro gatvių) ir žaliojoje zonoje (Tauro gatvę, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Tauro g. 5, kelią ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelę V. Mykolaičio-Putino g. 5, Šaltinių gatvę ir Aguonų gatvės dalį tarp Šaltinių ir Kauno gatvių);

3.3. Žvejų gatve nuo Kalvarijų gatvės (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Žvejų g. 14A), Rinktinės, Žalgirio, Kalvarijų, S. Fino, Giedraičių, Krokuvos, Daugėliškio, Linkmenų, Lvovo gatvėmis, jungtimi nuo Geležinio Vilko gatvės iki Konstitucijos prospekto, Konstitucijos prospektu, tarp Konstitucijos pr. 22 ir 20A iki Upės gatvės, Upės gatve iki Kalvarijų gatvės. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus žaliojoje zonoje esančias gatves (Upės gatvę ir Rinktinės gatvės dalį tarp Žvejų ir Šeimyniškių gatvių);

3.4. Santariškių (nuo Žaliųjų Ežerų iki J. Tallat-Kelpšos gatvės) gatve. Ši gatvė yra geltonojoje zonoje;

3.5. Savičiaus, Didžiąja, Aušros Vartų, M. Daukšos, Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Didžiąją ir Aušros Vartų), raudonojoje zonoje (Savičiaus) ir žaliojoje zonoje (Šv. Dvasios ir Strazdelio);

3.6. Vilnios upės krantine (nuo Užupio iki Drujos gatvės), Drujos, Olandų, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, gatvėmis iki Žirmūnų tilto, Neries upės krantine iki Vilnios upės, Vilnios upės krantine iki Užupio gatvės pradžios. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje.

4. Žalioji zona. Jos ribos eina:

4.1. J. Jasinskio (nuo V. Kudirkos gatvės), Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, Geležinio Vilko,
V. Pietario, Žemaitės, Kauno, Smolensko, Panerių, Švitrigailos, Geležinkelio, Šv. Stepono, Kauno, Aguonų, Šaltinių (iki Kruopų gatvės), Aguonų, Naugarduko, Algirdo, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino gatvėmis, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio- Putino g. 5 ribomis, keliu ant Tauro kalno, Tauro, Pamėnkalnio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias raudonojoje zonoje (Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Tauro ir V. Kudirkos gatvių, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles) ir geltonojoje zonoje (J. Jasinskio gatvės dalį tarp V. Kudirkos ir Pakalnės gatvių, Aludarių, Pakalnės, Šv. Stepono, Kauno gatvės dalį tarp Šv. Stepono ir Aguonų gatvių, Aguonų gatvės dalį tarp Šaltinių ir Naugarduko gatvių, Naugarduko gatvės dalį tarp Aguonų ir Algirdo gatvių, Algirdo gatvės dalį tarp Naugarduko ir
J. Basanavičiaus gatvių, J. Basanavičiaus gatvės dalį iki Švitrigailos gatvės, V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Basanavičiaus ir M. Valančiaus gatvių, M. Valančiaus ir V. Mykolaičio-Putino);

4.2. Neries upės krantine nuo Žvėryno tilto iki Žaliojo tilto, Upės gatve, nuo Kalvarijų gatvės iki Konstitucijos prospekto, ties pastatais Konstitucijos pr. 20A ir 22, Konstitucijos prospektu, jungtimi nuo Konstitucijos prospekto iki Geležinio Vilko gatvės, Saltoniškių, T. Narbuto gatvėmis, Žvėryno užstatytos teritorijos riba iki Neries upės, Neries upės krantine iki Žvėryno tilto. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančią Konstitucijos prospekto dalį ir Konstitucijos prospekto jungtį iki Geležinio Vilko gatvės;

4.3. Olimpiečių (nuo Rinktinės gatvės), Šeimyniškių, Rinktinės (iki Olimpiečių gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje;

4.4. Vilnios upės krantine (nuo Išganytojo gatvės iki Drujos gatvės), Drujos, Subačiaus, Žiupronių, M. Daukšos, Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus geltonojoje zonoje esančią Bokšto gatvę ir raudonojoje zonoje esančią Išganytojo gatvę.

4.5. Ozo, Kalvarijų, J. Balčikonio, J. Ralio, K. Ulvydo gatvėmis, jungtimi nuo V. Gerulaičio iki Geležinio Vilko gatvės ir Geležinio Vilko gatve iki Ozo gatvės. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje.

4.6. nuo Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvės transporto mazgo Laisvės prospektu, Eigulių gatve, užstatymo teritorijos riba iki Vingio parko, Vingio parko kelyje nuo Geležinio Vilko gatvės iki estrados, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles prie estrados, Geležinio Vilko gatve iki Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvės transporto mazgo. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje.

5. Baltoji zona yra visa kita Vilniaus miesto teritorija, išskyrus mėlynosios, raudonosios, geltonosios ir žaliosios zonų teritorijas.

6. Visos vietinės rinkliavos zonos, išskyrus baltąją zoną, nurodytos toliau pateiktoje Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schema

Rinkliavu zonos 2017 m

 

__________________

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-370 - 2011-12-28
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-613 - 2012-06-06
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1257 - 2013-06-05
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1574 - 2013-12-11
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1747 - 2014-04-02
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2015 - 2014-09-24
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2178 - 2014-12-10
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-281 - 2015-12-16
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-802 - 2017-02-01
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-946 - 2017-05-17
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1307 - 2017-12-20
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1666 - 2018-07-25
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-225/19 - 2019-01-30
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1967 - 2019-02-20
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią