Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-320 2011-11-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KINO BIURO STEIGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KINO BIURO STEIGIMO

 

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-320

Vilnius

 

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Įsteigti viešąją įstaigą Vilniaus kino biurą.

2. Patvirtinti:

2.1. Neteko galios.

2018 m. gegužės 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1552 redakcija

 

2.2. Viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro steigimo aktą (pridedama).

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą Artūrą Zuoką pasirašyti Viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro įstatus ir steigimo aktą.

4. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:

4.1. atlikti visus su viešosios įstaigos steigimu susijusius veiksmus;

4.2. įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininkės, teises ir pareigas, išskyrus išimtinei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą priskirtas funkcijas, kurias įgyvendina pati Vilniaus miesto savivaldybės taryba.        

5. Pavesti Ekonomikos ir investicijų departamentui sumokėti 40000 (keturiasdešimt tūkstančių) Lt steigiamąjį įnašą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto 8 programos „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir investicijoms patrauklios aplinkos formavimas“. 

6. Skirti Jūratę Pazikaitę laikinai einančia viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro direktoriaus pareigas, iki kol viešo konkurso būdu bus paskirtas įstaigos direktorius.

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 23 d.

sprendimu Nr. 1-320

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KINO BIURO

ĮSTATAI

Neteko galios.

2018 m. gegužės 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1552 redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 23 d.

sprendimu Nr. 1-320

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KINO BIURO

STEIGIMO AKTAS

 

2011 m. lapkričio      d.

Vilnius

 

1. Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Steigėjas), kodas 1111 09233, buveinė įregistruota Konstitucijos pr. 3, Vilnius, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės mero Artūro Zuoko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 1-320 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus kino biuro steigimo“, įsteigia viešąją įstaigą (toliau – Įstaiga).

2. Įstaigos pavadinimas –  viešoji įstaiga Vilniaus kino biuras.

3. Įstaigos buveinės adresas – Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Įstaigos veiklos tikslas –  skatinti Vilniuje kino filmų gamybą ir nacionalinių filmų kūrimo sektoriaus plėtrą, skatinti investuoti į Lietuvos kino pramonę bei gerinti informacijos apie Vilnių sklaidą užsienyje.

Įstaiga vykdo visą leistiną veiklą, tiesiogiai susijusią su Įstaigos tikslais
ir neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams.

5. Steigėjas įsipareigoja perduoti Įstaigai 40000 (keturiasdešimt tūkstančių) Lt įnašą iki 2011 m. gruodžio 1 d.

6. Įstaigos steigimo ir registravimo išlaidas apmoka Steigėjas.

7. Pavesti Įstaigos direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius su steigiamos Įstaigos įregistravimu.

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1552 - 2018-05-23
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KINO BIURO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
Į pradžią