Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-593 2012-05-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PERSKAIČIUOTŲ UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PERSKAIČIUOTŲ UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

 

2012 m. gegužės 15 d. Nr. 1-593

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika ir 2012 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. O3-98 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti perskaičiuotas uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ tiekiamos šilumos kainos dedamąsias (be PVM) ir jų formules:

1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje kainos vienanarę, išreiškiamą formule 2,19 + Tg nš kd;

1.2. šilumos, patiektos į tinklą, kainos dedamąsias:

1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,16 + Tpt kd, dedamąsias:

1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,16 ct / kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;

   1.2.2. dvinarės kainos dalis:

            1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 15.82 Lt / kW per mėnesį;

1.2.2.2.  kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;

1.3.  šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.3.1.vienanarės, išreiškiamos formule 3,57 + Tpr kd, dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,57 ct / kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

             1.3.2.1 pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 22,27 Lt / kW per mėnesį;

1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;

1.4. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.4.1.vienanarės, išreiškiamos formule 5,73 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:

1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,73 ct / kWh;

1.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;

1.4.2. dvinarės kainos dalis:

             1.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 38,09 Lt / kW per mėnesį;

1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;

            1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai – 1,07 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 13,77 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,13 ct / kWh už suvartotą šilumos kiekį;

            1.6. dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules:

 

Eil. nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg nš kd = 0,46 + ((267.107,1 x Td ) + (27.101 x Tm) + (37.914,2 x Tb)) / (2.886,3 x 10000)

2.

Šilumos, patiektos į tinklą, vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tpt kd = 0,46 + (((267.107,1 x Td ) + (27.101 x Tm) + (37.914,2 x Tb))/1000) + (43,6 x T x 10)) / (2.929,9 x 10)

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd = Tpr šp kd = 0,07 + (360,6 x Tpt )/ 2.569,3

4.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt = 2,16 + Tpt kd

 

            kur:

            Td – gamtinių dujų kaina (Lt / tūkst. m3);

            Tm – mazuto kaina (Lt / tne);

            Tb – biokuro kaina (Lt / tne).

2. Taikyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1179 ,,Dėl UAB ,,Vilniaus energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjųjų nustatymo“ nustatytas nepadengtas kuro ir pirktos šilumos sąnaudas, susidariusias iki 2009 m. rugsėjo 30 d. dėl faktinių ir į šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, kurios yra paskirstytos 48 mėnesių laikotarpiui ir sudaro 1,34 ct / kWh.

3. Nustatyti, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2010 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. kovo 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos – 38192800 (trisdešimt aštuoni milijonai vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai) Lt – paskirstomos 24 mėnesių laikotarpiui, padidinant šilumos kainą nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. – 0,75 ct / kWh, o nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. – 0,74 ct / kWh.

4. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. gegužės 1 d. – 2011 m. spalio 31 d.) patirtas 1704140 (vieno milijono septynių šimtų keturių tūkstančių vieno šimto keturiasdešimties) Lt nepadengtas šilumos punktų priežiūros sąnaudas, padidinant šilumos kainą 0,11 ct / kWh tiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d. buvo teikiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

Į pradžią