Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-811 2012-09-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVŪNŲ AUGINTINIŲ GAIŠENŲ UŽKASIMO (LAIDOJIMO) GYVŪNŲ KAPINĖSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. rugsėjo 12 d.

sprendimu Nr. 1-811

 

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ GAIŠENŲ UŽKASIMO (LAIDOJIMO) GYVŪNŲ KAPINĖSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo (laidojimo) taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 ,,Dėl gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų“.

            2. Šių Taisyklių reikalavimų privalo laikytis visi gyvūnų augintojai, užkasantys (laidojantys) savo augintinių gaišenas Vilniaus miesto gyvūnų kapinėse (toliau – gyvūnų kapinės), esančiose žemės sklype šalia Liudvinavo g. 1D, Panerių seniūnijos teritorijoje.

            3. Pagrindinės sąvokos, vartojamos šiose Taisyklėse:

            Gyvūno augintinio gaišena – dėl senatvės, ligos, nelaimingo atsitikimo nugaišusio, nugaišinto eutanazuoto gyvūno augintinio kūnas.

            Duobė (kapas) – vieta, kurioje užkasta (palaidota) gyvūno augintinio gaišena.

            Kapavietė – aiškias ribas turintis žemės plotas, skirtas gyvūno augintinio gaišenai užkasti (palaidoti).

            Gyvūnų kapinės – žemės sklypas, kuriame yra ir (ar) bus užkastos (palaidotos) gyvūnų augintinių gaišenos.

            Gyvūno augintinio laikytojas – kiekvienas sukakęs 16 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris nuolat ar laikinai augina gyvūną.

 

 

II. GYVŪNŲ AUGINTINIŲ GAIŠENŲ UŽKASIMO (LAIDOJIMO) REIKALAVIMAI

 

4. Gyvūnų augintinių gaišenoms užkasti (laidoti) vietos gyvūnų kapinėse skiriamos nemokamai. Gyvūno augintinio laikytojai gali savo augintinio gaišeną užkasti (laidoti) patys arba samdyti trečiuosius asmenis.

5. Prie gyvūnų kapinių įrengiama informacinė lenta, kurioje skelbiama ši informacija: kur galima kreiptis norint užkasti (palaidoti) gyvūnų augintinių gaišenas, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas, gaišenų užkasimo (laidojimo) kvartalų schema.

6. Gyvūnų augintinių gaišenos užkasamos (laidojamos) vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 ,,Dėl gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų“:

6.1. gaišenas galima užkasti (laidoti) individualiose ar grupinėse duobėse (kapuose);

6.2. duobė (kapas) turi būti tokio gylio, kad žemės sluoksnis, užpiltas ant gaišenos (-ų), būtų ne mažiau kaip 1 metro storio.

7. Užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis užsikrėtusių gyvūnų augintinių gaišenos negali būti užkasamos (laidojamos) gyvūnų kapinėse. Jos turi būti perdirbamos I kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonėje.

8. Grupinėje duobėje (kape) gali būti užkasami (laidojami) keli vieno gyvūno augintinio laikytojo gyvūnai, atsižvelgiant į jų rūšį ar dydį, pavyzdžiui, katės, vidutinio dydžio šunys.

9. Užkastų (palaidotų) gyvūnų augintinių gaišenų grupinė arba individuali duobė (kapas), atsižvelgiant į gyvūno (didelio šuns) rūšį, gali būti ne didesnė kaip 1,5 kv. m (1,5x1,0 m).

10. Užkastos (palaidotos) gyvūno augintinio gaišenos individuali duobė (kapas), atsižvelgiant į gyvūno (katės ar vidutinio dydžio šuns) rūšį, gali būti ne didesnė kaip 1 kv. m (1,0x1,0 m).

11. Užkastos (palaidotos) gyvūno augintinio gaišenos individuali duobė (kapas), atsižvelgiant į gyvūno (smulkaus) rūšį, gali būti ne didesnė kaip 0,75 kv. m (0,75x1,0 m).

            12. Užkasus (palaidojus) gyvūno augintinio gaišeną, turi būti pastatytas duobės (kapo) vietą žymintis ženklas (paminklas) – ne aukštesnis kaip 0,6 m nuo žemės paviršiaus. Taip pat gali būti įrengti antkapis ir kapavietės tvorelė, kurių plotas individualioje kapavietėje – ne didesnis kaip 0,5 kv. m, o grupinėje kapavietėje – ne didesnis kaip 1,5 kv. m, atitinkamai individualios ar grupinės kapavietės tvorelė – ne aukštesnė kaip 0,3 m.

            13. Atstumas tarp užkastų (palaidotų) gyvūnų augintinių gaišenų kapaviečių turi būti ne didesnis kaip 0,5 m.

14. Gyvūnų kapinių teritorija turi būti suskirstyta gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo (laidojimo) kapaviečių kvartalais pagal gyvūnų dydį: dideliems šunims arba grupinėms kapavietėms, vidutinio dydžio šunims ir katėms, smulkiems gyvūnams, pažymėti kvartalų takeliai ir takeliai tarp kapaviečių.

            15. Gyvūnų kapinėse draudžiama važinėti transportu (išskyrus specialųjį), šiukšlinti, deginti šiukšles.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            16. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

___________________________________

Į pradžią