Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1732 2014-03-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR. 1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR TAIKOS SUTARTIES PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2006-09-20 SPRENDIMO NR. 1-1320 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR TAIKOS SUTARTIES PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 5 d. Nr. 1-1732

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“:

1.1. išdėstyti 1.1 punktą taip:

„1.1. maksimalius vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus litais (be PVM);“.

1.2. išdėstyti 1.4 punktą taip:

„1.4. vienos tonos mišrių komunalinių atliekų priėmimo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifą („vartų“ mokestį) 113,49 Lt (be PVM);“

1.3. papildyti 1.5 punktu ir išdėstyti jį taip:

„1.5. mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims“, besinaudojantiems kolektyviniais konteineriais.“;

1.4. papildyti 3 punktu ir išdėstyti jį taip:

„3. mišrių komunalinių atliekų vienos tonos perskaičiavimo į vieną kubinį metrą koeficientą – 6 (t.y. viena tona mišrių komunalinių atliekų prilygsta 6 kubiniams metrams mišrių komunalinių atliekų).“;

1.5. pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284 „Dėl Tarybos 2009-07-15 sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo ir dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 ir 2 punktus.

3. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Ecoservice“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Ekonovus“, UAB „Švara visiems“ ir UAB „VSA Vilnius“ taikos sutarties projektą (pridedama).

4. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti taikos sutartį ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su taikos sutarties vykdymu.

5. Nustatyti, kad šis Tarybos sprendimas įsigalioja teismui patvirtinus 3 punkte nurodytą taikos sutartį bei įsiteisėjus teismo nutartims, kuriomis UAB „Ecoservice“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Ekonovus“ UAB „Švara visiems“ ir UAB „VSA Vilnius“ atsisako ieškinių Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1002-275/2014 ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-8337-129/2014 ir teismui panaikinus taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei UAB „Ecoservice“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Ekonovus“ ir UAB „Švara visiems“ atsisako ieškinio Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3306-728/2014, bet ne anksčiau kaip 2014 metų balandžio 5 dieną.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 5 d.

sprendimu Nr. 1-1732

 

MAKSIMALŪS VIENO KUBINIO METRO

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO IR ŠALINIMO TARIFAI

 

Konteinerio talpa (m3)

Konteinerio tipas

Maksimalūs mišrių komu-nalinių atlie-kų surinkimo ir išvežimo ta-rifai be sąvar-tyno „vartų“ mokesčio (Lt/m3, neį-skaitant PVM)

Sąvartyno „vartų“ mo-kestis (Lt/t, neįskaitant PVM)

Sąvartyno „vartų“ mo-kestis (Lt/t, neįskaitant PVM, taikant santykį 1 t = 6 m3)

Maksimalūs mišrių komu-nalinių atlie-kų surinkimo ir išvežimo ta-rifai su sąvar-tyno „vartų“ mokesčiu (Lt/m3, neį-skaitant PVM)

0,12; 0,14

Antžeminis

53,76

113,49

18,92

72,68

0,24; 0,36

Antžeminis

29,07

113,49

18,92

47,99

0,77

Antžeminis

26,23

113,49

18,92

45,15

1,1

Antžeminis

22,12

113,49

18,92

41,04

3,00; 5,00

Įkasamas

19,91

113,49

18,92

38,83

Pastaba. Nustatyti, kad į mišrių komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius tarifus įskaičiuotos atliekų priėmimo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimo išlaidos

 

__________________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. kovo 5 d.

sprendimu Nr. 1-1732

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO

IR ŠALINIMO TARIFAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS

 

Atliekų turėtojai

Tarifas (Lt/m2/mėn., neįskaitant PVM)

Minimalus

Maksimalus

Fiziniai asmenys

---

0,27, įskaitant didžiųjų ir bešeimininkių atliekų sutvarkymo išlaidas fiziniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius

Juridiniai asmenys, naudojantys kolektyvinius konteinerius

---

0,56

Juridiniai asmenys, nesinaudojantys kolektyviniais konteineriais, išskyrus individualius namus

0,20

0,56

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 5 d.

sprendimu Nr. 1-1732

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI

Laisvės pr. 79A, LT-06144 Vilnius

 

TAIKOS SUTARTIS

Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų [data]

UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, juridinio asmens kodas 186457887, Vilniaus r. sav. Airėnų I k., atstovaujama direktoriaus Dariaus Matuizos, UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722, Gariūnų g. 71, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Budrevičiaus, UAB „Ekonovus“, juridinio asmens kodas 14168602, Liepkalnio g. 172, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, UAB „Švara visiems“, juridinio asmens kodas 126268191, Verkių g. 29, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Daugvydo Druskio UAB „VSA Vilnius“, juridinio asmens kodas 220074960, atstovaujama direktorės Jurgitos Petrauskienės (toliau –  Ieškovai arba Bendrovės),

ir

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, atstovaujama Administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus (toliau – Atsakovas arba Savivaldybė),

 

(I) Atsižvelgdami į tai, jog:

(1)  Bendrovės, remiantis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija laikotarpiu nuo 2007-07-15 d. iki 2008-01-14 d. sudarytomis Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartimis teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams;

(2)  Remiantis Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartimis, jų galiojimo metu Savivaldybė įsipareigojo nustatyti įkainius ir tarifus už atliekų šalinimą ir kitas Savivaldybės organizuojamas paslaugas (konteinerių aikštelių, atliekų priėmimo aikštelių įrengimą ir veiklą) bei padidinti mokėtinos sumos dydį tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu ir ta pačia suma padidinami komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs įkainiai (tarifai)“ (Sutarčių 20 punktas)[1];

(3)  2011-11-02 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino sprendimą Nr. 1-284 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-15 d. sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – 2011-11-02 d. Sprendimas Nr. 1-284), kuriuo į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų tvarkymo sąvartyną pristatomų atliekų priėmimo tarifas („vartų mokestis“) už vieną toną tokių atliekų padidintas nuo 46,80 Lt be PVM iki 69,60 Lt be PVM;

(4)  2011-11-02 d. Sprendimu Nr. 1-284 didinant į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų tvarkymo sąvartyną pristatomų atliekų priėmimo tarifą („vartų mokestį“), komunalinių atliekų tvarkymo maksimalūs atliekų surinkimo ir išvežimo įkainiai (tarifai) gyventojams nebuvo padidinti;

(5)  Remiantis 2013-12-11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1593 „Dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“ (toliau – 2013-12-11 d. Sprendimas Nr. 1-1593), 2013-12-19 d. UAB „VAATC“ akcininkai priėmė sprendimą, pagal kurį Vilniaus miesto atliekų tvarkymo operatoriams numatytas taikyti naujas 113,49 Lt/t (be PVM) (137,32 Lt/t su PVM) „vartų mokesčio“ tarifas;

(6)  Gindamos savo pažeistas teises ir teisėtus interesus dėl Ieškovų manymu Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutarčių pažeidimo Bendrovės Vilniaus miesto apylinkės teisme (civ. bylos Nr. 2-3306-278/2014) inicijavo teisminį procesą, kuriame keliamas reikalavimas pripažinti, jog Savivaldybė 2011-11-02 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-284 pažeidė sudarytas Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartis ir įpareigoti Savivaldybę ta pačia apimtimi, kuria 2011-11-02 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-284 padidintas tarifas už vieną toną į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų tvarkymo sąvartyną pristatomų atliekų įkainis, padidinti ir komunalinių atliekų tvarkymo maksimalius atliekų surinkimo ir išvežimo įkainius (tarifus) (toliau – ir Civilinė byla Nr. 1);

(7)  Gindamos savo pažeistas teises ir teisėtus interesus, dėl Ieškovų manymu Savivaldybės neteisėtais veiksmais Bendrovėms padarytų nuostolių Bendrovės Vilniaus apygardos teisme (c. b. Nr. 2-1002-275/2014) inicijavo teisminį procesą dėl 4.915.046,59 Lt žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo (toliau – ir Civilinė byla Nr. 2);

(8)  Gindamos savo pažeistas teises ir teisėtus interesus dėl Ieškovų manymu Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutarčių pažeidimo Bendrovės Vilniaus miesto apylinkės teisme (civilinė byla Nr. 2-8337-129/2014) inicijavo teisminį procesą, kuriame keliamas reikalavimas pripažinti, jog Savivaldybė 2013-12-11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1593 „Dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų sprendime“ pažeidė sudarytas Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartis ir įpareigoti Savivaldybę panaikinti jį kaip neteisėtą (toliau – ir Civilinė byla Nr. 3);

(II) Šalys sudarė šią taikos sutartį (toliau – Sutartis) ir vadovaudamosis CK 6.983 straipsnio 1 dalimi prašo teismo ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka Šalims nedalyvaujant, jeigu teismas nematys būtinu šį klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka žemiau nurodytomis sąlygomis:

 1. Vilniaus miesto savivaldybės taryba įsipareigoja priimti Sprendimo projektą (Priedas Nr. 1).
 2. Šalys susitaria, kad tarp jų kilęs ginčai Civilinėse bylose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 bus užbaigiami Ieškovams atsisakius savo ieškinių ir Vilniaus miesto apylinkės teismui bei Vilniaus apygardos teismui priėmus Ieškovų atsisakymą nuo Ieškinio kiekvienoje byloje. Ieškovai įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą ir Vilniaus apygardos teismą su prašymais priimti atsisakymus nuo Ieškinių Civilinėse bylose Nr. 1, 2 ir 3 ir bylas nutraukti bei panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones Civilinėje byloje Nr. 3.
 3. Ši Taikos sutartis nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų bei neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui;
 4.  Šalys patvirtina, kad yra priimti visi reikiami sprendimai (įskaitant, bet neapsiribojant, teismo sprendimai / nutartys, kreditorių susirinkimo nutarimai, Savivaldybės vidiniai sprendimai ir kt.), būtini šios Taikos sutarties sudarymui;
 5. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
 6. Sutartis sudaroma septyniais egzemplioriais: po vieną egzempliorių sutarties Šalims, septintas egzempliorius Vilniaus miesto apylinkės teismui.
 7. Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos sprendimo, kuriuo pritariama šiai taikos sutarčiai paskelbimo Teisės aktų registre dienos, pasirašyti Taikos sutartį ir pateikti ją tvirtinimui Vilniaus miesto apylinkės teismui.
 8. Šalis, dėl savo kaltės pažeidusi Taikos sutarties nuostatas, atlygina kitoms šalims dėl to patirtus nuostolius.
 9. Taikos sutarties Priedas Nr. 1 yra neatskiriama Taikos sutarties dalis.
 10. Šalys šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip atitinkančią jų valią ir ketinimus.

 

 

Ieškovų vardu:

Atsakovo vardu:

 

UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“

Juridinio asmens kodas: 186457887

Vilniaus r. sav. Airėnų I k.

Direktorius

Darius Matuiza

 

 

UAB „Ecoservice“

Juridinio asmens kodas: 123044722

Gariūnų g. 71, Vilnius

Direktorius

Saulius Budrevičius

 

 

 

 

UAB „Švara visiems“

Juridinio asmens kodas: 126268191

Verkių g. 29, Vilnius

Direktorius

Daugvydas Druskis

 

 

 

UAB „Ekonovus“

Juridinio asmens kodas: 141686027

Liepkalnio g. 172, Vilnius

Generalinis direktorius Rolandas Rutėnas

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė

Kodas 11109233,

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, atstovaujama Administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus

UAB „VSA Vilnius“

Juridinio asmens kodas:

220074960

Lentvario g. 15, Vilnius

Direktorė

Jurgita Petrauskienė

 

 

 

PRIDEDAMA:

 1. Tarybos sprendimo projektas.

 

 

 [1] Sutartyje su UAB „Švara visiems“ ši nuostata įtraukta 33-iuoju punktu.

Į pradžią