Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2184 2014-12-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-10-22 SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-10-22 SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1-2184

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos    HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Pakeisti  Vilniaus  miesto  savivaldybės tarybos  2014  m. spalio 22 d. sprendimu         Nr. 1-2070 patvirtintą Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą ir 10 punktą  išdėstyti taip:

          „10. Mokestis už vaiko maitinimą  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

            10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

10.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

             10.3. vaikas auga mokinių šeimoje arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų)  yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikai;

10.5.  vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

            10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis“.

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Į pradžią