Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2197 2014-12-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO BEI VAIKO SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO BEI VAIKO SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1-2197

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. 1-1198 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                    Jaroslav Kaminski

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-2197 - DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO BEI VAIKO SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią