Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-2197 2014-12-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                            Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

              2014 m. gruodžio 23 d.

              sprendimu Nr. 1-2197

 

                                                                                                                                                                          

DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO

BEI VAIKO SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO
IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

              I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

         1. Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas yra apibrėžti socialinės globos poreikį socialinės rizikos ar likusio be tėvų globos vaikui bei vaikui su negalia nustatančius subjektus, reglamentuoti socialinės rizikos ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio įvertinimo, sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo priėmimo ir vaikų siuntimo į socialinės globos paslaugų įstaigas procedūrą, socialinės globos paslaugų nutraukimą, informacijos apie vaikus, gaunančius socialinės globos paslaugas, saugojimą.

         2. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinės globos poreikį Vilniaus miesto socialinės rizikos ar likusiam be tėvų globos vaikui bei vaikui su negalia, kuriems ketinama skirti socialinės globos paslaugas, kurias finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui.

         3. Kai vaikas, kurio gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, atsiduria ekstremalioje situacijoje, jam yra skiriamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos iki 3 darbo dienų, kol jis bus grąžintas į jo paties ar tėvų (globėjų) gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių.

         4. Socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d.                    įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“. Vilniaus miesto socialinės paramos centro (toliau – Centras) direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai (toliau – socialiniai darbuotojai) užpildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179 ar 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 patvirtintas socialinės rizikos ar vaiko su negalia socialinės globos poreikio vertinimo formas. Socialinės globos poreikio vertinimo išvadas patikrina ir patvirtina Centro direktoriaus įgalioti darbuotojai.

         5. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

         5.1. vaikas – tai asmuo, neturintis 18 metų, jeigu pagal įstatymus jo pilnametystė nepripažįstama anksčiau;

          5.2. likęs be tėvų globos vaikas – vaikas iki 18 metų, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

         5.3. vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs jo amžių atitinkančio savarankiškumo, kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos;

          5.4. vaikas su sunkia negalia – vaikas, kuriam pagal Socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkus neįgalumo lygis;

          5.5. socialinės rizikos vaikas – vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiką, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos;

          5.6. vaikas iš socialinės rizikos šeimosvaikas iš šeimos, kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui;

          5.7. kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge apibrėžtas sąvokas.

          6. Socialinės globos paslaugos Vilniaus miesto socialinės rizikos ar likusiems be tėvų globos vaikams bei vaikams su negalia skiriamos vadovaujantis šiuo aprašu. Socialinės globos paslaugų skyrimo sprendimai, užpildžius formą SP-9, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“, registruojami Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

 

II. PLANUOTAS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMAS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKUI AR LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI BEI VAIKUI SU NEGALIA

 

 

          7. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

          8. Dėl socialinės globos poreikio socialinės rizikos vaikui bei vaikui su negalia nustatymo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti teisėti vaiko atstovai (toliau – vaiko atstovas) kreipiasi į Centrą ir užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d.                 įsakymu Nr. A1-183 (toliau – prašymas-paraiška).

9. Kai dėl socialinės globos poreikio vaikui nustatymo į Centrą raštu kreipiasi Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau ­– VTAS), tai prašymas-paraiška nėra pildoma.

          10. Vaiko atstovas ar VTAS Centrui pateikia šiuos dokumentus:

         10.1. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar jo kopiją;

         10.2. sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a);

          10.3. vaikui su negalia – neįgaliojo pažymėjimą ir/ar jo kopiją, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir/ar jos kopiją, jei vaikui yra nustatyti specialieji poreikiai;

          10.4. pažymą apie darbingų šeimos narių gautas pajamas už paskutinius 3 mėnesius, jeigu prašoma skirti dienos socialinės globos paslaugas vaikui su negalia ir šeimoje yra darbingo amžiaus asmenų.

11. Centro socialiniai darbuotojai bendradarbiauja su VTAS renkant vaiko dokumentus ir formuojant jo asmens bylą.

          12. Centro socialiniai darbuotojai per 30 kalendorinių dienų nuo socialinės rizikos vaiko bei vaiko su negalia atstovo prašymo-paraiškos pateikimo dienos ar nuo VTAS kreipimosi į Centrą dienos nustato socialinės rizikos bei vaiko su negalia socialinės globos poreikį ir perduoda Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriui (toliau – Skyrius) vaiko atstovo prašymą-paraišką, vaiko socialinės globos poreikio vertinimą su išvada, šio aprašo 10 punkte išvardytus vaiko dokumentus bei papildomai Skyriui pateikia:

          12.1. apsilankymo asmens (vaiko) namuose aprašymą, kurio formą tvirtina Centro direktorius;

12.2. pažymą apie vaiko ir vaiko tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą;

12.3. finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą (kai vaikui su negalia nustatytas dienos arba ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų poreikis).

          13. Skyriaus atsakingas darbuotojas už socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ar likusiam be tėvų globos vaikui bei vaikui su negalia skyrimo dokumentų rengimą (toliau – Skyriaus atsakingas darbuotojas), gavęs iš Centro vaiko socialinės globos poreikio vertinimą su išvadomis ir šio aprašo 10 ir 12 punktuose išvardytus vaiko dokumentus, suderina su VTAS siūlymą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo.

          14. VTAS per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo įsakymo ar teismo nutarties dėl laikinosios (nuolatinės) globos (rūpybos) vaikui nustatymo gavimo dienos Skyriui pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo įsakymo ar teismo nutarties dėl laikinosios (nuolatinės) globos (rūpybos) vaikui nustatymo kopiją.

          15. Per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko socialinės globos poreikio nustatymo iš Centro gavimo Skyriuje dienos Skyriaus atsakingas darbuotojas patikrina iš Centro ir VTAS gautus vaiko asmens bylos dokumentus ir teikia juos svarstyti Socialinės globos skyrimo komisijai (jei vaikas su negalia) arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijai (jei vaikas socialinės rizikos ar likęs be tėvų globos).

16. Įvertinusi vaiko socialinės globos poreikį, vertinimo išvadas, vaiko sveikatos būklę bei socialinę situaciją, Socialinės globos skyrimo komisija arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija priima sprendimą dėl socialinės globos paslaugų vaikui su negalia, socialinės rizikos bei likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos bei likusiam be tėvų globos vaikui pasirašo Skyriaus vedėjas, o jo nesant – Skyriaus vedėją pavaduojantis darbuotojas. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo vaikui su negalia pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Per 5 darbo dienas sprendimo kopija įteikiama (išsiunčiama) vaiko atstovui, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

17. Socialinės globos skyrimo komisijai arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijai priėmus sprendimą skirti socialinės globos paslaugas, vaikui yra išduodamas Skyriaus vedėjo ar jį pavaduojančio darbuotojo pasirašytas siuntimas (toliau – siuntimas) į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą (išskyrus tas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Siuntimas yra išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos paslaugų skyrimo pasirašymo dienos. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) vaiko atstovui, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

18. Priėmus sprendimą skirti vaikui socialinės globos paslaugas įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Skyrius sprendimo, neįgaliojo pažymėjimo ar (ir) specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopijas bei vaiko socialinės globos poreikio vertinimo kopiją išsiunčia į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingą už siuntimų išrašymą padalinį.

19. Jei socialinės globos įstaigoje vaikams su negalia nėra laisvų vietų, vaikas su negalia yra įrašomas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę pagal sprendimo skirti socialinės globos paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal vaiko atstovo prašymo-paraiškos datą).

20. Socialinės globos įstaigose atsiradus laisvai vietai, vaikui su negalia yra išduodamas siuntimas į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą (išskyrus tas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija).    

21. Vaiko, kurio gyvenamoji vieta yra ne Vilniaus mieste, atstovai, pateikę socialinės globos poreikio vertinimo bei išduoto sprendimo skirti socialinės globos paslaugas kopijas, 10.1 ir 10.3 punktuose nurodytus dokumentus, gali kreiptis į Skyrių ir prašyti išduoti siuntimą į Savivaldybės tarybos įsteigtas socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas. Siuntimas į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą gali būti išduotas tik įstaigose esant laisvų vietų. Į laukiančiųjų eiles kitų savivaldybių vaikai nėra įrašomi.

22. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo, siuntimas (ar jo kopija) bei 10, 12 ir 14 punktuose išvardyti dokumentai segami į vaiko bylą.

23. Kai dėl socialinės globos poreikio vaikui nustatymo kreipiasi VTAS, Skyriaus atsakingas darbuotojas per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo ar siuntimo kopijos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingo už siuntimų išrašymą padalinio gavimo dienos vaiko bylą perduoda VTAS. VTAS organizuoja vaiko atvežimą į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą ir socialinės globos namams perduoda vaiko bylą.

          24. Kai dėl socialinės globos poreikio vaikui nustatymo kreipiasi vaiko atstovas ir vaikui nėra nustatoma laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), Skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo ar siuntimo kopijos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingo už siuntimų išrašymą padalinio gavimo dienos vaiko bylą perduoda socialinių paslaugų įstaigai. Vaiko atstovas organizuoja vaiko atvežimą į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą.  

25. Vaikas su negalia, likęs be tėvų globos vaikas iš vienų globos namų į kitus globos namus perkeliamas vadovaujantis Socialinės globos skyrimo komisijos arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijos protokoliniu sprendimu bei Skyriaus ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingo už siuntimų išrašymą padalinio siuntimu.

26. Socialinės globos skyrimo komisijai arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijai nusprendus neskirti socialinės globos paslaugų, Skyrius vaiko atstovą apie tai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio dienos. Prašymas-paraiška ir kiti dokumentai saugomi Skyriuje.

27. Likusio be tėvų globos vaiko, kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), socialinės globos poreikis nevertinamas.      

          28. Savivaldybė socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai už vaikui suteiktas socialinės globos paslaugas apmoka iš Savivaldybės biudžeto ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui nuo socialinės globos paslaugų vaikui teikimo pirmosios dienos.

 

 

III. SKUBUS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKUI, VAIKUI IŠ SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOS AR LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI BEI VAIKUI SU NEGALIA

 

 

          29. Kai socialinės rizikos vaikas, vaikas iš socialinės rizikos šeimos ar likęs be tėvų globos vaikas bei vaikas su negalia atsiduria ekstremalioje situacijoje ir nesuteikus jam socialinės globos paslaugų kyla pavojus vaiko sveikatai ir gyvybei, jo emociniam saugumui, VTAS ar kitos institucijos atstovas apgyvendina vaiką Vilniaus miesto krizių centro Paramos vaikui ir šeimai tarnyboje (toliau – Krizių centras) ar socialinės globos namuose, galinčiuose priimti vaikus bet kuriuo paros metu ir teikiančiuose paslaugas vaikams krizių atvejais, šeimose bei šeimynose, prižiūrinčiose vaikus, ir nedelsdamas surašo Vaiko laikino apgyvendinimo aktą.

          30. Krizių centras ar socialinės globos namai, galintys priimti vaikus bet kuriuo paros metu ir teikiantys paslaugas vaikams krizių atvejais, Skyriui ir VTAS pateikia Vaiko laikino apgyvendinimo akto kopijas. Jei atsidūręs ekstremalioje situacijoje vaikas yra apgyvendinamas šeimoje ar šeimynoje, prižiūrinčioje vaikus, VTAS Skyriui pateikia Vaiko laikino apgyvendinimo akto kopiją.

31. Vadovaudamasis Vaiko laikino apgyvendinimo aktu, Skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis darbuotojas pasirašo sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų vaikui skyrimo iki vaikas bus grąžintas į šeimą, kitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui ar jam bus nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

          32. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo saugomas Skyriuje.

33. VTAS, priėmęs sprendimą teikti siūlymą dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, kreipiasi į Centrą dėl vaiko socialinės globos poreikio nustatymo ir asmens bylos dokumentų, išvardytų 10 ir 12 punktuose, surinkimo. Centro socialiniai darbuotojai bendradarbiauja su VTAS rinkdami vaiko dokumentus ir formuodami jo bylą.

          34. Centro socialiniai darbuotojai per 10 darbo dienų nuo prašymo nustatyti vaiko socialinės globos poreikį bei surinkti vaiko dokumentus iš VTAS gavimo dienos atlieka socialinės rizikos vaiko, vaiko iš socialinės rizikos šeimos ar vaiko su negalia socialinės globos poreikio vertinimą. Socialinės globos poreikio vertinimo formą su išvadomis bei šio aprašo 10 ir 12 punktuose išvardytus vaiko dokumentus Centras perduoda Skyriui.

          35. Skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs iš Centro vaiko socialinės globos poreikio vertinimą su išvadomis ir šio aprašo 10 ir 12 punktuose išvardytus vaiko dokumentus, suderina su VTAS siūlymą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo.

          36. VTAS per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo įsakymo ar teismo nutarties dėl laikinosios (nuolatinės) globos (rūpybos) vaikui nustatymo gavimo dienos Skyriui pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo įsakymo ar teismo nutarties dėl laikinosios (nuolatinės) globos (rūpybos) vaikui nustatymo kopiją.

          37. Per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko socialinės globos poreikio vertinimo išvadų iš Centro Skyriuje gavimo dienos Skyriaus atsakingas darbuotojas patikrina gautus vaiko asmens bylos dokumentus ir teikia juos svarstyti Socialinės globos skyrimo komisijai arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijai. Įvertinusi vaiko socialinės globos poreikį, vertinimo išvadas, sveikatos būklę bei socialinę situaciją, Socialinės globos skyrimo komisija arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija priima sprendimą dėl socialinės globos paslaugų vaikui su negalia, socialinės rizikos vaikui, vaikui iš socialinės rizikos šeimos ar likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikui, vaikui iš socialinės rizikos šeimos ar likusiam be tėvų globos vaikui pasirašo Skyriaus vedėjas, o jo nesant – Skyriaus vedėją pavaduojantis darbuotojas. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo vaikui su negalia pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas.

38. Priėmus sprendimą skirti vaikui socialinės globos paslaugas, vaikui yra išduodamas siuntimas į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą (išskyrus tas, kurių savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Siuntimas yra išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos paslaugų skyrimo pasirašymo dienos.

          39. Priėmus sprendimą skirti vaikui socialinės globos paslaugas įstaigoje, kurios steigėja ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Skyrius sprendimo, neįgaliojo pažymėjimo  ar (ir) specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopijas bei vaiko socialinės globos poreikio vertinimo kopiją išsiunčia į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingą už siuntimų išrašymą padalinį.  

40. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo, siuntimas (ar jo kopija) bei 10, 12 ir 14 punktuose išvardyti dokumentai segami į vaiko bylą.

          41. Skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo ar siuntimo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingo už siuntimų išrašymą padalinio gavimo dienos vaiko bylą perduoda VTAS. VTAS organizuoja vaiko atvežimą į socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą ir socialinės globos namams perduoda vaiko bylą.

          42. Savivaldybė socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai už vaikui suteiktas socialinės globos paslaugas vaikui apmoka iš Savivaldybės biudžeto ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui nuo socialinės globos paslaugų vaikui teikimo pirmosios dienos.

 

 

IV. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI

BEI VAIKUI SU NEGALIA KARTOTINIS SKYRIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 

          43. Socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos, likus ne mažiau kaip  vienam  mėnesiui   iki likusiam be tėvų globos vaikui skirtos trumpalaikės socialinės globos termino pabaigos, informuoja Skyriaus atsakingą darbuotoją apie vaikui skirtos trumpalaikės socialinės globos termino pabaigą. 

         44. Skyriaus atsakingas darbuotojas kreipiasi į VTAS dėl informacijos apie likusio be tėvų globos vaiko socialinę situaciją, statusą bei pokyčius gavimo.

          45. Skyriaus atsakingas darbuotojas iš VTAS gautą informaciją teikia svarstyti Socialinės globos skyrimo komisijai arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijai. Įvertinusi vaiko socialinę situaciją, Socialinės globos skyrimo komisija arba Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija priima sprendimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų vaikui skyrimo. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo likusiam be tėvų globos vaikui pasirašo Skyriaus vedėjas, o jo nesant – Skyriaus vedėją pavaduojantis darbuotojas. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo likusiam be tėvų globos vaikui su negalia pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Priėmus sprendimą skirti vaikui socialinės globos paslaugas, Skyrius sprendimą perduoda socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai. Priėmus sprendimą skirti vaikui socialinės globos paslaugas toje pačioje socialinės globos paslaugas teikiančioje įstaigoje, siuntimas antrą kartą nėra išrašomas.

          46. Socialinės globos paslaugų teikimas vaikui, kuriam nėra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), gali būti nutraukiamas vaiko atstovui prašant. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų teikimo vaikui nutraukimo priima komisija, kurios sprendimu vaikui buvo skirtos socialinės globos paslaugos.

          47. Kai likusiam be tėvų globos vaikui, kuriam buvo skirtos socialinės globos paslaugos įstaigoje, dėl pilnametystės pasibaigė vaiko globa (rūpyba), bet jis toliau gyvena toje pačioje globos įstaigoje ir mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių programą bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar specialiojo ugdymo įstaigoje, Socialinės globos skyrimo komisija ar Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija gali priimti sprendimą pakartotinai skirti tokiam asmeniui socialinės globos paslaugas kol jis mokosi, bet ne ilgiau kaip iki jam sukaks 21 metai.

          48. Priėmus sprendimą pakartotinai skirti socialinės globos paslaugas 47 punkte įvardytam asmeniui, Savivaldybė socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai už tokiam asmeniui suteiktas socialinės globos paslaugas apmoka iš Savivaldybės biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui.

          49. Esant poreikiui, gali būti iš naujo įvertintas 47 punkte įvardyto asmens socialinių paslaugų poreikis ir priimtas sprendimas dėl kitų socialinių paslaugų skyrimo.

 

 

 

 

 

V. INFORMACIJOS APIE SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKĄ AR LIKUSĮ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKĄ BEI VAIKĄ SU NEGALIA SAUGOJIMAS

 

 

          50. Informacija apie socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ar likusiam be tėvų globos vaikui bei vaikui su negalia skyrimą, socialinės globos poreikio vertinimo nustatymą ir išvadas kaupiama vaiko asmens byloje, esančioje socialinės globos paslaugas vaikui teikiančioje įstaigoje. Vaiko atstovams kartotinai kreipiantis dėl socialinės globos paslaugų skyrimo, byla papildoma, duomenys atnaujinami.

          51. Vaiko asmens bylos dokumentų kopijos saugomos Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje @vilys.

          52. Skyriaus atsakingas darbuotojas informaciją apie vaikui skirtas socialinės globos paslaugas ir VTAS atsakingas darbuotojas informaciją apie vaikui nustatytą laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) įveda į Socialinės paramos informacinę sistemą.

 

 

VI. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

 

          53. Socialinių darbuotojų išvadas dėl vaiko socialinės globos poreikio skirti socialinės globos paslaugas nustatymo vaiko atstovas gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui.

    54. Apskundus išvadas dėl vaiko socialinės globos poreikio nustatymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri kartotinai nustato vaiko socialinės globos poreikį.

    55. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino vaiko socialinės globos poreikį, teikia išvadą darbuotojo įstaigos vadovui. 

    56. Sprendimą dėl socialinės globos paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo vaiko atstovas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

    57. Ginčai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________________

Į pradžią