Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-2290 2015-03-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS GEROSIOS VILTIES VIDURINĖS MOKYKLOS (STRUKTŪROS) PERTVARKOS

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2015 m. kovo 18  d.

                                                                                       sprendimu Nr. 1-2290

 

Biudžetinės įstaigos

VILNIAUS  GEROSIOS VILTIES  PROGIMNAZIJOS

   NUOSTATAI

          

       I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Biudžetinės įstaigos Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja  Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.  Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija.  Progimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas – 190004615.

3.  Progimnazijos istorija: Vilniaus vidurinė  mokykla Nr. 21  įsteigta Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1956 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 291.   Vilniaus miesto tarybos pirmininko  1993 m. lapkričio 29 d. potvarkiu Nr. 123 mokyklai  suteiktas  pavadinimas Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos pavadinimas. Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2015  m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2290 „Dėl Vilniaus Gerosios vilties vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ mokykla nuo 2015 rugsėjo 1 d. pertvarkyta į Vilniaus Gerosios Vilties progimnaziją.

4.  Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.  Progimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

6.  Progimnazijos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

7.  Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu. Ji:

7.1.  tvirtina Progimnazijos nuostatus;

7.2.  priima į pareigas ir iš jų atleidžia Progimnazijos vadovą;

7.3.  priima sprendimą dėl Progimnazijos buveinės pakeitimo;

7.4.  priima sprendimą dėl Progimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5.  priima sprendimą dėl Progimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6.  skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7.    sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8.      Progimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

9.      Progimnazijos buveinė –  Skroblų g. 3A,  LT-03138 Vilnius.

10.  Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

11.  Švietimo įstaigos tipas – progimnazija, kodas 3129.

12.    Švietimo įstaigos paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija.

13.    Mokymo kalba –   lietuvių.               .

14.    Mokymo forma – grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdieninis, savarankiškas.

15.    Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS  SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

16.    Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

17.    Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

17.1.    pagrindinės veiklos rūšys:

17.1.1.  pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

17.1.2.  pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

17.2.        kitos švietimo veiklos rūšys:

17.2.1.  priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

17.2.2.  sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

17.2.3.  kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

17.2.4.  kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

17.2.5.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

18.    Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

18.1.    kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

18.2.    vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

18.3.    bibliotekų ir  archyvų veikla, kodas 91.01;

18.4.    nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

18.5.    kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

18.6.    kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

19.    Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

20.    Progimnazijos veiklos uždaviniai:

20.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą;

20.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

20.3. socialinę pedagoginę, psichologinę, pedagoginę specialiąją ir sveikatos priežiūros  pagalbą;

20.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

21.    Įgyvendindama numatytus uždavinius Progimnazija:

21.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

21.2. rengia priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

21.3.    vykdo priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies bei individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo ugdymo švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

21.4.    išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

21.5.    sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

21.6.    formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą, pagarbą tėvams, mokytojams, kalbai ir kultūrai;

21.7.    teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, atlieka mokinių sveikatos priežiūrą, vykdo profesinį orientavimą;

21.8.    įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.9.    sudaro galimybę mokiniams naudotis Progimnazijos biblioteka ir informaciniu centru;

21.10.vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją;

21.11.    atlieka vengiančiųjų privalomo mokymosi kontrolę;

21.12.    vykdo Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

21.13.    dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių institucijų atliekamuose ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

21.14.    organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

21.15.    sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

21.16.    užtikrina higienos normas bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

21.17.    kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę, bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo aprūpinimo standartais;

21.18.    sudaro sąlygas mokinių maitinimui;

21.19.    viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

21.20.    vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

22.    Progimnazija, įgyvendindama išsikeltus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1.    parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos formas bei būdus;

22.2.    kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

22.3.    bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.4.    vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

22.5.    stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

22.6.    gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

22.7.    naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

23.    Progimnazijos pareigos:

23.1.    užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.2.    atsižvelgti į mokinių gebėjimus, poreikius, galimybes, individualizuoti ugdymo turinį, vykdyti mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

23.3.    naudoti lėšas Nuostatuose numatytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;

23.4.    teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

23.5.    vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

24.    Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

24.1.    direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Progimnazijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

24.2.    direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba;

24.3.    derintą su Vilniaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu  Progimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba;

24.4.    kitus Progimnazijos veiklą reguliuojančius ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus aktus.

25.    Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas  iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26.    Direktorius:

26.1.    suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą ir Progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

26.2.    nustato Progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ir struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

26.3.     tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

26.4.    suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;

26.5.    priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

26.6.    vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

26.7.    sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

26.8.    organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

26.9.    leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

26.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

26.11. Progimnazijos vardu sudaro sutartis Progimnazijos funkcijoms vykdyti;

26.12. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

26.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

26.14.    rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.15.    inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

26.16.    bendradarbiauja su mokinių tėvais (rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

26.17.    atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

26.18.    garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

26.19.    užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Progimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

26.20.    dalį savo funkcijų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams;

26.21.    vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

27.    Progimnazijos direktorius atsako už tai, kad Progimnazijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

28.    Progimnazijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba.

29.    Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinės grupės planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Metodinės grupės konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja nustatant mokinių pasiekimus, dalijasi gerąja patirtimi, aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus, kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Progimnazijos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis, teikia Metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas.  Metodinių grupių veiklą  koordinuoja direktoriaus  pavaduotojas ugdymui.

30.    Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos narių išrinktas vadovas.  Metodinės tarybos veiklą  koordinuoja  Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

31.    Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą Progimnazijoje, metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Progimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

32.    Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

33.    Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijos aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

34.    Progimnazijos taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir 5–8 klasių mokinių. Progimnazijos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Progimnazijos direktorius.

35.    Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis ( 3+3+3) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – 5–8 klasių mokinių taryba.

36.    Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

37.    Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Progimnazijos tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.

38.    Progimnazijos taryba:

38.1.    teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2.    pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos planui, Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

38.3.    teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

38.4.    svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

38.5.    išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

38.6.    teikia Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.7.    svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

38.8.    teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

38.9.    svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

38.10. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų.

39.  Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

40.  Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

41.  Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

42.  Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.

43.  Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

44.  Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

45.  Mokinių taryba, kurios narių skaičių ir veiklos trukmę nustato Progimnazijos direktorius, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos tarybą, inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, padeda rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje. Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusiųjų balsų dauguma.

46.  Progimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) iš trijų asmenų. Tėvų komitetai, bendraudami su klasių auklėtojais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

47.  Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Progimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių. Progimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Progimnazijos bendradarbiavimo klausimus. Visuotinis Progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba 1/5 tėvų reikalavimu ypač svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

48.    Darbuotojai į darbą Progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

49.    Progimnazijos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50.    Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. Progimnazijos TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

51.    Progimnazija patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

52.    Progimnazijos lėšos:

52.1.    valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

52.2.    pajamos už teikiamas paslaugas;

52.3.    fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

52.4.    kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

53.  Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

54.    Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansines atskaitas tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

55.    Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

56.    Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

 
VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

57.    Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Progimnazijos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

58.    Pranešimai apie Progimnazijos  likvidavimą, reorganizavimą  ar vidaus struktūros pertvarką ar pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir (ar) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (ar) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59.    Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

60.    Progimnazijos nuostatai keičiami ar papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva.

61.    Progimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

62.    Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________

 

 

Į pradžią