Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-130 2015-07-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 29 d. Nr. 1-130

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 1-413 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. Pavesti Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriui kontroliuoti,
kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. liepos 29 d.

sprendimu Nr. 1-130

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarką.

2. Aprašas taikomas apskaičiuojant Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydį, surenkant Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčius ir išieškant nesumokėtus mokesčius iš Savivaldybės būsto ir socialinio būsto gyventojų.

3. Aprašą taiko Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratorė – Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“.

4. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

4.1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. butas – gyvenamojo namo dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių, virtuvės ir kitų patalpų, atitvarinėmis konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų;

 

5.2. būstas – vieno buto gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus;

            5.3. naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas;

            5.4. Savivaldybės būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, įtrauktas į Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės būsto fondo sąrašą (butai, vieno arba dviejų butų gyvenamieji namai arba jų dalys, bendrabučiai arba kitos gyvenamosios patalpos, nuomojamos ne socialinio būsto nuomos sąlygomis);

5.5. socialinis būstas – į Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto Savivaldybės būsto fondo dalis (pagal Įstatyme nustatytas sąlygas prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, gydymo ar globos (rūpybos) įstaigos gyvenamosios patalpos, Savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis);

       5.6. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, duomenų apskaita, nuomos sutarčių sudarymas, jų įregistravimas viešajame registre ir vykdymo kontrolė, nuomos mokesčių apskaičiavimas, surinkimas ir išieškojimas, patalpų būklės kontrolė ir stebėsena, patalpų remonto darbų planavimas ir organizavimas.

 

III.  SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

6. Socialinio būsto nuomos mokesčio dydis (eurais per mėnesį) apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) ir šiuo Aprašu.

7. Apskaičiuojant socialinio būsto nuomos mokesčio dydį, taikomas socialinio būsto būklę (nusidėvėjimą) rodantis pataisos koeficientas – Ki:

Ki = 1 – geros būklės socialinis būstas, kurio nusidėvėjimas neviršija 30 procentų;

Ki = 0,8 – patenkinamos būklės socialinis būstas, kurio nusidėvėjimas yra nuo 30 iki 60 procentų;

Ki = 0,5 – blogos būklės socialinis būstas, kurio nusidėvėjimas didesnis kaip 60 procentų.

8. Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, skaičiuojant socialinio būsto nuomos mokestį (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį) (An), apskaičiuojami pagal formulę, nustatytą Metodikoje.

9. Apskaičiuojant amortizacinius atskaitymus nusidėvėjimui atkurti, taikomi amortizacinių atskaitymų normatyvai (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti – T, nustatyti šio Aprašo 1 priede.

10. Savivaldybės taryba turi teisę Savivaldybės biudžeto sąskaita sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį arba nuo jo atleisti Įstatyme numatytais atvejais.

11. Socialinio būsto nuomos sutartyse, sudarytose pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusius teisės aktus, nustatytas socialinio būsto nuomos mokestis perskaičiuojamas vadovaujantis šiuo Aprašu, netaikant socialinio būsto nuomos mokestį mažinančio koeficiento.

 

IV. SAVIVALDYBĖS BŪSTO (IŠSKYRUS SOCIALINĮ BŪSTĄ) NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

12. Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis (eurais per mėnesį) apskaičiuojamas vadovaujantis Metodika ir šiuo Aprašu.

13. Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, skaičiuojant Savivaldybės būsto nuomos mokestį (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį) (An), apskaičiuojami pagal formulę, nustatytą Metodikoje.

14. Apskaičiuojant amortizacinius atskaitymus nusidėvėjimui atkurti, taikomi amortizacinių atskaitymų normatyvai (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti – T, nustatyti šio Aprašo 1 priede.

15. Apskaičiuojant Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydį, taikomas Savivaldybės būsto būklę (nusidėvėjimą) rodantis pataisos koeficientas – Ki:

Ki = 1 – geros būklės Savivaldybės būstas, kurio nusidėvėjimas neviršija 30 procentų;

Ki = 0,8 – patenkinamos būklės Savivaldybės būstas, kurio nusidėvėjimas yra nuo 30 iki 60 procentų;

Ki = 0,5 – blogos būklės Savivaldybės būstas, kurio nusidėvėjimas didesnis kaip 60 procentų.

16. Apskaičiuojant Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydį taikomi rinkos pataisos koeficientai – R, nustatyti šio Aprašo 2 priede.

17. Asmenims ir šeimoms, kuriems Savivaldybės būstas nuomojamas vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, pirmus metus nuo Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo taikomas rinkos pataisos koeficientas R=1,2, o po metų R=3,5.

2018 m. spalio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1737 redakcija

18. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išnuomojus Savivaldybės būstą socialinio būsto nuomos sąlygomis neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms Įstatymo 16 straipsnio 11 dalyje numatytais atvejais, nuomos mokestis tokioms gyvenamosioms patalpoms apskaičiuojamas pagal socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo formulę, nustatytą Metodikoje.

 

V. NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKA

 

19. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių (toliau – Nuomos mokestis) dydžius, vadovaudamasis Metodika ir šiuo Aprašu, apskaičiuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius.

20. Nuomos mokestį Savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomininkai (toliau – nuomininkai) ir jų šeimos nariai turi sumokėti kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito po išgyventojo mėnesio paskutinės dienos.

21. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius:

21.1. kiekvieną mėnesį nuomininkams pateikia Nuomos mokesčio sąskaitas;

21.2. nuomininkams ne mažiau kaip 3 mėnesius nemokant Nuomos mokesčio, ne mažiau kaip 2 kartus per metus siunčia pranešimus (įspėjimus, raginimus) dėl susidariusių įsiskolinimų apmokėjimo;

21.3. informaciją apie nuomininkus, nemokančius Nuomos mokesčio, turi teisę skelbti informacinėse skolininkų sistemose ir (arba) perduoti skolų administravimą vykdyti tretiesiems asmenims;

21.4. turi teisę su skolininkais pasirašyti vekselius, grafikus, taikos sutartis ir kitus dokumentus dėl įsiskolinimų apmokėjimo termino atidėjimo arba kreiptis į teismą dėl susidariusios skolos priteisimo;

21.5. turi teisę kreiptis į teismą dėl nuomininkų, nuolat (ne mažiau kaip 3 mėnesius) nemokančių Nuomos mokesčio arba mokesčių už komunalines paslaugas, iškeldinimo iš Savivaldybės būsto arba socialinio būsto nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos ir nuomos sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

22. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius, nustatęs neteisėtą naudojimąsi Savivaldybės būstu arba socialiniu būstu (kai būstas savavališkai užimtas, pasibaigęs nuomos sutarties terminas, asmeniui ir šeimai praradus teisę į paramą būstui išsinuomoti ir kt.), turi teisę iš šiomis patalpomis besinaudojančių asmenų, iki jie nutrauks savo neteisėtus veiksmus, reikalauti žalos atlyginimo, kurio dydis apskaičiuojamas pagal Savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo formulę, nustatytą Metodikoje.

 

VI.  NUOMOS MOKESČIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS IR NAUDOJIMAS

 

23. Surenkamo Nuomos mokesčio lėšos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriaus paskirstomos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Surenkamo Nuomos mokesčio lėšos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriaus išlaidoms, susijusioms su Savivaldybės būstų ir socialinių būstų (toliau bendrai šiame punkte – patalpos) nuomos administravimu, kurios apskaičiuojamos pagal darbo laiko sąnaudas patalpų nuomos administravimui ir su tuo susijusiomis funkcijoms, nurodytoms Įstatyme ir kituose teisės aktuose, atlikti, įvertinus socialinio draudimo mokestį ir papildomas išlaidas, padengti, laisvoms neapgyvendintoms patalpoms remontuoti, patalpų, pastatų ar jų inžinerinėse sistemose įvykusioms avarijoms, gedimams ar sutrikimams likviduoti, patalpų kapitaliniam remontui ar rekonstrukcijai atlikti, pastatų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir remontuoti, Savivaldybės ir (arba) Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriaus komisijų sprendimu (pritarimu) – kitiems remonto darbams patalpose atlikti.

241. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius sukauptas Nuomos mokesčio lėšas, atskaičius Aprašo 23 ir 24 punktuose nurodytas išlaidas ir ateinančių metų planuojamas išlaidas, kasmet, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d., perveda į Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Savivaldybei pervestos Nuomos mokesčio lėšos naudojamos socialinio būsto plėtrai.

2017 m. kovo 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-842 redakcija

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Sprendimą dėl nustatyto ir apskaičiuoto Nuomos mokesčio dydžio keitimo, jo sumažinimo arba atleidimo nuo jo priima Savivaldybės taryba.

26. Nuomos mokestis gali būti perskaičiuojamas kartą per metus, skaičiuojant nuo Savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomos sutarties sudarymo.

27. Aprašo 25–26 punktų nuostatos nėra taikomos, kai Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius Nuomos mokesčio perskaičiavimą atlieka atsižvelgdamas į pasikeitusį teisinį reglamentavimą (keičiantis teisės aktų, nustatančių atskirus nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo kintamuosius, rodiklius arba vertes, redakcijoms). Nuomos mokesčio dydžio perskaičiavimas, atliekamas dėl atskirų Nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo kintamųjų, rodiklių arba verčių, nustatomų teisės aktais, pasikeitimo, atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro pranešimo (paskelbimo).

28. Asmenys ar šeimos, nuomojantys Savivaldybės būstą arba socialinį būstą, Nuomos mokestį moka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriaus funkcijas vykdančiai institucijai.

29. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriaus sudaryta komisija turi teisę priimti sprendimą neskaičiuoti delspinigių nuo nesumokėtos Nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną arba stabdyti delspinigių skaičiavimą, taip pat stabdyti Nuomos mokesčio skaičiavimą teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Sprendimas priimamas išnagrinėjus asmens ar šeimos pateiktą rašytinį prašymą ir jo pagrįstumą patvirtinančius dokumentus bei duomenis.

30. Asmenys ir šeimos, nuomojantys Savivaldybės būstą ar socialinį būstą, mokestį už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir kitas komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpų administravimą, techninę priežiūrą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) moka atskirai nuo nuomos mokesčio tiesiogiai paslaugų tiekėjams, vadovaudamiesi Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876.

31. Apskaičiuojant Nuomos mokestį, kiekvienam nuomojamam būstui (ir (arba) jo dalies patalpai) užpildomas nustatytos formos Nuomos mokesčio apskaičiavimo aktas (3 ir 4 šio Aprašo priedai). Aktą pasirašo skaičiavimus atlikęs Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriaus apskaitos skyriaus (buhalterijos) darbuotojas.

______________

 


Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVAI PASTATO NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI

 

 

Eil. nr.

Statinio paskirtis

Statybos produkto, iš kurio statinys pastatytas, pavadinimas

Amortizacinių atskaitymų normatyvas pastato nusidėvėjimui atkurti (T) metais

 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAI

 

1.

Plytų mūro arba mišrių konstrukcijų, stambiaplokščiai, monolito

120

2.

Rąstų, mediniai su karkasu

50

3.

Rąstų apmūryti, mediniai apmūryti, mediniai su karkasu apmūryti

70

 

 

 

 

______________


Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

RINKOS PATAISOS KOEFICIENTAI

 

 

Eil. nr.

Teritorija

Rinkos pataisos koeficientas (R)

 

 

1.

Senamiestis

3,5

 

 

2.

Žvėrynas

3,5

 

 

3.

Naujamiestis

3

 

 

4.

Antakalnis

3

 

 

5.

Žirmūnai

3

 

 

6.

Šnipiškės

3

 

 

7.

Lazdynai

2,5

 

 

8.

Fabijoniškės

2,5

 

 

9.

Pašilaičiai

2,5

 

 

10.

Justiniškės

2,5

 

 

11.

Šeškinė

2,5

 

 

12.

Pilaitė

2,5

 

 

13.

Karoliniškės

2,5

 

 

14.

Viršuliškės

2,5

 

 

15.

Verkiai

2,5

 

 

16.

Naujininkai

1,2

 

 

17.

Rasos

1,2

 

 

18.

Vilkpėdė

1,2

 

 

19.

Naujoji Vilnia

1,2

 

 

20.

Paneriai

1,2

 

 

21.

Grigiškės

1,2

 

 

______________


Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Akto forma)

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO

APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

Data

Vilnius

 

 

 


1.             Nuomininkas  

(vardas, pavardė, gimimo data)

 


2.             Gyvenamosios patalpos (buto) adresas

 

 

 

3.             Pastato, kuriame yra gyvenamoji patalpa (butas), statybos metai

 

 


4.             Socialinio būsto naudingasis plotas P                                                                             kv. m   

 

 


5.             Kambarių skaičius

 

 

6.             Gyvenamojo namo, kuriame yra

nuomojamos gyvenamosios

 patalpos, tipas

 

 


7.             Pataisos koeficientas, rodantis socialinio būsto būklę (nusidėvėjimą) Ki

 

 


8.             Vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir jo vietovę  Kv

 

 

 

9.             Pataisos koeficientas, rodantis socialinio būsto aprūpinimą komunaliniais patogumais Mi:

 

9.1.    socialinis būstas su visais komunaliniais patogumais Mi (1)

 

9.2.    socialinis būstas pastatuose arba bute su bendrojo naudojimo patalpomis Mi (0,9)

 

9.3.    socialinis būstas, kuriame nėra bent vieno iš šių komunalinių patogumų:

          vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar)

          tualeto patalpų, centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado ir įvado elektrinei

          viryklei Mi (0,85)

           

9.4.    socialinis būstas, kuriame nėra visų šių komunalinių patogumų: vandentiekio,

nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų,

centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado ir (ar) įvado elektrinei viryklei Mi (0,7)

 

10.         Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant

 socialinio būsto nuomos mokestį per mėnesį An = (Vsv*h)/(T*12)                                         Eur/1 kv.m

 

 


11.        

Eur

 
Vidutinė socialinio būsto 1 kub. metro statybos vertė, atsižvelgiant į pastato

tūrį  Vsv

 

12.        

3

 
Socialiniam būstui taikomas aukščio koeficientas   h

 

 


13.        

metai

 
Amortizacinių atskaitymų normatyvas pastato nusidėvėjimui atkurti   T

 

 


14.         Mėnesių skaičius metuose

 

 

 

APSKAIČIUOTAS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESTIS

 

 


15.        

Eur

 
Socialinio būsto nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Nsb = An*Kv*P*Ki*Mi

 

 

 

 

 

 

Skaičiavo:

 


 

 
(darbuotojo pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 


Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Akto forma)

SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO

APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

Data

Vilnius

 

 

 


1.      Nuomininkas  

(vardas, pavardė, gimimo data)

 


2.             Gyvenamosios patalpos (buto) adresas

 

 

 

3.             Pastato, kuriame yra gyvenamoji patalpa (butas), statybos metai

 

 


4.             Savivaldybės būsto naudingasis plotas  P                                                                                kv. m  

 

 


5.             Kambarių skaičius

 

 

6.             Gyvenamojo namo, kuriame yra

nuomojamos gyvenamosios

 patalpos, tipas

 

 


7.             Pataisos koeficientas, rodantis Savivaldybės būsto būklę (nusidėvėjimą) Ki

 

 


8.             Vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir jo vietovę  Kv

 

 

9.             Pataisos koeficientas, rodantis Savivaldybės būsto aprūpinimą komunaliniais patogumais Mi:

 

 

9.1.    socialinis būstas su visais komunaliniais patogumais Mi (1)

 

9.2.    socialinis būstas pastatuose arba bute su bendrojo naudojimo patalpomis Mi (0,9)

 

9.3.    socialinis būstas, kuriame nėra bent vieno iš šių komunalinių patogumų:

          vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar)

          tualeto patalpų, centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado ir įvado elektrinei

          viryklei Mi (0,85)

 

9.4.    Savivaldybės būstas, kuriame nėra visų šių komunalinių patogumų: vandentiekio,

nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų,

centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado ir (ar) įvado elektrinei viryklei Mi (0,7)

 

10.         Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant

Savivaldybės būsto nuomos mokestį per mėnesį An = (Vsv*h)/(T*12)                                                Eur/1 kv. m

 

Eur

 
 


11.         Vidutinė Savivaldybės būsto 1 kub. metro statybos vertė, atsižvelgiant į

pastato tūrį  Vsv

 


12.          Savivaldybės būstui taikomas aukščio koeficientas  h

 

metai

 
 


13.         Amortizacinių atskaitymų normatyvas pastato nusidėvėjimui atkurti   T

 

 


14.         Mėnesių skaičius metuose

 

 


15.         Rinkos pataisos koeficientas R

 

 

 

 

APSKAIČIUOTAS SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS MOKESTIS

 

 


16.        

Eur

 
 Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Nsav = An*Kv*P*Ki*Mi*R

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičiavo:

 


 

 
(darbuotojo pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-842 - 2017-03-15
DĖL TARYBOS 2015-07-29 SPRENDIMO NR. 1-130 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1737 - 2018-10-03
DĖL TARYBOS 2015-07-29 SPRENDIMO NR. 1-130 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią