Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3281 2015-10-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2015–2016 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015–2016 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

  2015 m. spalio 7 d. Nr.   30-3281

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 ir 63 punktais:

1. N u s t a t a u, kad 2015–2016 metų šildymo sezonas pradedamas:

1.1. Vilniaus ikimokyklinio ugdymo ir  sveikatos priežiūros įstaigose – 2015 m. spalio 8 d.;

1.2. Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigose  – 2015 m. spalio 9 d.

            2. N u r o d a u Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradėti 2015–2016 metų šildymo sezoną nuo 2015 m. spalio 12 d.

            3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. pastatų valdytojai (administratoriai, bendrijų pirmininkai) ar gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai šildymo sistemas turi sureguliuoti per 5 (penkias) darbo dienas nuo šildymo įjungimo pradžios;

            3.2. pastatų, kuriems šilumą tiekia uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus energija“, valdytojai (administratoriai, bendrijų pirmininkai) ar gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti šios bendrovės klientų aptarnavimo centrams pradėtų ir nepradėtų šildyti pastatų adresus ir šildymo įjungimo datas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentui – pastatų, kuriuose neįjungtas šildymas, adresus, šildymo neįjungimo priežastis ir numatomą įjungti datą;

            3.3. šildomų gyvenamųjų patalpų temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normose (HN42:2009) ,,Gyvenamųjų namų ir visuomeninių patalpų mikroklimatas“ nustatytą gyvenamųjų namų patalpų temperatūrą.

4. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus pavaduotojui, laikinai vykdančiam direktoriaus funkcijas, Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią