Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-410 2016-04-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                            2016 m. balandžio 19 d.   

                                                                                                                                                                             sprendimu Nr. 1-410

 

VILNIAUS (KIRTIMŲ) ROMŲ TABORO BENDRUOMENĖS INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ

2016–2019 METŲ PROGRAMA

 

Eil. nr.

Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas

Planuojami rezultatai

Vykdymo terminas

Asignavimai Eur

Atsakingas vykdytojas

Kitos institucijos, įgyvendinančios numatytą priemonę

Finansavimo šaltinis

1.

Tikslas – STABDYTI NARKOMANIJOS PLITIMĄ VILNIAUS (KIRTIMŲ) ROMŲ TABORE IR ŠALIA JO ESANČIOJE TERITORIJOJE

1.1.

Uždavinys – SIEKTI EFEKTYVESNIO DARBO GAUDANT NARKOTIKŲ TIEKĖJUS, PLATINTOJUS, ARDANT TIEKIMO TINKLUS

1.1.1.

Priemonė – suteikti policijai galimybę stebėti teritoriją aplink taborą, įrengiant papildomas 4 vaizdo stebėjimo kameras

Saugesnė aplinka vaizdo kameromis stebimose teritorijose

2016–2019 m.

50 388

Saugaus miesto departamentas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.2.

Priemonė – kartu su policija patruliuoti bei organizuoti į taborą narkomanus vežančių taksi kontrolės reidus, skiriant 3 Viešosios tvarkos skyriaus specialistus, aprūpinant juos automobiliu

Sumažės Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi Vilniaus mieste aprašo pažeidimų Kirtimų romų tabore

2016–2019 m.

144 900

Saugaus miesto departamentas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.3.

Priemonė – taikant prevencines priemones, tabore išplatinti rusų, lietuvių, lenkų ir, jei įmanoma, romų kalbomis informaciją apie narkotikų žalą ir galimybes gydytis

Taboro gyventojai ir tabore besilankantys asmenys bus informuoti apie narkotikų žalą ir galimybes gydytis

2016–2019 m.

-

Saugaus miesto departamentas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

 

Vilniaus priklausomybės ligų centras

 

1.1.4.

Priemonė – įtraukti į viešosios tvarkos palaikymą ir aplinkos stebėjimą visuomeninių organizacijų savanorius

Kasdien Kirtimų gyvenvietėje patruliuos 3–5 apmokytų savanorių grupės

2017–2019 m.

20 000

Saugaus miesto departamentas

VšĮ „Savanorių centras“

Savivaldybės biudžeto lėšos

1.2.

Uždavinys – SIEKTI SAUGIOS ROMŲ KAIMYNYSTĖS

1.2.1.

Priemonė – bendradarbiaujant su policijos pareigūnu, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistu, Viešosios tvarkos skyriaus specialistu, socialiniu darbuotoju bei romų bendruomenės atstovu kartą per mėnesį organizuoti tarpžinybinius susitikimus, kuriuose būtų sprendžiami saugios kaimynystės romų tabore klausimai

 

2016–2019 m.

-

Saugaus miesto departamentas

 

 

Iš viso 1 tikslui:

215 288 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

2.

Tikslas – SKATINTI ROMŲ TAUTYBĖS ŽMONIŲ INTEGRACIJĄ Į ŠVIETIMO SISTEMĄ

2.1.

Uždavinys – TOBULINTI ROMŲ TAUTYBĖS VAIKŲ IKIMOKYKLINĮ,  PRIEŠMOKYKLINĮ  IR BENDRĄJĮ UGDYMĄ

2.1.1.

Priemonė pradėti teikti visiems privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas romų tautybės šeimoms, įtrauktoms į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ar socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašą

Bus užtikrintas visų mokinių ugdymo įstaigų lankomumas, ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai

 

2016–2019 m.

-

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius

 

VšĮ Romų visuomenės centras

 

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba

 

 

2.1.2.

 

Priemonė – organizuoti romų tautybės vaikų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų lankymą: teikti individualias ir grupines psichologo, socialinio pedagogo konsultacijas romų tautybės vaikams, steigiant papildomus socialinių pedagogų etatus ugdymo įstaigose, organizuoti romų taboro vaikų pavėžėjimą iki ugdymo įstaigų ir atgal, padėjėjų pagalba aktyvinti vaikų lankymąsi ugdymo įstaigose

 

Bus užtikrintas mokinių ugdymo įstaigų lankomumas, ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai

2016–2019 m.

38 500

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

Socialinės paramos centras

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba

 

2.1.3.

Institucijų, atsakingų užtikrinant vaikų teisę į ugdymą, bendradarbiavimo užtikrinimas

Kas ketvirtį organizuoti tarpžinybinius susitikimus, kuriuose dalyvautų mokyklų, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos centro, NVO darbuotojai, nepilnamečių inspektoriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir kurių metu būtų aptariama vaikų lankomumo situacija ir galimos priemonės, užtikrinančios vaikų lankomumo gerinimą

2016–2019 m.

-

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius

 

Mokyklų atstovai

 

NVO atstovai

 

Nepilnamečių inspektorius

 

2.2.

Uždavinys – TOBULINTI ROMŲ TAUTYBĖS VAIKŲ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ

2.2.1.

Priemonė – paremti vaikų vasaros poilsio stovyklas romų tautybės vaikams

Didinamas vaikų užimtumas vasaros metu, ugdomos individualios ir bendrosios kompetencijos, bendravimo įgūdžiai

2016–2019 m.

2 000

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

Ugdymo įstaigos

 

 NVO

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.2.2.

Priemonė – suorganizuoti romų tautybės vaikų popamokinį neformalųjį ugdymą dienos centre

Per metus dirbta su ne mažiau nei 50 vaikų; pagerintos lietuvių kalbos žinios, sustiprinta motyvacija lankyti mokyklą, per neformaliojo ugdymo taikymą įgyta socialinių įgūdžių, kurie leis lengviau integruotis į visuomenę

2016–2019 m.

72 000

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

 NVO

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat finansuoja tokius projektus

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.2.3.

Priemonė – organizuoti Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro vykdomas ugdomąsias ir popamokines veiklas romų vaikams

 

2016–2019 m.

160 000

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.2.4.

Priemonė įdiegti gatvės pedagogikos metodus darbe su romų tautybės vaikais ir jaunimu

Mezgami santykiai su vaikų grupėmis jų susibūrimo vietose,  teikiama asmeninė, socialinė, ugdomoji pagalba, vaikai bus siunčiami ir palydimi į jau egzistuojančias institucijas, organizacijas

 

Klientų skaičius – 50 (klientų skaičius keisis atsižvelgiant į pirmų metų darbo patirtį, darbas bus orientuotas į vaikus, kurie ne visada lanko dienos centrą), apsilankymų Kirtimų taboro teritorijoje skaičius – 480

2016–2019 m.

80 000

Jaunimo reikalų skyrius

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

 

 Pal. J. Matulaičio socialinis centras

 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Iš viso 2 tikslui:

352 500 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

3.

Tikslas – DIDINTI ROMŲ TAUTYBĖS ASMENŲ ATSPARUMĄ PRIKLAUSOMYBĖS LIGOMS

3.1.

Uždavinys – PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA

3.1.1.

Priemonė – pakaitinio gydymo metadonu programos įgyvendinimas BĮ Vilniaus priklausomybių ligų centre ir Vilniaus miesto savivaldybės poliklinikų psichikos sveikatos centruose

260 (iš jų 30 naujų) asmenų per metus, dalyvaujančių pakaitinio gydymo metadonu programoje  BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre ir 7 Vilniaus miesto savivaldybės poliklinikose, tarp jų ir VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centre

2016–2019 m.

140 000

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius bendradarbiau-damas su BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centru ir VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centru

BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centras

 

 VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centras

Savivaldybės biudžeto lėšos

Iš viso 3 tikslui:

140 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

4.

Tikslas – DIDINTI ROMŲ TAUTOS KULTŪROS SAVITUMO ATVIRUMĄ

4.1.

Uždavinys – TEIKTI KULTŪRINES PASLAUGAS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRE

4.1.1.

Priemonė – teikti papildomą paramą, organizuojant renginius su romų tautybės asmenimis

 

2016–2019 m.

10 000

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

4.1.2.

Priemonė – organizuoti pranešimų apie  romų kultūros tautybės gerosios praktikos pavyzdžius platinimą

 

2016–2019 m.

4 000

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

Iš viso 4 tikslui:

14 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

5.

Tikslas – SIEKTI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO

5.1.

Uždavinys – SIEKTI ROMŲ TAUTYBĖS ASMENŲ ATVIRUMO INSTITUCIJOMS

5.1.1.

Priemonė – pradėti taikyti atvejo vadybą išsikeliantiems iš taboro teritorijos, teikti informavimo, tarpininkavimo paslaugas, siekiant romų bendruomenės atvirumo institucijoms

Bus individualiai įvertinta šeimų (asmenų) socialinė padėtis, jų poreikiai, sudaryti individualūs darbo planai, organizuojama ir teikiama reikalinga socialinė pagalba (60 šeimų (asmenų)

2016–2019 m.

-

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras

Vilniaus teritorinė darbo birža

 

Sveikatos priežiūros įstaigos

 

II-asis Vilniaus miesto policijos komisariatas

 

Ugdymo įstaigos

 

VšĮ Romų visuomenės centras

 

 NVO

 

5.2.

Uždavinys – SKATINTI ROMŲ TAUTYBĖS ŽMONES ĮSITRAUKTI Į DARBO RINKĄ

5.2.1.

Priemonė – organizuoti tarpininkavimo įsidarbinant paslaugas

60 darbingo amžiaus asmenų bus teikiamos tarpininkavimo paslaugos, siekiant juos įtraukti į darbo rinką

2016–2019 m.

40 000

Įvairios nevyriausybinės organizacijos

Vilniaus teritorinė darbo birža

 

NVO

Savivaldybės biudžeto lėšos

5.2.2.

Priemonė – tarpininkauti vykdant romų įdarbinimo projektą, suteikiant patalpas

Bus siekiama įdarbinti 70 romų tautybės asmenų

2016–2019 m.

-

Lietuvos romų bendruomenė

Lietuvos romų bendruomenė

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Iš viso 5 tikslui:

40 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

6.

Tikslas – GERINTI ROMŲ TAUTYBĖS ŽMONIŲ GYVENIMO SĄLYGAS

6.1.

Uždavinys – SIEKTI ROMŲ TAUTYBĖS ŽMONIŲ TEISĖS Į BŪSTĄ ĮGYVENDINIMO – IŠKELDINTI ROMŲ ŠEIMAS IŠ KIRTIMŲ TABORO Į SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ, UŽTIKRINANT TEISĘ Į BŪSTĄ

6.1.1.

Priemonė – sudaryti sąrašą šeimų, norinčių išsikelti iš Kirtimų taboro, kasmet jį atnaujinti

 

2016 m.

-

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

VšĮ Romų visuomenės centras

 

6.1.2.

Priemonė – suteikti gyvenamąsias patalpas romų šeimoms, norinčioms išsikelti iš Kirtimų taboro, arba skirti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų būsto nuomos dalies kompensacijoms iš privataus sektoriaus asmenų

30 šeimų bus suteikta būsto nuomos dalies kompensacija

2016–2019 m.

44 160

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

6.1.3.

Priemonė – sudaryti bendradarbiavimo sutartis tarp Savivaldybės, Lietuvos romų bendruomenės ir jos narių (išsikėlusių iš taboro romų šeimų)

 

2016–2019 m.

-

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Lietuvos romų bendruomenė

Savivaldybės biudžeto lėšos

6.1.4.

Priemonė – atlikti romų iškėlimo iš Kirtimų taboro į saugią socialinę aplinką galimybių studiją

 

2016 m.

15 000

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

6.2.

Uždavinys – UŽTIKRINTI  VILNIAUS (KIRTIMŲ) ROMŲ TABORO TERITORIJOS PRIEŽIŪRĄ

6.2.1

Priemonė – kirsti, genėti ir tvarkyti medžius, augančius miško ir ne miško žemėje

 

2016–2019 m.

12 000

Miesto ūkio ir transporto departamentas

VĮ Vilniaus miškų urėdija

 

AB ,,Lietuvos geležinkeliai“

Savivaldybės biudžeto lėšos

6.2.2.

Priemonė – organizuoti besavininkių atliekų tvarkymą

 

2016–2019 m.

50 000

Miesto ūkio ir transporto departamentas

VĮ Vilniaus miškų urėdija

 

AB ,,Lietuvos geležinkeliai“

Savivaldybės biudžeto lėšos

6.2.3.

Priemonė – organizuoti teritorijų priežiūrą

 

2016–2019 m.

25 000

 

Miesto ūkio ir transporto departamentas

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

6.2.4.

Priemonė – prižiūrėti kelius ir gatves, esančius romų taboro prieigoje

 

2016–2019 m.

5 000

Miesto ūkio ir transporto departamentas

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

Iš viso 6 tikslui:

151 160 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

7.

Tikslas – UŽTIKRINTI INTEGRACIJOS PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, EFEKTYVUMĄ IR TĘSTINUMĄ

7.1.

Uždavinys – SUSTIPRINTI INTEGRACIJOS PRIEMONIŲ PLANAVIMĄ, ĮGYVENDINIMĄ, STEBĖSENĄ IR PRIEŽIŪRĄ

7.1.1.

Priemonė – rengti Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę programos įgyvendinimo planą, taikant loginės struktūros matricos metodą

 

2016–2019 m.

10 000

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

7.1.2.

Priemonė – kas ketvirtį rengti stebėsenos komiteto posėdžius ir priimti sprendimus dėl būtinų korekcijų ar papildomų priemonių

Pertvarkyti romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę darbo grupę į programos įgyvendinimo stebėsenos komitetą

2016–2019 m.

-

Mero pavaduotojas, kuruojantis socialinius klausimus

 

 

7.1.3.

Priemonė – parengti ir pradėti taikyti socialinės integracijos efektyvumo stebėsenos ir vertinimo metodiką

 

2017 m.

5 000

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

Iš viso 7 tikslui:

15 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

Visa suma:

927 948 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų

 

________________________

Į pradžią