Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-730 2016-12-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2016-04-19 SPRENDIMO NR. 1-414 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS 2016–2019 METŲ STRATEGIJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METAMS <br> TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2016-04-19 SPRENDIMO NR. 1-414 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS 2016–2019 METŲ STRATEGIJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METAMS

TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-730

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 1-414 „Dėl Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2016–2019 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2016 metams tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2016–2019 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planą 2016 metams ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA                Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 19 d.

       sprendimu Nr. 1-414

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                2016 m. gruodžio 7 d.

                                                                                                sprendimo Nr. 1-730 nauja

                                                                                                redakcija)

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS 2016–2019 METŲ
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANAS 2016 METAMS

 

 

 

Tikslas

Priemonė

Veikla

Lėšos Eur

Atsakingas vykdytojas

Įgyvendinimo laikotarpis

Finansavimo šaltinis

Planuojami rezultatai

I. KOMPLEKSINĖS PAGALBOS KŪRIMAS

1. Sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, užtikrinančią kokybiškų psichikos sveikatos paslaugų teikimą ketinantiems žudytis ar mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems.

1.1. Sukurti ir įdiegti savižudybių prevencijos Vilniaus mieste atvejo vadybos modelį.

Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos atvejo vadybos modelio parengimas ir įdiegimas pilotinėse įstaigose.

20 tūkst.

VšĮ Antakalnio poliklinika, VšĮ Lazdynų poliklinika, BĮ Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras

II–IV ketvirčiai

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Sukurtų ir pilotinėse įstaigose įdiegtų vaikų ir suaugusiųjų savižudybių atvejo vadybos modelių skaičius.

1.2. Įdiegti trumpalaikės terapijos po bandymo žudytis programą Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Trumpalaikės terapijos po bandymo žudytis programos vaikams ir suaugusiesiems diegimas pilotinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

20 tūkst.

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Vaikų ligonine.

II–IV ketvirčiai

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Pilotinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose įdiegtų trumpalaikės terapijos po bandymo žudytis vaikams ir suaugusiesiems programų skaičius.

II. PASLAUGŲ TEIKIMAS

2. Suteikti kokybiškas psichikos sveikatos paslaugas turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems.

2. Vilniaus mieste veikiančios psichikos sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos ir organizacijos turi užtikrinti, kad krizinėje situacijoje kiekvienas Vilniaus miesto gyventojas galėtų gauti skubią pirminę psichologinę ir (ar) psichiatrinę pagalbą nemokamai ir be išankstinės registracijos.

 

2.1. Suicidinės rizikos įvertinimas.

-

Šeimos gydytojai, dirbantys Vilniaus miesto pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose

 II–IV ketvirčiai

Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF)

Pacientų, kuriems šeimos gydytojas įvertino suicidinę riziką, dalis (proc.).

2.2. Specializuota psichologinė ir psichiatrinė pagalba teikiama pirminės psichikos sveikatos centruose dirbančių specialistų.

-

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas

 II–IV ketvirčiai

Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF)

Pacientų, turinčių suicidinių minčių, ketinančių žudytis, bei nusižudžiusiųjų artimųjų, kuriems suteikta psichologinė ar psichiatrinė pagalba, skaičius.

2.3. Skubi anoniminė psichologinė pagalba.

-

VšĮ Krizių įveikimo centras

 II–IV ketvirčiai

-

Pacientų, turinčių suicidinių minčių, ketinančių žudytis, bandžiusių žudytis, bei nusižudžiusiųjų artimųjų, kuriems Krizių įveikimo centre suteikta pirminė psichologo konsultacija, skaičius.

2.4. Emocinė parama telefonu ir internetu.

-

VšĮ „Vaikų linija“, paramos fondas „Jaunimo linija“

 II–IV ketvirčiai

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

VšĮ „Vaikų linija“ ir paramos fondo „Jaunimo linija“ atsilieptų skambučių skaičius.

2.5. Dvasinė pagalba.

-

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

 II–IV ketvirčiai

-

Suteiktų dvasinių konsultacijų turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems žudytis, bandžiusiems žudytis asmenims ir nusižudžiusiųjų artimiesiems skaičius.

2.6. Savitarpio pagalbos grupės nusižudžiusiųjų artimiesiems.

4 tūkst.

Asociacija „Artimiems“

 IV ketvirtis

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Savitarpio pagalbos grupių nusižudžiusiųjų artimiesiems skaičius.

2.7. Krizių įveikimo komandų darbas mokyklose.

-

Vilniaus psichologinė pedagoginė tarnyba

 II–IV ketvirčiai

-

Mokinių savižudybių, po kurių suteikta krizinė pagalba mokyklos bendruomenei, dalis (proc.).

 

III. „VARTININKŲ“ IR SPECIALISTŲ MOKYMAI

 

3. Įgyvendinti mokymo programą asmenims, kurie pirmieji susiduria su savižudybės grėsme ar mėginimu nusižudyti.

3. Vilniaus mieste dirbantys bendrosios praktikos gydytojai, policijos pareigūnai, ugniagesiai gelbėtojai, mokytojai, vaiko gerovės komisijos nariai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, probacijos pareigūnai, greitosios medicinos pagalbos gydytojai ir medicinos specialistai, Bendrojo pagalbos centro operatoriai, aukštųjų mokyklų studentų atstovybių nariai ir kursų seniūnai, emocinės paramos linijos savanoriai turi būti susipažinę su savižudybių rizikos ženklais bei pirmosios pagalbos teikimo būdais. Žinios reguliariai (kas dvejus metus) turi būti atnaujinamos.

 

3.1. SAFE TALK ir ASIST programų įvadinis seminaras

16 tūkst.

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

III ketvirtis

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Surengtų įvadinių programų SAFE TALK ir ASIST seminarų skaičius.

 

3.2. Mokymų programos SAFE TALK vertimas ir adaptavimas.

50 tūkst.

 

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

III–IV ketvirčiai

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Išverstų ir adaptuotų SAFE TALK programų skaičius.

3.3. Mokymų programos ASIST vertimas ir adaptavimas.

49 tūkst.

 

 

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

III–IV ketvirčiai

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

 Išverstų ir adaptuotų ASIST programų skaičius.

3.4. SAFE TALK mokymų instruktorių atranka.

 

-

 

 

 

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

II ketvirtis

 

-

 

Atrinktų kandidatų tapti SAFE TALK programos instruktoriais skaičius.

3.5. ASIST mokymų instruktorių atranka.

-

 

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

II ketvirtis

 

-

 

Atrinktų kandidatų tapti ASIST programos instruktoriais skaičius.

3.6. SAFE TALK instruktorių sertifikavimo mokymai.

23,4 tūkst.

 

 

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

III ketvirtis

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Sertifikuotų SAFE TALK programos instruktorių skaičius.

3.7. ASIST instruktorių sertifikavimo mokymai. 

14,5 tūkst.

 

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

III ketvirtis

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

 Sertifikuotų ASIST programos instruktorių skaičius.

3.8. SAFE TALK mokymai „vartininkams“.

36,9 tūkst.

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

IV ketvirtis

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Asmenų, baigusių SAFE TALK mokymų programą, skaičius.

3.9. ASIST mokymai „vartininkams“.

28,1 tūkst.

 

BĮ  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

IV ketvirtis

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

 Asmenų, baigusių ASIST mokymų programą, skaičius.

IV. INFORMACIJOS SKLAIDA

4. Skleisti informaciją apie savižudybių prevenciją Vilniaus miesto gyventojams.

4. Informacinės medžiagos apie emocinės pagalbos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Vilniaus mieste rengimas, gaminimas ir platinimas.

Savižudybių prevencijos informacijos sklaida.

5 tūkst.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

IV ketvirtis

 

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Parengtos, pagamintos ir išplatintos informacinės medžiagos vienetų skaičius.

V. KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

5. Stiprinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų, įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir partnerių kompetencijas savižudybių prevencijos srityje.

 

5.1. Tobulinti kompetenciją savižudybių prevencijos srityje.

Dalyvavimas kompetencijos tobulinimo renginiuose.

15 tūkst.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

III–IV ketvirčiai

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Dalyvavusiųjų kompetencijos tobulinimo renginiuose skaičius.

5.2. Įgyti žinių ir įgūdžių darbui su aukštos suicidinės rizikos pacientais (trumpalaikės terapijos po bandymo žudytis programa, dialektinė elgesio terapija (DBT).

1 dienos tarptautinės konferencijos rengimas.

9,4 tūkst.

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir BĮ Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuru

IV ketvirtis

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Surengtų tarptautinių konferencijų skaičius.

5.3. Nuolat vertinti savižudybių prevencijos sistemos funkcionavimą.

Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių atvejų analizė.

10 tūkst.

 Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra

 

III–IV ketvirčiai

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Įvertintų vaikų ir suaugusiųjų savižudybių Vilniaus mieste atvejų dalis (proc.).

5.4. Stebėti Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2016–2019 m. priemonių plano įgyvendinimą.

Savižudybių prevencijos stebėsenos ataskaita.

-

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

II–IV ketvirčiai

-

Parengtų Vilniaus miesto savižudybių prevencijos stebėsenos ataskaitų skaičius.

Iš viso:

 

 

301,3 tūkst.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

Į pradžią