Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-842 2017-03-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2015-07-29 SPRENDIMO NR. 1-130 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2015-07-29 SPRENDIMO NR. 1-130 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2017 m. kovo 15 d. Nr. 1-842

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio  apskaičiavimo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130, 241 punktu ir jį išdėstyti taip:

„241. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius sukauptas Nuomos mokesčio lėšas, atskaičius Aprašo 23 ir 24 punktuose nurodytas išlaidas ir ateinančių metų planuojamas išlaidas, kasmet, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d., perveda į Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Savivaldybei pervestos Nuomos mokesčio lėšos naudojamos socialinio būsto plėtrai.“

2. Pavesti Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                   Gintautas Paluckas

______________

 

 

Į pradžią