Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1107 2017-08-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d.   Nr. 1-1107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.        Patvirtinti pridedamus:

1.1.   Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašą;

1.2.  mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose įkainius.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. 1-1079 „Dėl Mokesčio už ugdymą Vilniaus vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos centruose ir saugaus eismo mokykloje nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. 1-2159 „Dėl Mokesčio nustatymo už ugdymo paslaugas Vilniaus miesto atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

4. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m.                       

sprendimu  Nr.              

 

 

MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose (toliau – Įstaiga) administravimą, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką.

2.    Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.             ugdytiniai – vaikai ir jaunimas, sudarę dvišalę mokymo sutartį su Įstaiga;

2.2.             socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai – asmenys, gaunantys piniginę ar nepiniginę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

2.3.             savanoris – asmuo, kuris neatlygintinai atlieka visuomenei naudingą veiklą, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu;

2.4.             kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ ADMINISTRAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

3. Mokestis už ugdymą Įstaigose mokamas už kiekvieną mėnesį Įstaigos nustatytais mokėjimo terminais ir būdais vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

4. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms įsigyti, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui bei einamajam remontui, darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.

5. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

III. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

 

6. Nuo mokesčio už ugdymą Įstaigoje atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.

7. Jei Įstaigą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 6 punkte) mokestis mažinamas 50 procentų.

8. Įstaigos vadovas turi teisę ne daugiau kaip 25 proc. įstaigą lankančių ugdytinių (išskyrus minimus 6 punkte) atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 proc. Ši mokesčio už ugdymą lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams, Įstaigos pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo priimami Įstaigos nustatyta tvarka ir įforminami Įstaigos vadovo įsakymu.

9. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas mažinamas:

9.1. 50 procentų – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau  trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

              9.2. proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

  2019 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-146 redakcija

 

10. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

11. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šio Aprašo 6 punktuose nustatytos lengvatos, Įstaigos direktoriui turi pateikti:

11.1. prašymą;

11.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.

12. Sprendimas atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą Įstaigos vadovui pateikimo dienos.

13. Mokesčio už ugdymą lengvatos, nurodytos 6, 7 ir 8 punktuose, taikomos nuo sprendimo atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priėmimo dienos.

14. Aprašo 6 punkte numatytoms lengvatoms gauti prašymus ir (jei reikia) kitus dokumentus teikia ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), studijų (būrelių) vadovai, patys pilnamečiai ugdytiniai, kiti suinteresuoti asmenys ar institucijos.

15. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Įstaigos vadovo įsakymu.

16.     Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

17.     Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Įstaigoje pasirinktą būrelį (studiją), išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio Aprašo 9 punkte.

18.     Tuo atveju, jeigu programa finansuojama iš neformaliojo vaikų švietimo dalinio finansavimo lėšų, programa yra nemokama.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.     Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

20.      Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Įstaigos vadovas.

21.     Sprendimas dėl mokesčio už ugdymą lengvatos suteikimo ar nesuteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

22.     Aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės, Įstaigų interneto svetainėse ir tinklapyje www.neformalusugdymas.lt.

______________________

 

 

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m.                       

sprendimu  Nr.              

 

 

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE ĮKAINIAI

 

Eil. nr.

Veiklos sritis

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“

Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Olimpija“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Ąžuoliukas“

Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“

1.       

Šiuolaikinių, gatvės, lindyhopo stiliaus  šokių būreliai

15 Eur

----------

---------

5 Eur

12 Eur

-----------

10 Eur

10 eur

11 Eur

10 Eur

2.       

Estradinių, rytietiškų šokių būreliai

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

10 eur

11 Eur

10 Eur

3.       

Klasikinių, flamenko, sportinių šokių, šiuolaikinio baleto būreliai

20 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

12 Eur

-----------

11 Eur

15 Eur

4.       

Disko, klubinių, linijinių šokių būreliai

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

15 Eur


 

5.       

Choreografi-nio ugdymo pradmenys, pramoginių buitinių, ritminių šokių būreliai

10 Eur

-----------

-----------

4 Eur

 

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

15 Eur

6.       

Kiti choreografinės krypties būreliai

15 Eur

-----------

-----------

6 Eur

12 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

11 Eur

15 Eur

7.       

Mušamųjų, pučiamųjų, styginių, klavišinių ir kt. instrumentai

15 Eur

10 Eur

-----------

6 Eur

12 Eur

-----------

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

8.       

Instrumentinės vokalinės grupės

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

9.       

Vokalo, džiazo būreliai

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

10.   

Ansamblinis estradinis dainavimas

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

11.   

Chorinis dainavimas

10 Eur

10 Eur

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

12.   

Popmuzikos būreliai

15 Eur

10 Eur

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

13.   

Muzikinio ugdymo pradmenys, karaokė

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

12 Eur

 

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

14.   

Kiti muzikinės krypties būreliai

15 Eur

10 Eur

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

12 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

15.   

Akademinis piešimas

15 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

16.   

Tapyba

15 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

17.   

Dailė

15 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

18.   

Skulptūra, vitražas

20 Eur

-----------

10 Eur

4 Eur

12 Eur

-----------

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

19.   

Taikomoji dailė

15 Eur

-----------

10 Eur

4 Eur

12 Eur

6 Eur

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

20.   

Keramika

15 Eur

-----------

10 Eur

4 Eur

12 Eur

-----------

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

21.   

Dailės technologijos, menų laboratorijos

15 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

22.   

Grafičiai

15 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

23.   

Dailės pradmenys, rankdarbiai

10 Eur

-----------

10 Eur

4 Eur

12 Eur

9 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

24.   

Floristika

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

25.   

Kiti dailės krypties būreliai

20 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

12 Eur

9 Eur

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

26.   

Teatro, dramos, pantomimos, aktorinio meno, cirko studijos

15 Eur

10 Eur

-----------

-----------

10 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

27.   

Vaidybos pradmenys

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

10 Eur

6  Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

28.   

Kiti teatrinės ir literatūrinės krypties būreliai

15 Eur

-----------

-----------

-----------

10 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur


 

29.   

Judriųjų žaidimų ir ugdomųjų žaidimų būreliai

10 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

30.   

Meninė fotografija, fotodizainas, medija

15 Eur

10 Eur

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

 

10 Eur

-----------

----------

10 Eur

31.   

Liaudies menų būreliai (folkloras, liaudies šokiai, etnografiniai ansambliai, karpiniai ir kt.)

15 Eur

-----------

10 Eur

4 Eur

 

10 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

32.   

Drabužių konstravimas ir modeliavimas

15  Eur

10 Eur

 

10 Eur

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

33.   

Sveikatos stiprinimo grupės baseine, mokymo plaukti, plaukimo tobulinimo grupės

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

------

---------

34.   

Kineziterapija

15 Eur

-----------

-----------

-----------

20 Eur

-----------

-----------

-----------

-----------

---------

35.   

Koncertinė, meninė gimnastika, kūno dizainas

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

--------

36.   

Joga

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

15 Eur

11 Eur

15 Eur

37.   

Kovos menai

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

---------

15 Eur

38.   

Futbolas, krepšinis, tinklinis, atletinė gimnastika, dziudo

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

6  Eur

11 Eur

--------------

39.   

Aerobika

15 Eur

-----------

-----------

4 Eur

12 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

15 Eur

40.   

Koreguoja-mosios gimnastikos grupės

15 Eur

-----------

-----------

4 Eur

 

12 Eur

-----------

-----------

 

----------

-----------

41.   

Šachmatai, šaškės, stalo žaidimai

15 Eur

 

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

42.   

Kiti sportinės krypties būreliai

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

43.   

Jaunųjų technikų būreliai

15 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

44.   

Užsienio kalbų ir kiti dalykiniai būreliai

15  Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

15 Eur

45.   

Bendrųjų gebėjimų ugdymo būreliai

10 Eur

-----------

-----------

-----------

10 Eur

6 Eur

10 Eur

-----------

11 Eur

10  Eur

46.   

Aplinkosau-gos, civilinės, priešgaisrinės saugos, sveikos gyvensenos būreliai

10 Eur

 

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

---------

------------


 

47.   

Turizmo ir kraštotyros, jaunųjų gamtininkų, žvejų mėgėjų, orientacinio sporto būreliai

10 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

11 Eur

10 Eur

48.   

Saugaus eismo, dviračių vairuotojų rengimo, jaunųjų eismo patrulių, jaunųjų medikų būreliai

10 Eur

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

---------

-------------

49.   

Atvira erdvė vaikams ir jaunimui

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

50.   

Ilgalaikės profesinės krypties neformaliojo ugdymo programos

-----------

-----------

-----------

-----------

12 Eur

-----------

10 Eur

-----------

------------

-----------

51.   

Trumpalaikės edukacinės, neformaliojo švietimo veiklos

20 Eur

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

52.   

Choreografijos ugdymo programa (FŠPU)

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------


 

53.   

Dailės ugdymo programa (FŠPU)

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

54.   

Muzikos ugdymo programa

(FŠPU)

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

55.   

Teatro, netradicinio meno programa

(FŠPU)

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

56.   

Suaugusiųjų ugdymo programa

20 Eur

10 Eur

10 Eur

4 Eur

 

12 Eur

12 Eur

15 Eur

10 Eur

11 Eur

15 Eur

57.   

Kiti neformaliojo švietimo būreliai

20 Eur

10 Eur

10 Eur

4 Eur

 

12 Eur

12 Eur

15 Eur

10 Eur

11 Eur

10 Eur

 

Lentelės tęsinys

 

Eil. nr.

Veiklos sritis

Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos

namai

Moksleivių sveikatos

centras

Jaunųjų turistų centras

Saugaus

miesto centras

1.       

Šiuolaikinių, gatvės, lindyhopo stiliaus  šokių būreliai

13 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

2.       

Estradinių, rytietiškų šokių būreliai

13 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

3.       

Klasikinių, flamenko, sportinių šokių, šiuolaikinio baleto būreliai

13 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

4.       

Disko, klubinių, linijinių šokių būreliai

13 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

5.       

Choreografinio ugdymo pradmenys, pramoginių buitinių, ritminių šokių būreliai

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

6.       

Kiti choreografinės krypties būreliai

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

5,79 Eur

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

7.       

Mušamųjų, pučiamųjų, styginių, klavišinių ir kt. instrumentai

13 Eur

10 Eur

-----------

-----------

10 Eur

-----------

-----------

-----------

-----------

8.       

Instrumentinės,

vokalinės grupės

12 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

10 Eur

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

9.       

Vokalo, džiazo būreliai

12 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

10.   

Ansamblinis estradinis dainavimas

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

11.   

Chorinis dainavimas

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

12.   

Popmuzikos būreliai

10 Eur

 

10 Eur

10 Eur

10 Eur

-----------

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------


 

13.   

Muzikinio ugdymo pradmenys, karaokė

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

4Eur

 

-----------

-----------

-----------

14.   

Kiti muzikinės krypties būreliai

12 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

5,79 Eur

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

15.

Akademinis piešimas

12 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

16.

Tapyba

13 Eur

10  Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

4 Eur

 

-----------

-----------

-----------

17.

Dailė

13 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

10 Eur

4 Eur

-----------

-----------

-----------

18.

Skulptūra, vitražas

13 Eur

10 Eur

10 Eur