Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1189 2017-10-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 11 d.   Nr. 1-1189

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programą tarptautiniam susisiekimui skatinti (pridedama).

2. Nustatyti šiuos pagrindinius konkursinių paraiškų vertinimo kriterijus:

2.1 pateiktų programų tęstinumas ir ilgalaikis poveikis Vilniaus miesto konkurencingumui didinti;

2.2 tiesioginio susisiekimo su tikslinėmis atvykstamojo turizmo ir tiesioginių užsienio investicijų rinkomis kryptis iš Vilniaus ir į Vilnių pristatančių rinkodaros paslaugų kanalų  efektyvumas ir ekonominis pagrįstumas.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją biudžete numatyti lėšas keturiems kalendoriniams metams (2018−2021 m.) Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programai tarptautiniam susisiekimui skatinti įgyvendinti, kiekvienais kalendoriniais metais skiriant ne daugiau kaip 700000 (septynis šimtus tūkstančių) Eur, o per visą programos
laikotarpį (2018−2021 m.) ne daugiau kaip 2100000 (du milijonus vieną šimtą tūkstančių) Eur.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

4. Paskirti Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos tarptautiniam susisiekimui skatinti administratoriumi viešąją įstaigą „GO Vilnius“.

5. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. spalio     d.

sprendimu Nr.

 

VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMA TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos tarptautiniam susisiekimui skatinti (toliau – Programa) paskirtis – kurti palankią ekonominę aplinką verslui ir investicijoms, efektyviai išnaudoti miesto turizmo potencialą ir didinti miesto žinomumą tarptautiniame kontekste, taip įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės strateginius tikslus. Programos įgyvendinimo priemonės – bus skelbiamas konkursas tarptautiniam susisiekimui skatinti ir Vilniaus miesto konkurencingumui ir patrauklumui didinti siekiant įsigyti rinkodaros paslaugų rinkinį.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

2. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

3. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI, PRIORITETAI IR UŽDAVINIAI

 

4. Programos tikslai:

4.1 Vilniaus, kaip patrauklaus ir svetingo miesto, įvaizdžio kūrimo ir populiarinimo tikslinėse atvykstamojo ir vietinio turizmo rinkose programų sukūrimas ir įgyvendinimas;

4.2. tiesioginių jungčių tarp Vilniaus miesto ir tikslinių atvykstamojo turizmo bei tiesioginių užsienio investicijų rinkų, jų pasiekiamumo kokybės ir dažnio užtikrinimas;

4.3. dalinis veiklos programų, prisidedančių prie miesto įvaizdžio gerinimo, atvykstamojo turizmo bei tiesioginių užsienio investicijų skatinimo ir kitų savarankiškųjų savivaldybių funkcijų įgyvendinimo, finansavimas atsižvelgiant į tais metais Savivaldybės biudžete patvirtintą asignavimų sumą Programai finansuoti.

5. Programos uždaviniai:

5.1. skatinti gyventojų mobilumą, ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą, didinti gyventojų užimtumą;

5.2. skatinti maršrutų į tikslines Vilniaus miesto atvykstamojo turizmo bei tiesioginių užsienio investicijų rinkas ir iš jų efektyvumą;

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

5.3. skleisti informaciją apie miesto kultūros ir gamtos paveldą, sporto galimybes, lankytinas vietas, maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų galimybes maršrutų kryptimis;

5.4. didinti atvykstamojo turizmo į Vilniaus miestą srautus;

5.5. skatinti tiesioginių užsienio investicijų srauto į Vilniaus miestą didėjimą.

6. Konkursinės paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

6.1. pateiktų programų tęstinumas ir ilgalaikis poveikis Vilniaus miesto konkurencingumui didinti;

6.2. tiesioginio susisiekimo su tikslinėmis atvykstamojo turizmo ir tiesioginių užsienio investicijų rinkomis kryptis iš Vilniaus ir į Vilnių pristatančių rinkodaros paslaugų kanalų  efektyvumas ir ekonominis pagrįstumas;

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

6.3. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

6.4. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

6.5. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

III. PARAIŠKŲ KONKURSUI TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

7. Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, turi užpildyti paraišką ir pridėti visus paraiškoje nurodytus dokumentus. Paraiškos forma tvirtinama viešosios įstaigos GO Vilnius“ direktoriaus įsakymu.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

8. Paraiškų teikėjai vienu pasirinktu būdu (paštu, elektroniniu paštu arba atvykus į įstaigą) paraiškas pateikia viešajai įstaigai „GO Vilnius“.

9. Pateiktas paraiškas pagal Programoje nurodytus kriterijus vertina viešosios įstaigos „GO Vilnius“ darbo grupė (toliau – Atrankos darbo grupė), sudaryta „GO Vilnius“ direktoriaus įsakymu iš dviejų viešosios įstaigos „GO Vilnius“ darbuotojų, vieno Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoto Savivaldybės administracijos darbuotojo, vieno valstybės įmonės „Lietuvos oro uostai“ darbuotojo ir vieno viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ darbuotojo.

10. Atrankos darbo grupei pirmininkauja „GO Vilnius“ direktorius.

11. Atrankos darbo grupės įgaliojimų trukmė yra nuolatinė ir trunka trejus metus nuo Atrankos darbo grupės pirmojo posėdžio.

12. Paraiškos teikiamos nustatytais terminais ir tvarka. Informacija apie kvietimą teikti paraiškas ir paraiškų teikimo tvarka viešai skelbiama interneto svetainėje www.govilnius.lt.

13. Paraiškos vertinamos Atrankos darbo grupės reglamente nustatyta tvarka pagal aiškius baigtinius vertinimo kriterijus ir rodiklius, nustatytus konkurso sąlygose, nuo kurių priklauso skiriamo finansavimo dydis konkurso laimėtojui. Konkurso laimėtojas atrenkamas atsižvelgiant į 6 punkte nurodytus kriterijus ir kitus konkurso sąlygose numatytus atrankos kriterijus.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

14. Paraiškų vertinimo lapo formą tvirtina viešoji įstaiga „GO Vilnius“. Atrankos darbo grupė, įvertinusi ir atrinkusi pateiktas paraiškas, atrenka vieną laimėtoją ir siūlo konkretų finansavimo dydį, atsižvelgdama į tų metų Savivaldybės tarybos patvirtintus Savivaldybės biudžeto asignavimus Programai finansuoti.

15. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Atrankos darbo grupės sprendimo dėl atrinkto konkurso laimėtojo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir viešosios įstaigos „GO Vilnius“ direktorius pasirašo trišalę biudžeto lėšų naudojimo sutartį (pridedama) su konkurso laimėtoju. Galutinis sutarties variantas yra tvirtinamas Atrankos darbo grupės.

16. Su konkurso laimėtoju sudaryta sutartis gali būti pratęsiama du kartus vieneriems kalendoriniams metams, jei paraiškoje nustatyti tikslai ir rodikliai pasiekti ir (ar) viršyti, jei pasirinktos priemonės ar tikslai yra aktualūs miestui, tų metų Savivaldybės biudžete skirtos lėšos Programai įgyvendinti ir tokios veiklos tęstinumui pritarė Atrankos darbo grupė. Bendras sutarties terminas negali viršyti 36 mėnesių.

17. Sąmatoje nurodytos lėšos pervedamos Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

 

IV. ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 

18. Atsiskaitymo už gautas lėšas terminai ir tvarka reglamentuojami Sutartyje.

19. Už tikslingą lėšų panaudojimą atsako konkurso laimėtojas.

20. Nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos.

21. Už Sutarties vykdymą, priežiūrą ir kontrolę atsako Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

22. Paaiškėjus, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, konkurso laimėtojas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą sąskaitą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

23. Nustačius vietinę rinkliavą už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, šios programos finansavimas vyks iš surinktų lėšų.

24. Programos įgyvendinimas reglamentuojamas tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

 

_________________________________

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto konkurencingumo ir

patrauklumo didinimo programos tarptautiniam susisiekimui skatinti

priedas

 

                                                                                                2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto

                                                                          savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

 

BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO

SUTARTIS

 

2017 m.                                  Nr.

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Finansuotojas), atstovaujama Administracijos direktoriaus __________________, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 201_ m. _______d. sprendimu Nr._____, ______________________________________________________________

                                                                                                  Juridinio asmens pavadinimas

(toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus (-ės) ____________________________________,

ir viešoji įstaiga „GO Vilnius“ (toliau – Administratorius), atstovaujama direktoriaus (-ės) ____________________, toliau tekste kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį dėl biudžeto lėšų panaudojimo (toliau − Sutartis).

                                                            2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

 

1. Vykdytojas finansuojamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ______ sprendimą

                                                                                                    Data

Nr._____, Administratoriaus patvirtintus konkurso nuostatus ir sprendimą dėl konkurso laimėtojo atrinkimo iš Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos tarptautiniam susisiekimui skatinti įgyvendinimui skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos).

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

2. Finansuotojas įsipareigoja:

2.1. finansuoti Vykdytojo įgyvendinamą Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programą tarptautiniam susisiekimui skatinti, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis;

2.2. lėšas – ne daugiau kaip 700000 (septynis šimtus tūkstančių) Eur – pervesti dalimis į Vykdytojo sąskaitą kalendorinių metų kiekvieno ketvirčio pradžioje. Atsižvelgiant į Sutarties pratęsimo terminą, kiekvienais kalendoriniais metais pervesti po ne daugiau kaip 700000 (septynis šimtus tūkstančių) Eur kalendorinių metų kiekvieno ketvirčio pradžioje (pagal priedus 1A ir 1B).

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. naudoti programos įgyvendinimui skirtas lėšas pagal šioje sutartyje nurodytą sąmatą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

3.2. įgyvendinti šios sutarties 1 punkte numatytą (‑as) priemonę (-es) iki ___________;

3.3. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėti visus mokesčius, susijusius su skirtų lėšų panaudojimu;

3.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie Finansuotojo skirtas lėšas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui;

3.5. atsiskaityti už veiklos, kuriai finansuoti skiriamos lėšos, įvykdymą iki __________ pagal Finansuotojo patvirtintą formą;

3.6. atsiskaityti už gautų lėšų panaudojimą ir šios sutarties 4.1 punkte nustatytų vertinimo kriterijų įvykdymą Administratoriui pateikiant jam ataskaitas:

3.6.1. ketvirtines (periodų datos) ir metinę (iki __________) ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos formą (forma Nr. 2);

3.6.2. Savivaldybės administracijos programos (priemonės) vykdytojo patvirtintą lėšų panaudojimo ataskaitą – įgyvendinus projektą iki kito mėnesio 10 dienos;

3.6.3. Savivaldybės administracijos programos (priemonės) vykdytojo patvirtintą veiklos, finansuojamos iš biudžeto lėšų, ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitą – įgyvendinus programą iki kito mėnesio 10 dienos;

3.7. pervesti į Finansuotojo sąskaitą nepanaudotus asignavimų likučius ne vėliau kaip iki ________;

3.8. nedelsdamas pranešti Administratoriui, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti programos iki sutarties 3.2 punkte nustatyto termino;

3.9. atsakyti už pirminių finansinių dokumentų tikrumą, jų saugojimą;

3.10. užtikrinti 1 punkte nurodytų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.11. pateikti Administratoriui ataskaitas tik su tomis išlaidomis, kurios numatytos sąmatoje. Vykdytojo ataskaitos gali būti atmestos, jeigu jose pateikti duomenys netikslūs, informacija dėl lėšų panaudojimo tikslingumo nepakankama, netikslūs ar taisyti finansiniai dokumentai;

3.12. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištaisyti nurodytus ataskaitos trūkumus ir pateikti ją antrą kartą Administratoriui, jeigu ataskaita buvo atmesta., To neatlikus arba atlikus netinkamai, ar kitais atvejais, kai Vykdytojas nevykdo pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, Administratorius pateikia rašytinę pretenziją-prašymą dėl 2.2 punkte nurodytų lėšų grąžinimo į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą.

4. Administratorius įsipareigoja:

4.1. Vykdytojo veiklą vertinti pagal nustatytus vertinimo kriterijus:

4.1.1. pateiktų programų tęstinumas ir ilgalaikis poveikis Vilniaus miesto konkurencingumui didinti;

4.1.2. tiesioginio susisiekimo su tikslinėmis atvykstamojo turizmo ir tiesioginių užsienio investicijų rinkomis kryptis iš Vilniaus ir į Vilnių pristatančių rinkodaros paslaugų kanalų efektyvumas ir ekonominis pagrįstumas;

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

4.1.3. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

 

4.1.4. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

4.1.5. Neteko galios.

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1773 redakcija

 

4.2. pagal Finansuotojo suteiktus įgaliojimus administruoti Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programą tarptautiniam susisiekimui skatinti bei užtikrinti tinkamą Vilniaus miesto viešinimo priemonių įgyvendinimą:

4.3.  užtikrinti, kad Vykdytojas tinkamai ir laiku įvykdytų 3 punkte nurodytus įsipareigojimus;

4.4. teikti ataskaitas Finansuotojui apie Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos bei viešinimo priemonių įgyvendinimą;

4.5. tarpininkauti tarp Finansuotojo, Vykdytojo bei kitų su Progromos įgyvendinimu susijusių asmenų;

4.6. vykdyti kitus su Programos įgyvendinimu susijusius Finansuotojo nurodymus.

 

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 

5. Šalis neatsako už Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

6. Už sutarties 3.5 ir 3.6 punktuose nurodytų ataskaitų teisingumą atsako Vykdytojas.

 

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 

7. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus.

8. Sutartis gali būti pratęsiama du kartus vieneriems kalendoriniams metams, jei paraiškoje nustatyti tikslai ir rodikliai pasiekti ir (ar) viršyti, jei pasirinktos priemonės ar tikslai yra aktualūs miestui, tų metų Savivaldybės biudžete skirtos lėšos Programai įgyvendinti ir tokios veiklos tęstinumui pritarė Atrankos darbo grupė. Bendras Sutarties terminas negali viršyti 36 mėnesių.

9. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Finansuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tuo atveju, kai Vykdytojas negali įvykdyti įsipareigojimų ir Šalys nesusitaria dėl siūlomos lygiavertės paslaugos pakeitimo į kitą. Visos nepanaudotos lėšos arba panaudotos nesilaikant šios Sutarties sąlygų per vieną mėnesį nuo Sutarties nutraukimo (bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos) turi būti grąžintos į Finansuotojo sąskaitą. Šiuo atveju Vykdytojas privalo pateikti sutarties 3.5 ir 3.6 punktuose nurodytas ataskaitas.

 

V. KITOS SĄLYGOS

 

 

11. Finansuotojas patvirtina ir garantuoja Vykdytojui, kad:

11.1. turi visas teises ir įgaliojimus, būtinus teisėtai sudaryti šią Sutartį;

11.2. yra gavęs visus leidimus ir sutikimus, reikalingus prisiimti ir įvykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

11.3. šios Sutarties turinys atitinka visus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus. Šios sutarties sudarymo procedūra, jos pasirašymas ir Finansuotojo įsipareigojimų vykdymas pagal šią sutartį nepažeidžia jokių teisės aktų, taikomų Finansuotojui;

11.4. jei bet kuri Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, ji privalo atlyginti kitai šaliai visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl sutarties įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo.

12. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios sutarties nuostatomis.

13. Šalių ginčai dėl sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo jos vykdymo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma tik rašytiniu šalių susitarimu, patvirtintu šalių parašais ir antspaudais.

15. Prie šios sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis:

15.1. programos (priemonės) vykdymo sąmata;

15.2. lėšų panaudojimo ataskaita;

15.3. veiklos, finansuojamos iš biudžeto lėšų, ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita.

16. Šalys įsipareigoja pranešti viena kitai apie juridinio adreso, rekvizitų pasikeitimą per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

17. Sutartis sudaryta ir pasirašyta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba. Kiekviena šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių  lietuvių kalba. Vykdytojui pageidaujant Sutartis gali būti išversta į anglų kalbą. Esant neatitikimams tarp versijų lietuvių ir anglų kalbomis Šalys vadovausis Sutarties tekstu  lietuvių kalba.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

 

Finansuotojas                                                                 Vykdytojas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija  

kodas                          

 Vilnius

Tel. +370

 

Administracijos direktorius (-ė)

 

                                              A.V.                                                      A.V.

 

 

 

Administratorius                                

Viešoji įstaiga “GO Vilnius”  

kodas                          

Vilnius

Tel. +370

 

 

                                             A.V.

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1773 - 2018-10-17
DĖL TARYBOS 2017-10-11 SPRENDIMO NR. 1-1189 „DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią