Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1189 2017-10-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 11 d.   Nr. 1-1189

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programą tarptautiniam susisiekimui skatinti (pridedama).

2. Nustatyti šiuos pagrindinius konkursinių paraiškų vertinimo kriterijus:

2.1. tiesioginio susisiekimo maršrutų skaičius per savaitę;

2.2. per metus aptarnaujamų keleivių skaičius;

2.3. Vilniaus miesto viešinimo priemonių skaičius;

2.4. viešinimo priemonėmis pasiektų vartotojų skaičius.

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją biudžete numatyti lėšas trejiems kalendoriniams metams (2018−2020 m.) Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programai tarptautiniam susisiekimui skatinti įgyvendinti, kiekvienais kalendoriniais metais skiriant po 700000 (septynis šimtus tūkstančių) Eur.

4. Paskirti Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos tarptautiniam susisiekimui skatinti administratoriumi viešąją įstaigą „GO Vilnius“.

5. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1189 - DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-1189 - DĖL VILNIAUS MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS TARPTAUTINIAM SUSISIEKIMUI SKATINTI TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią