Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-1467 2018-04-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PRITARTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.

sprendimu Nr.

 

 

Vilniaus miesto Savivaldybės kontrolĖS IR AUDITO tarnybos

2017 metų Veiklos Ataskaita

 

I SKYRIUS

VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

Tarnybos veiklos ataskaita parengta ir teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir Tarnybos nuostatais.
Tarnyba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, atlieka finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Kartu su finansiniais auditais, kurių tikslas – įvairių ataskaitų duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas, taip pat yra atliekamas ir teisėtumo auditas – audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas. Veiklos auditai atliekami siekiant įvertinti audituojamų subjektų viešojo ir vidaus administravimo veiklą, lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimo jais ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Auditoriai audituojamam subjektui pateikia rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą (sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus).

Tarnyba 2017 metais įvykdė visas veiklos plane numatytas audito ir kontrolės užduotis bei Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto papildomai pavestą atlikti Savivaldybės lėšų, skirtų miesto pastatų balkonų remontui, panaudojimo tikslingumo ir teisingumo patikrinimą. Tarnybos 2017 metais atliktas audito darbas taip pat apėmė ir Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo atitikties įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams vertinimą, Savivaldybės turto valdymo ir naudojimo teisėtumo vertinimą, Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, kurį sudarė 449 subjektų biudžeto vykdymo ataskaitos, duomenų vertinimą bei Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, į kurį įtrauktos 337 subjektų finansinės ataskaitos, duomenų vertinimą. Tarnyba parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai visas sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės metinių ataskaitų, lėšų naudojimo, turto valdymo ir naudojimo, dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių.

Tarnyba, siekdama, kad Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai pateiktų teisingus duomenis metinių finansinių ataskaitų rinkiniuose, o Savivaldybė – konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, analizavo Savivaldybės administracijos, Iždo skyriaus ir kitų Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų turto, finansavimo, įsipareigojimų ir kitų duomenų įvertinimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir teikė pasiūlymus nustatytiems trūkumams šalinti. Audito procedūros buvo atliktos 17 audito subjektų, parengtos atliktų užduočių ataskaitos ir išvados, jos pateiktos teisės aktų nustatyta tvarka.

Susistemintos reikšmingos rekomendacijos audituotiems subjektams buvo pateiktos šiose ataskaitose:

·                         dėl Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ir turto naudojimo:

audito ataskaitoje Nr. R-05-9 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų valdymo teisėtumo“;

·                         dėl Savivaldybės įmonių metinių ataskaitų:

audito ataskaitoje Nr. R-05-4 „Dėl SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ audito“; audito ataskaitoje Nr. R-05-5 „Dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ audito“; audito ataskaitoje Nr. R-05-6 „Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ audito“; audito ataskaitoje Nr. R-05-7 „Dėl SĮ „Vilniaus planas“ audito“;

·                    dėl Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių administravimo veiklos vertinimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu ir veiklos tobulinimo galimybių:

audito ataskaitoje R-05-11 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ audito“;

·                     dėl Savivaldybės viešųjų įstaigų administravimo veiklos vertinimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu ir veiklos tobulinimo galimybių:

audito ataskaitoje Nr. R-05-14 „Dėl VšĮ Šeškinės poliklinikos veiklos audito“

·                     dėl Savivaldybės viešųjų įstaigų sudarytų sandorių, sąnaudų pagrįstumo, skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo:

patikrinimo ataskaitoje Nr. R-05-1 „Dėl VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ patikrinimo“; patikrinimo ataskaitoje Nr. R-05-2 „Dėl VšĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų patikrinimo“; patikrinimo ataskaitoje Nr. R-05-13 „Dėl VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo teisėtumo patikrinimo“; patikrinimo ataskaitoje
Nr. R-05-1 „Dėl VšĮ Geležinkelių logistikos parko sąnaudų pagrįstumo ir poveikio veiklos efektyvumui įvertinimo, viešųjų pirkimų įstatymo laikymosi, sudarant sandorius, patikrinimo“;

·                         dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų duomenų:

audito ataskaitoje Nr. R-05-12 „Dėl BĮ dienos centro „Šviesa“ finansinių ataskaitų vertinimo“;

·                     dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų administravimo veiklos vertinimo ir veiklos tobulinimo galimybių:

audito ataskaitoje Nr. R-05-3 „Dėl BĮ Vilniaus miesto krizių centro veiklos audito“;

·                         dėl sporto klubams skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo:

patikrinimo ataskaitoje Nr. R-05-8 „Dėl sporto klubams skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo“.

Tarnyba 2017 metais išnagrinėjo 8 pareiškėjų skundus dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir panaudojimo. Atliekant Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotų ataskaitų rinkinio auditą, buvo tiriami Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštuose nurodyti dalykai dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigose.

Tarnyboje nuolat vykdoma teiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena. Kas pusmetį rekomendacijų įgyvendinimas apibendrinamas ir jo rezultatai teikiami Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.

Visų atliktų auditų ir patikrinimų rezultatai buvo pristatyti, apsvarstyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete ir jiems buvo pritarta. Ataskaitų susistemintos reikšmingos rekomendacijos buvo teikiamos vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administravimo subjektų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų vadovams.

Tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija ir kitomis audito ir kontrolės įstaigomis. Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole buvo suplanuotos ir atliktos audito procedūros Savivaldybės reikšmingose apskaitos srityse: gautinų sumų, įsipareigojimų/atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Audito rezultatai buvo naudojami nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio audito tikslams.

Atsižvelgdama į Tarptautinių audito standartų reikalavimus, Tarnyba formuoja tokią veiklos politiką, kuri leistų pasirinkti tinkamą audito strategiją, laiku įvykdyti suplanuotas užduotis, užtikrintų Valstybinio audito reikalavimus atitinkančią audito kokybę. Atliekant auditus taip pat buvo bendradarbiauta ir konsultuotasi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Tarnybos veiklos tobulinimo tikslu pasinaudota ir Europos Sąjungos šalyse taikomais audito standartais ir metodais. Didelis dėmesys skiriamas Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, Tarnyboje yra rengiami ir darbuotojų vidiniai mokymai, sudaryta nuolat veikianti darbo grupė metodinei pagalbai Tarnybos darbuotojams teikti.

Siekiant didesnio Tarnybos veiklos viešumo ir veiksmingumo, visi atlikto audito darbo rezultatai (ataskaitos, išvados) yra pateikiami Tarnybos interneto svetainėje www.vilniuskontrole.lt.

Siekdama pažangos, Savivaldybės administracija įgyvendindama audito rekomendacijas skyrė dėmesį ir numatė priemones skoloms mažinti patvirtino Kreditinių įsipareigojimų priemonių planą, įpareigojo asignavimų valdytojus mokėtinas sumas analizuoti pagal programas, subjektus, datą, stebėti pradelstus įsiskolinimus. Savivaldybės mokėtinos sumos 2016 m. sausio 1 d. sudarė 383093,2 tūkst. Eur, iš jų: mokėtinos sumos paskoloms grąžinti 142623,5 tūkst. Eur, mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti – 240469,7 tūkst. Eur. Per 2016 metus mokėtinos sumos sumažėjo 67736,4 tūkst. Eur, iš jų mokėtinos sumos paskoloms grąžinti sumažėjo 1162,7 tūkst. Eur, mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti – 66573,7 tūkst. Eur. Tarnyba 2017 metais atliko Savivaldybės I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimą. Atlikus vertinimą, nustatyta, kad Savivaldybės mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti, per 2017 m. pirmą pusmetį sumažėjo 36932,7 tūkst. Eur.

Ataskaitoje vartojamų santrumpų sąrašas:

LR – Lietuvos Respublika.

BĮ – biudžetinė įstaiga.

SĮ – Savivaldybės įmonė.

VĮ – Valstybės įmonė.

VšĮ – viešoji įstaiga.

UAB – uždaroji akcinė bendrovė.

VSAFAS – Viešojo sektoriaus apskaito ir finansinės atskaitomybės standartas.

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

 TARNYBOS VEIKLOS APLINKA, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS BEI veiklos rezultatai

 

Tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Tarnyba yra juridinis asmuo, įsteigtas Savivaldybės tarybos sprendimu. Tarnybai vadovauja Savivaldybės kontrolierius. Tarnyba yra atskaitinga Savivaldybės tarybai.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais valstybinį auditą, Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1702 „Dėl Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais Tarnybos nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) parengtomis metodikomis, Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleistais Tarptautiniais audito standartais (toliau – Tarptautiniai audito standartai), Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos standartais. Tarnybos veiklos išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

Tarnybos misija – kokybiškai atlikti įstatymais nustatytą išorės auditą ir kontrolę, siekiant padėti Savivaldybės tarybai efektyviai valdyti biudžeto lėšas ir turtą. Tarnybos strateginiai tikslai – didinti audito poveikį siekiant užtikrinti audituojamų subjektų veiklos efektyvumą, tobulinti darbuotojų profesinę kompetenciją. Tarnybos veiklos prioritetai – kokybiškas audito atlikimas ir jo poveikio stiprinimas.

Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Audito ataskaitų ir išvadų pagrindu inicijuojamas nustatytų trūkumų svarstymas, atitinkamų poveikio priemonių taikymas, trūkumų pašalinimas. Šiomis priemonėmis siekiama skatinti įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovus sistemingai gerinti darbo ir valdymo kokybę, stiprinti vidaus kontrolę, didinti veiklos efektyvumą.

Tarnybos 2017 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. B-01-11 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos plano tvirtinimo“. Tarnybos veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytą kompetenciją. Tarnybos 2017 metų veiklos planas buvo sudarytas ir patvirtintas įstatymo nustatytais terminais, nustatyta tvarka pateiktas Valstybės kontrolei ir Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriui.

Tarnybos veiklos plane numatyti darbai buvo suplanuoti taip, kad būtų įgyvendinti uždaviniai, nustatyti Tarnybos nuostatuose, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Tarnybos veiklos planas apėmė Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių išorės finansinį ir veiklos auditą; Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę; išvadų, reikalingų Savivaldybės tarybai sprendimams priimti, pateikimą, Savivaldybės viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimą, prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai, vykdymą ir kitas kontrolės funkcijas.

              Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Tarnybai Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ buvo nustatyta 17 pareigybių. Tarnybai pagal patvirtintą sąmatą 2017 metais buvo numatyta skirti 361,7 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, 2017 metais panaudota – 356,7 tūkst. Eur, racionaliai naudojant lėšas buvo sutaupyta 5,0 tūkst. Eur.

Tarnybos vidaus administravimo, audito veikla buvo organizuojama ir kontroliuojama leidžiant Savivaldybės kontrolieriaus įsakymus ir, vadovaujantis patvirtintu veiklos planu, pavedant atlikti auditą ir kitas užduotis. Tarnybos vidaus tvarkos užtikrina, kad auditai būtų atliekami objektyviai ir nešališkai.

Tarnyboje nuolat vykdoma auditų kokybės kontrolė. Atskirų auditų kokybės kontrolė vykdoma atliekant audito priežiūrą ir peržiūrą. Auditų priežiūrą vykdė Tarnybos vadovai ir audito grupės vadovas.

Audito vidinę bendrąją peržiūrą vykdė Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu sudaryta Audito peržiūros komisija. Vidinė bendroji peržiūra buvo vykdoma siekiant įvertinti audito kokybę, įsitikinti, kad darbo dokumentuose yra pakankamai informacijos, leidžiančios parengti tinkamą audito ataskaitą ir pagrįstą išvadą. Auditų vidinę detaliąją peržiūrą vykdė Savivaldybės kontrolieriaus auditų grupių vadovais paskirti Tarnybos specialistai, siekiant įvertinti ir įsitikinti, kad gauti rezultatai yra tinkami audito tikslams pasiekti ir atitinka audito medžiagoje esančią informaciją. Audito vidinė peržiūra buvo vykdoma pagal Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintas Audito kokybės valdymo taisykles.

Didelis dėmesys buvo skirtas Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Tarnyboje yra rengiami ir darbuotojų vidiniai mokymai, sudaryta nuolat veikianti darbo grupė metodinei pagalbai Tarnybos darbuotojams teikti.

Visos Tarnybos atliktų auditų ataskaitos ir išvados buvo pateiktos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotiems subjektams. Visų atliktų auditų rezultatai buvo pristatyti, apsvarstyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete ir jiems buvo pritarta.

Tarnybos 2017 metais atliktų auditų rekomendacijos įgyvendinamos su audituojamais subjektais suderintais terminais. Tais atvejais, kai rekomendacijos buvo įgyvendintos iš dalies ar neįgyvendintos, vertinamos rekomendacijų neįvykdymo priežastys ir esant poreikiui atliekamos audito procedūros rekomendacijų įgyvendinimo poveikiui nustatyti, peržiūrimi jų įvykdymo terminai. Siekdama didinti Tarnybos veiklos veiksmingumą, stebėti ir stiprinti audito poveikį, atskaitingumą už vykdomos veiklos rezultatus, Tarnyba nuolat vykdo audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Kas pusmetį rekomendacijų įgyvendinimas apibendrinamas ir jo rezultatai teikiami Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui svarstyti. Ataskaitų apie rekomendacijų įgyvendinimą duomenys atvaizduojami ir metinėje Tarnybos veiklos ataskaitoje.

 

III SKYRIUS

tARNYBOS AUDITO IR KONTROLĖS VEIKLOS REZULTATAI

 

Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų valdymo teisėtumo audito rezultatai

 

Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų, turto ir lėšų valdymo teisėtumo auditas buvo atliktas siekiant įvertinti Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir jo naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, taip pat įvertinti, ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2016 m. ataskaita parodo tikrą ir teisingą turto būklę, ar ji parengta pagal nustatytos tvarkos reikalavimus.

Įvertinus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio teisingumą, buvo nustatyta, kad jis dar neparodo teisingos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertės, nes dalis kelių ir gatvių Savivaldybėje neapskaityta, ne visoms kultūros vertybėms atliktas perkainojimas, ne visais atvejais investicijos įvertintos nuosavybės metodu, nuosavybės metodo įtaka skaičiuojama, nesant patvirtinimo dėl finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų tikrumo, nebuvo vertinta biologinio turto tikroji vertė, neskaičiuojami turto nuvertėjimo nuostoliai. Vilniaus miesto parkai, išskyrus Sereikiškių parką, Savivaldybės apskaitoje rodomi kaip visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas. Inventorizacija yra svarbiausia kontrolės procedūra, tačiau Savivaldybėje nebaigta statyba vis dar neinventorizuojama pagal atskirus objektus, nepaskirti materialiai atsakingi asmenys, nesuderintos visos skolos.

Ataskaitose nėra atskleisti visi tikėtini Savivaldybės įsipareigojimai ir gautinos lėšos, todėl šio rinkinio informacija dar nėra pakankama naudoti planuojant išteklius. Neužregistruotos visos gautinos sumos (nuosavybės teisių atkūrimui piliečiams vykdyti 150,0 tūkst. Eur, delspinigiai už valstybinės žemės nuomą 94,3 tūkst. Eur, už patalpų nuomą – 290,6 tūkst. Eur). Neskaičiuojamas gautinų sumų už patalpų nuomą, už valstybinės žemės nuomą, už padarytą žalą nuvertėjimas.

Vilniaus miesto ugdymo įstaigos vis dar neperveda BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ visų gautų 2 procentų paramos lėšų (172,0 tūkst. Eur), nepateikia išlaidas pateisinančių dokumentų, todėl liko neapskaitytos gautos ir panaudotos paramos lėšos (15,0 tūkst. Eur).

Įvertinus Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teisingumą, buvo nustatyta, kad rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis iš kurių jis sudarytas, išskyrus tai, kad Savivaldybės biudžeto pajamose nurodyta ne visa rinkliavų suma (vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis ir aikštelėmis gauta 2464,6 tūkst. Eur daugiau, negu nurodyta ataskaitoje), Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje nurodytas dotacijų pajamų planas 160,0 tūkst. Eur didesnis, negu buvo patvirtintas Savivaldybės tarybos. Atskirose ugdymo įstaigose nebuvo suplanuotos išlaidos šildymui bei prekių, reikalingų įstaigų veiklai užtikrinti, įsigijimui, todėl jos negavo pakankamai lėšų atsiskaityti su tiekėjais. Savivaldybė visų mokėtinų sumų nenurodo ir Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomininkai nevykdo nuomos sutarčių sąlygų – neapdraudžia išnuomoto turto, neužregistruoja nuomos sutarčių Nekilnojamojo turto registre. Dalis nuomininkų turi įsiskolinimų už patalpų nuomą, tačiau jie neinformuojami apie turimas skolas, nes nuomininkams Mokesčio skyriaus pateiktose sąskaitose nenurodoma skola laikotarpio pradžioje, per ataskaitinį laikotarpį sumokėta suma, faktinė skola einamojo laikotarpio pabaigoje. Dalis nuomininkų yra bankrutavę ir likviduoti, tačiau 2016 m. nebuvo sprendžiama dėl nuomininkų skolų pripažinimo beviltiškomis. Trūksta efektyvios atsiskaitymų už patalpų nuomą kontrolės.

Investicijų programos lėšomis turi būti finansuojami kapitalo investicijų projektai, tačiau vis dar sudarant Savivaldybės investicijų programą į ją įtraukiamos einamojo remonto išlaidos.

Savivaldybė socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skirtas ir nepanaudotas 2929,9 tūkst. Eur lėšas galėjo naudoti socialinėms paslaugoms apmokėti, nes už 2016 metais suteiktas socialines paslaugas įstaigoms ji nesumokėjo 193,1 tūkst. Eur, tačiau nepanaudotos lėšos buvo perkeltos į 2017 metus ir tvirtinant 2017 metų Savivaldybės biudžetą, skirtos Savivaldybės skoloms mokėti.

Ugdymo įstaigos pastatų eksploatavimui naudojamiems žemės sklypams ne visais atvejais sudaro panaudos sutartis, neapskaito naudojamų žemės sklypų. Neįforminus žemės sklypų naudojimo dokumentų ir šiuose dokumentuose nenustačius žemės sklypų naudojimo sąlygų, kyla rizika, ar žemės sklypai naudojami statiniams eksploatuoti.

Atlikus auditą nustatyti dalykai sudarė pagrindą pareikšti sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų valdymo.

Atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytus dalykus, Savivaldybės administracijos direktoriui buvo rekomenduota įpareigoti Savivaldybės administracijos atsakingus dalinius apskaitoje užregistruoti delspinigius už negyvenamųjų patalpų nuomą ir valstybinės žemės nuomą, gautinų sumų nuvertėjimą už patalpų, valstybinės žemės nuomą ir padarytą žalą; ilgalaikius atidėjinius apskaičiuoti diskontuota verte; atskleisti informaciją apie Savivaldybės neapibrėžtuosius įsipareigojimus; spręsti klausimą dėl įsisenėjusių negyvenamųjų patalpų nuomininkų skolų pripažinimo beviltiškomis; užtikrinti sudarytų negyvenamųjų patalpų sutarčių vykdymo kontrolę; spręsti klausimą dėl duomenų apie visas surinktas vietines rinkliavas už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis ir aikštelėmis atskleidimo Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, dėl atsiskaitymo su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ už vietinės rinkliavos administravimą įforminimo, numatant atlygį ar įkainius už pavestų funkcijų (rinkliavos rinkimo) vykdymą; asignavimus išlaidoms ugdymo įstaigose planuoti atsižvelgiant į pagrįstus įstaigų poreikius; į Savivaldybės investicijų programą įtraukti projektus, susijusius su kapitalo investicijomis; užtikrinti, kad socialinei paramai nepanaudotos lėšos pirmiausia būtų naudojamos socialinės paramos reikmėms; užtikrinti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų išieškotos įsisenėjusios skolos už ugdymą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės administracijos veiksmai įgyvendinant ankstesnio audito rekomendacijas, lėmė pažangą finansinių ir turto ataskaitų rengimo srityje. Siekdama pažangos, Savivaldybės administracija skyrė dėmesį ir numatė priemones skoloms mažinti – patvirtino Kreditinių įsipareigojimų priemonių planą, įpareigojo asignavimų valdytojus mokėtinas sumas analizuoti pagal programas, subjektus, datą, stebėti pradelstus įsiskolinimus. Savivaldybės administracija 11,3 tūkst. Eur lėšas, gautas už parduotus valstybinės žemės sklypus ir panaudotas ne pagal paskirtį, grąžino į biudžetą bei ėmėsi priemonių dėl energetinių paslaugų teikimo sutarties su UAB „Mano būstas“ nutraukimo.

 

Savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų auditų rezultatai

 

Tarnyba, siekdama įvertinti Savivaldybės įmonių finansų valdymą, patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir pareikšti nuomonę dėl jų tikrumo bei teisingumo, 2016 metais atliko SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, SĮ „Vilniaus planas“ ir SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ auditus. Dėl auditų metu nustatytų dalykų Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) ataskaitose siūlė Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyboms, įmonių vadovams spręsti klausimus dėl:

· SĮ „Susisiekimo paslaugos“: lėšų poreikio suderinimo su įmone už vykdytą automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimą ir atsiskaitymo su įmone numatant lėšas 2017–2019 m. Savivaldybės biudžete; Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo su įmone;

·                         SĮ „Vilniaus miesto būstas“: Savivaldybės nekilnojamojo turto perduodamo valdyti naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos tvirtinimo; turto registravimo apskaitoje vadovaujantis tai reglamentuojančių teisės aktų, VAS nuostatomis; kriterijų, kuriais atvejais atliktų remonto darbų išlaidos, priskiriamos turto vertės didinimui, laikomos reikšmingomis, nustatymo; vidaus kontrolės stiprinimo – darbuotojams skaičiuojamų atostogų kaupiamų dienų skaičiavimą reglamentuojančios tvarkos parengimo;

·                         SĮ „Vilniaus planas“: įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų tvirtinimo; etikos kodekso ir socialinės atsakomybės politikos patvirtinimo ir jų paskelbimo įmonės interneto svetainėje; kokybės vadybos sistemos dokumento ES projektų skyriaus atliekamų darbų kokybės valdymui parengimo ir tvirtinimo; detalesnės Ilgalaikių projektavimo sutarčių apskaitos tvarkos tikslingumo.

·                         SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“: įmonės veiklos strategijos ir veiklos rodiklių nustatymo; įmonės apskaitos politikos atitikties teisės aktų reikalavimams.

Audito rekomendacijos įgyvendinamos nustatytais terminais SĮ „Vilniaus planas“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateiktos rekomendacijos įgyvendintos iš dalies: parengtas Tarybos sprendimo projektas, tačiau nesuderinus paslaugų apimties, taikytinos kainodaros modelio ir įkainių, atliekama papildoma analizė, su Savivaldybės administracija nesuderintas Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis už įmonės vykdytą automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimą.

 

Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų auditų rezultatai

 

Tarnyba, siekdama įvertinti audituojamų subjektų viešojo ir vidaus administravimo veiklą, lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimo jais ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu ir pateikti rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą (sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus), atliko auditus Savivaldybės kontroliuojamose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose: VšĮ Šeškinės poliklinikoje, VšĮ „Vilniaus teniso akademija“, VšĮ kultūros ir švietimo centre Vilniaus mokytojų namuose, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, VšĮ Geležinkelių logistikos parke, BĮ Vilniaus miesto krizių centre, BĮ dienos centre „Šviesa“.

Dėl nustatytų dalykų Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) ataskaitose siūlė Savivaldybės administracijai ir įstaigų vadovams spręsti klausimus dėl:

·      VšĮ Šeškinės poliklinikai: naujos įstaigos struktūros, siekiant efektyvesnio įstaigos organizacinės struktūros funkcionalumo; įstaigos darbo organizavimo tobulinimo, įvertinus įstaigos darbuotojų vykdomas funkcijas ir atlikus pareigybių aprašymų pakeitimus; konkursų į laisvas pareigybes organizavimo esant darbuotojų trūkumui: darbuotojų, nedalyvaujančių teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo vertinimo ir motyvavimo sistemos parengimo; įsigyjamų paslaugų poreikio ar įstaigai teikiamos naudos vertinimo priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo;

·      VšĮ „Vilniaus teniso akademija“: įstaigos kapitalo struktūros, veiklos rezultatų, strategijos ir planų; tikslingumo parengti konkrečias taisykles arba tvarką, kurios įsigydami prekes ir paslaugas privalėtų laikytis subjektai, gaunantys Savivaldybės biudžeto lėšas ir neatitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme pateikto perkančiosios organizacijos apibrėžties; priemonių įstaigos finansinei situacijai gerinti, bendros įstaigos veiklos strategijos ir planų nustatymo; tvarkos, reglamentuojančios Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sporto ugdymo įstaigoms kriterijus ir principus, kuriais vadovaujantis atrenkamos įstaigos finansavimui (paramai) gauti, parengimo; lėšų skyrimo sutarčių vykdymo kontrolės stiprinimo; tikslų, kuriuos lėšų gavėjai turėtų pasiekti, nustatymo lėšų skyrimo sutartyse; veiklos, kuriai finansuoti yra skiriamos Savivaldybės biudžeto lėšos, vertinimo kriterijų nustatymo pasirašomose sutartyse skiriant biudžeto lėšas subjektui, kuris yra nepavaldi arba nebiudžetinė įstaiga; sutarčių ir sąmatų registravimo laikantis nustatytos tvarkos ir terminų; neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos ir programos vykdymo kokybės priežiūros stiprinimo; mėnesio mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mažinimo tvarkos patikslinimo, koreguojant neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutarties formą; įstaigos įstatų pakeitimo, numatant, kaip priimami sprendimai, kai įstaigos dalininkų nuomonės išsiskiria;

·      VšĮ kultūros ir švietimo centrui Vilniaus mokytojų namams: įstaigos įstatų pakeitimo dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams; veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijų nustatymo pasirašant lėšų skyrimo sutartis; siekiant efektyvesnės biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės, pasirašant lėšų skyrimo sutartis; biudžeto lėšų apskaitymo atskiroje sąskaitoje; efektyvesnio įstaigos veiklos organizavimo bei priežiūros; įstaigos apskaitos politikos, finansavimo sumų nuostatų papildymo pinigų principo taikymu, registruojant iš Savivaldybės biudžeto skirto finansavimo panaudojimą;

·      VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai: įstaigos įstatų pakeitimo, įtvirtinant juose nuostatą dėl dalininkų susirinkimo kompetencijos sprendžiant įstaigos etatų ir pareigybių sąrašų patvirtinimo klausimus; įstaigos teikiamų paslaugų įkainių tvirtinimo; įstaigos direktoriaus atostogų ir komandiruočių; biudžeto lėšas apskaitymo atskiroje banko sąskaitoje; įstaigos sudarytų darbo sutarčių pakeitimų, keičiantis darbuotojų darbo užmokesčiui, pareigoms, etatams ar kitoms esminėms darbo sutarčių sąlygoms; darbuotojų pareiginių instrukcijų atnaujinimo ir parengimo;

·      VšĮ Geležinkelių logistikos parkui: reikalingumo būti šios įstaigos dalininke įvertinus Savivaldybės naudą būnant įstaigos dalininke; Savivaldybės įnašo į įstaigos dalininkų kapitalą įvertinimo ir teisingos informacijos apie Savivaldybės dalį pateikimo; įstaigos direktoriaus atostogų ir komandiruočių tvarkos nustatymo; įstaigos direktoriaus darbo sutarties pakeitimo, numatant darbo užmokesčio avansų mokėjimo galimybes;

·      BĮ Vilniaus miesto krizių centrui: tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimo tarp įstaigos ir socialinės rizikos ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikį įvertinančiomis institucijomis, siekiant kokybiškai identifikuoti socialinių paslaugų poreikį bei tinkamai teikti socialines paslaugas; tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo, į socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos sudėtį įtraukiant Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ir Ikimokyklinio ugdymo skyrių atstovus; atliktų darbų kiekio ir kokybės vertinimo; pirkimo procedūrų vykdymo; terminuotų sutarčių dėl telefono ryšio, interneto ir televizijos paslaugų bei viešojo transporto paslaugų sudarymo, siekiant racionalesnio bei ekonomiškesnio įstaigos išteklių naudojimo; įstaigos nuostatų ir kitų vidaus dokumentų koregavimo atsižvelgiant į Socialinių paslaugų kataloge nurodytas paslaugas ir jų aprašymus;

·      BĮ dienos centrui „Šviesa“: įstaigos finansinėse ataskaitose nustatytų klaidų taisymo; įstaigos padalinių nuostatų parengimo.

              Audituotos Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos (VšĮ Šeškinės poliklinika, VšĮ „Vilniaus teniso akademija“, VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, VšĮ Geležinkelių logistikos parkas, BĮ Vilniaus miesto krizių centras, BĮ dienos centras „Šviesa“) rekomendacijas įgyvendina suderintais su Tarnyba terminais. Neišspręsti klausimai dėl konkrečių taisyklių arba tvarkos parengimo, kurių įsigydami prekes ir paslaugas privalėtų laikytis subjektai, gaunantys Savivaldybės biudžeto lėšas ir neatitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme pateikto perkančiosios organizacijos apibrėžties. Patvirtinus tokią tvarką, Savivaldybės skirtų biudžeto lėšų panaudojimas būtų skaidresnis ir ekonomiškesnis.

 

Savivaldybės kontroliuojamose bendrovėse atliktų auditų rezultatai

 

Tarnyba, siekdama įvertinti viešojo ir vidaus administravimo veiklą, turto valdymą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu Savivaldybės kontroliuojamose bendrovėse ir pateikti rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą, atliko UAB „Vilniaus vandenys“ veiklos auditą. Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) ataskaitoje siūlė Savivaldybės administracijai, bendrovės valdymo organams ir vadovams spręsti klausimus dėl Savivaldybės valdomų bendrovių (Savivaldybės įmonių ir Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių) vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos; reikalavimų, nurodytų Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimo
Nr. 1-1007 „Dėl Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų nekilnojamojo turto pardavimo derinimo tvarkos ir sutarties formos tvirtinimo“, nustatymo bendrovės parduodamo turto viešųjų aukcionų nuostatuose, siekiant skaidraus, ekonomiško ir efektyvaus bendrovės turto valdymo; turto perdavimo neatlygintinai naudotis tvarkos tvirtinimo inicijavimo.

Tarnybos kitų kontrolės funkcijų atlikimas

 

Vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-375 „Dėl Sporto klubų rėmimo ir finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2016–2018 metų tvarkos aprašo tvirtinimo“, siekdama patikrinti ir parengti išvadas apie sporto klubams skirtų lėšų panaudojimą, Tarnyba atliko sporto klubams skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo patikrinimą. Dėl nustatytų dalykų Savivaldybės administracijai ir jos daliniams buvo rekomenduota naujose sutartyse numatyti, kad Savivaldybės remiamos viešosios įstaigos atsidarytų atskirą sąskaitą banke, į kurią būtų pervedamos Savivaldybės biudžeto lėšos; sąmatas dėl lėšų panaudojimo ir jų pakeitimus su sporto klubais suderinti raštu; inicijuoti Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-375 patvirtinto Sporto klubų rėmimo ir finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2016-2018 metų tvarkos aprašo pakeitimą, apibrėžiant jame vaikų ir jaunimo sąvoką bei nustatant lėšų vaikų ir jaunimo programai panaudojimo kryptis; užtikrinti Savivaldybės lėšų skyrimo sutarčių vykdymo kontrolę: dėl lėšų panaudojimo pagal sąmatą, dėl nepanaudotų lėšų grąžinimo sutartyse nustatytu terminu, dėl viešųjų pirkimų procedūrų taikymo. Tarnybos rekomendacijos įgyvendinamos suderintais terminais, neįgyvendinta rekomendacija dėl Savivaldybės lėšų skyrimo sutarčių vykdymo kontrolės.

Vadovaudamasi Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 m. kovo 23 d. posėdžio protokoline nutartimi, Tarnyba atliko Savivaldybės lėšų, skirtų miesto pastatų balkonų remontui, panaudojimo tikslingumo ir teisingumo patikrinimą. Dėl nustatytų dalykų Savivaldybės administracijai ir jos daliniams buvo rekomenduota siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą atlikti pastatų balkonų apžiūras vietoje, patikslinti Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį atvejus. Tarnybos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

              Tarnyba 2017 metais išnagrinėjo 8 pareiškėjų skundus dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir panaudojimo. Atliekant Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotų ataskaitų rinkinio auditą, buvo tiriami Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštuose nurodyti dalykai dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigose.

 

IV SKYRIUS

tARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS,

VEIKLOS TOBULINIMO KRYPTYS

 

Tarnyba 2017 metais įvykdė visas veiklos plane numatytas audito ir kontrolės užduotis bei Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto papildomai pavestą atlikti Savivaldybės lėšų, skirtų miesto pastatų balkonų remontui, panaudojimo tikslingumo ir teisingumo patikrinimą. Tarnyba parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai visas sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės metinių ataskaitų, lėšų naudojimo, turto valdymo ir naudojimo, dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių.

Tarnybos audito veiklos rezultatai matuojami ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu gautais duomenimis. Tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas buvo stebimas ir vertinamas atliekant auditų planavimą ir kitas užduotis. Kas pusmetį Tarnyboje apibendrinamas rekomendacijų įgyvendinimas ir jo rezultatai teikiami Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui. Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę, stiprina išorės audito įtaką Savivaldybei, skatina audituojamo subjekto darbuotojų teigiamą požiūrį į kontrolės priemonių, stiprinančių audituojamo subjekto finansų valdymą, tinkamą turto naudojimą, teisingų ataskaitų parengimą.

Tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo rezultatai: iš viso buvo pateiktos 104 rekomendacijos, iš jų: 60 rekomendacijų visiškai įgyvendintos / įgyvendinamos nustatytais terminais / įgyvendintos iš dalies, 39 rekomendacijų nepasibaigęs rekomendacijai įgyvendinti skirtas laikas, 5 rekomendacijos neįgyvendintos (dėl Savivaldybės ilgalaikių atidėjinių apskaitos sutvarkymo, informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus atskleidimo; dėl Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos, dėl konkrečių taisyklių arba tvarkos parengimo, kurių, įsigydami prekes ir paslaugas, privalėtų laikytis subjektai, gaunantys Savivaldybės biudžeto lėšas ir neatitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme pateikto perkančiosios organizacijos apibrėžties; dėl Savivaldybės lėšų skyrimo sutarčių vykdymo kontrolės). Eliminavus rekomendacijas, kurių nepasibaigęs įgyvendinimo terminas, nustatyta, kad įgyvendinta 92,31 proc. Tarnybos teiktų rekomendacijų.

Tarnybos artimiausio laikotarpio veiklos tobulinimo kryptys: siekiant efektyvaus audito atlikimo plėtoti bendradarbiavimą su Valstybės kontrole; siekiant audito veiksmingumo kaip prioritetines vertinimo sritis numatyti Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir bendrovių administravimo veiklos tobulinimo galimybių vertinimą, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinės būklės vertinimą, sisteminių socialinių paslaugų veiklos auditų atlikimą; siekiant audito kokybės, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją Tarptautinių audito standartų taikymo srityje. Šiems tikslams pasiekti bendradarbiaujama su Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Europos regionų išorės audito institucijų organizacija.

 

________________________________

Į pradžią