Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-211/18(3.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TEISĖS DEPARTAMENTO JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (TD-JS-8) TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS DEPARTAMENTO JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (TD-JS-9) TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 40- 211/18(3.1.1E-TD2)

Vilnius

 

Pakeistas pavadinimas:

2018 m. liepos 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-285/18(3.1.1E-TD2) redakcija

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u  Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 12 kategorijos) pareigybės aprašymą (TD-JS-8) (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. 40-262 „Dėl Administracijos direktoriaus 2015-07-20 įsakymo Nr. 40-241 „Dėl Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus Teisėkūros poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 40-471 „Dėl Teisės departamento Juridinio skyriaus teisininko pareigybės aprašymo (TD-JS-8) tvirtinimo“ 1 punktą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

įsakymu Nr.

 

 

TEISĖS DEPARTAMENTO JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TD-JS-9)

 

Pakeistas pavadinimas:

2018 m. liepos 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-285/18(3.1.1E-TD2) redakcija

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.    Pareigybės lygis – A.

3.    Pareigybės kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4.    Teisės departamento (toliau – departamentas) Juridinio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti teisinį Savivaldybės struktūrinių padalinių aptarnavimą ir interesų apsaugą bei gynimą teikiant Savivaldybės struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės įsteigtoms ir kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas, atliekant Savivaldybės struktūrinių padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginant jų interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovaujant Savivaldybei teismuose ir kitose valstybės ir savivaldos institucijose.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.  Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį  bakalauro ir  magistro  arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų  srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti teisinio darbo stažą ir atstovavimo bendrosios ir specializuotos kompetencijos (administraciniuose) teismuose patirties;

2018 m. liepos 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-285/18(3.1.1E-TD2) redakcija

 

6.3. išmanyti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus,, valstybės tarnybą, konstitucinę, administracinę ir civilinę teisę, civilinį ir administracinį procesus bei kitus teisės aktus;

6.4. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti teisines konsultacijas;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;.

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybei teismuose, antstolių kontorose ir kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus);

7.2. teikia informaciją apie priskirtų bylų eigą, pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių bei antstolių veiksmų priskirtose bylose, atsako už teikiamos informacijos, išvadų teisingumą ir pagrįstumą;

7.3. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos derinti departamento direktoriui ar skyriaus vedėjui, konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, fizinius asmenis teisės klausimais, susijusiais su Savivaldybės veikla;

7.4. rengia arba dalyvauja rengiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų atitikties įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;

7.5. pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, posėdžiuose;

7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento direktoriaus, jo pavaduotojų, skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojų rašytinius vienkartinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomų funkcijų užtikrinimu, siekdamas įgyvendinti institucijos savivaldybės strateginius tikslus;

7.7. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________

 

 

Susipažinau

                        

       (parašas)

                        

(vardas ir pavardė)

                        

         (data)

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-285/18(3.1.1E-TD2) - 2018-07-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-05-16 ĮSAKYMO NR. 40-211/18(3.1.1E-TD2) „DĖL TEISĖS DEPARTAMENTO JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (TD-JS-8) TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią