Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1704/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ORGANIZUOJAMO MITINGO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORGANIZUOJAMO MITINGO

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1704/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi:

1. S u d e r i n u  Donato Šulco, Žilvino Razmino ir Karlio Bilano 2018 m. gegužės 18 d. 11.30–14.30 val. prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros organizuojamo mitingo, kuriuo siekiama pareikalauti Lietuvos Respublikos Prezidentės atsistatydinimo iš pareigų (kuriame dalyvaus iki 300 žmonių), laiką, vietą ir formą.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. užtikrinti, kad mitingo dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos ir laikytųsi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų bei vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

2.2. pasibaigus mitingui per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti mitingo metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. mitingą organizuoti netrikdant transporto eismo;

2.4. užtikrinti, kad mitingas vyktų ne arčiau kaip 75 metrai nuo Lietuvos Respublikos Prezidentūros pastato;

2.5. užtikrinti, kad mitingo metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei bei atliekami kiti teisės aktams ar viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                      Julius Morkūnas

______________

Į pradžią