Susiję Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-1695/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INFORMACIJOS APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.                             d.

įsakymu Nr.

 

 

INFORMACIJOS APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą pateikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1K-252 (2010 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-225 redakcija) patvirtintu 18-ju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ (toliau – VSAFAS standartas) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 30-535 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovu.

2. Šis aprašas nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) padalinių, t.y. departamentų, skyrių, neįeinančių į departamento sudėtį, seniūnijų (toliau – Administracijos padalinys) informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą teikimo Administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamentui, rengiančiam finansinių ataskaitų rinkinį ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – Departamentas), tvarką ir terminus.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. įsipareigojimas – dėl ūkinių įvykių ar atliktų ūkinių operacijų atsirandanti prievolė, kurią privaloma ar ateityje bus privaloma atlikti atsiskaitant turtu ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti;

3.2. neapibrėžtasis įsipareigojimas – dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintis atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau Administracijos nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių, arba dėl buvusiųjų įvykių atsiradęs dabartinis įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra tikimybės, kad jį reikės dengti turtu arba jo suma negali būti patikimai nustatyta. Balanse neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi, nes tokių įsipareigojimų suma negali būti patikimai nustatoma arba nėra tikėtina, kad juos reikės vykdyti;

3.3. neapibrėžtasis turtas – dėl buvusiųjų įvykių galintis atsirasti turtas, kurio buvimas bus patvirtintas tiktai įvykus vienam ar daugiau Administracijos nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių arba jiems neįvykus (pavyzdžiui, vyksta teismo procesas dėl turto, kuris gali atitekti Savivaldybei);

3.4. įpareigojamasis įvykis – įvykis, dėl kurio atsiranda teisinė prievolė arba Administracijos neatšaukiamasis pasižadėjimas ir nėra jokio kito pasirinkimo, kaip tik įvykdyti tą prievolę ar pasižadėjimą. Buvusysis įvykis, darantis poveikį dabartiniam įsipareigojimui, taip pat yra įpareigojamasis įvykis;

3.5. kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir VSAFAS standarte.

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

4. Administracijos padalinys ne rečiau nei kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje peržiūri padalinio administruojamas sutartis ir susitarimus bei kitus dokumentus (teisminių ginčų; būsimų įsipareigojimų pažeidžiant teisės aktus (pvz., pažeidė aplinkos apsaugos teisės aktus, tačiau buvo nežinoma, ar padaryta žala gamtai ir kt.) ir, vadovaudamasis šio aprašo
1 priedu, įvertina neapibrėžtuosius įsipareigojimus bei neapibrėžtąjį turtą pagal įsipareigojimų atsiradimo tikimybę:

4.1. kai tikimybė, kad Savivaldybei reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus yra maža (tikimybė yra mažesnė nei 10 procentų ir šio fakto negalima patikimai įvertinti), įsipareigojimas neaprašomas, informacija aiškinamajame rašte neteikiama (1 priedo 1 lentelė);

4.2. kai nėra tikra, kad Savivaldybei neapibrėžtuosius įsipareigojimui reikės padengti (tikimybė yra didesnė nei 10 procentų bet mažesnė nei 50 procentų) ir šio fakto negalima patikimai įvertinti, neapibrėžtasis įsipareigojimas aprašomas, informacija teikiama aiškinamajame rašte (1 priedo 1 lentelė);

4.3. kai nėra tikra, kad ekonominė nauda bus gauta (tikimybė mažesnė nei 50 procentų ir šio fakto negalima patikimai įvertinti), neapibrėžtasis turtas neaprašomas, informacija aiškinamajame rašte neteikiama (1 priedo 2 lentelė);

4.4. kai nėra tikra, kad ekonominė nauda bus gauta (tikimybė didesnė nei 50 procentų bet mažesnė nei 90 procentų), neapibrėžtasis turtas aprašomas, informacija teikiama aiškinamajame rašte (1 priedo 2 lentelė);

4.5. neapibrėžtojo turto – baudų, delspinigių ir kitų netesybų atveju, kai nėra tikra, kad ekonominė nauda bus gauta (tikimybė mažesnė nei 50 procentų), informacija apie neapibrėžtąjį turtą aprašoma ir pateikiama aiškinamajame rašte (1 priedo 2 lentelė).

5. Jeigu Administracijos padalinys įvertinęs ir nustatęs, kad tikimybė atsirasti neapibrėžtiesiems įsipareigojimams bei neapibrėžtajam turtui yra, tuomet apibūdina juos pateikdamas šią informaciją:

5.1. neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdį;

5.2. sumą, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti;

5.3. su neapibrėžtuoju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybę;

5.4. neapibrėžtojo įsipareigojimo padengimo laiko neapibrėžtumo požymius;

5.5. neapibrėžtojo turto pobūdį;

5.6. gautino turto vertės neapibrėžtumo požymius;

5.7. gautino turto gavimo laiko neapibrėžtumo požymius;

5.8. turto gavimo tikimybę.

5.9. jei Administracija ar Administracijos padalinys yra sudarę sutartį, pagal kurią jis su kitais subjektais yra solidariai atsakingas už įsipareigojimo vykdymą, tuomet nurodoma tokio įsipareigojimo vykdymo išlaidų dalis, kurią prisiėmė kitos sutarties šalys.

6. Pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos, Administracijos padalinys užpildo šio aprašo 2 priede pateiktas lenteles ir tarnybiniu pranešimu informaciją pateikia Departamentui.

7. Jei Administracijos padalinys nustato, kad per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto neturi, apie minėtų įsipareigojimų neturėjimą tarnybiniu raštu informuoja Departamentą šio apraše 6 punkte nustatytu terminu.

8. Gautos informacijos pagrindu Departamento padalinys, vykdantis Administracijos buhalterinę apskaitą ir rengiantis Savivaldybės finansinių ataskaitų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, informaciją apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą VSAFAS standarte nustatyta tvarka registruoja apskaitoje ir atskleidžia finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

 

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Administracijos padalinys atsako už teisingos informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą aprašymą ir pateikimą Departamentui šiame apraše nustatyta tvarka ir terminais.

10. Departamentas atsako už neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitą ir informacijos apie įsipareigojimų tinkamą atskleidimą finansinės ataskaitos rinkinio už ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte.

11. Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai už aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                               _______________________________

Į pradžią