Susiję Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-1705/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSŲ VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m.                    d.

įsakymu Nr.  

 

REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSŲ VYKDYMO KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

 

                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų vykdymo komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų vykdymo komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 30-938/18(2.1.1E-TD2) ,,Dėl Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-1021/18(2.1.1E-TD2) ,,Dėl Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų vykdymo komisijos sudarymo“ ir šiuo reglamentu.

3.  Komisija atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui.

            4. Komisija yra sudaroma, keičiama jos sudėtis arba panaikinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

5. Atlikdama procedūras, Komisija turi laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.

6. Komisija priimdama sprendimus yra savarankiška.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

7. Komisija, vykdydama reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursus (toliau – konkursas), atlieka šiuos veiksmus:

7.1. tvirtina skelbimo tekstą;

7.2. skelbia konkursą Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose respublikinėse visuomenės informavimo priemonėse;

            7.3. vykdo konkursų vykdymo procedūras pagal nuostatuose nustatytus reikalavimus;    

7.4. sprendžia, ar antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas (konkurso laimėtojo nustatymas) gali vykti tame pačiame (vokų atplėšimo) Komisijos posėdyje ar kitame Komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pirmojo posėdžio;

7.5. sprendžia, ar reikia skelbti konkursą pakartotinai, ar konkurso skelbimas tam tikroms vietoms atidedamas, jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Komisija, vykdydama funkcijas, turi teisę kviesti į savo posėdžius Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistus, galinčius padėti Komisijai priimti teisingą sprendimą. Komisija turi teisę pareikalauti, kad minėtieji asmenys pateiktų medžiagą, informaciją ir išvadas, reikalingas Komisijos sprendimui priimti.

9. Komisijos narys negali dalyvauti Komisijos posėdyje (privalo nusišalinti) nagrinėjant klausimą, galintį sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Apie tai įrašoma Komisijos posėdžio protokole.

10. Komisijos nariai turi teisę:

10.1. svarstant klausimus, reikšti savo nuomonę arba išdėstyti raštu atskirąją nuomonę;

10.2. teikti pasiūlymus Komisijos veiklos klausimais.

11. Komisijos nariai neturi teisės:

11.1. iki Komisijos posėdžio pradžios supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius;

11.2. atskleisti konfidencialios informacijos.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12.  Komisijos posėdžius šaukia ir jos veiklai vadovauja pirmininkas.

13. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio pradžios supažindina Komisijos narius su posėdžio darbotvarke ir numatomų svarstyti klausimų medžiaga.

14. Vokų atplėšimo procedūras Komisija atlieka dalyvaujant konkursinius pasiūlymus pateikusiems konkurso dalyviams, jeigu yra pageidaujančiųjų dalyvauti.

Komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai su siūlomu mokėti paramos dydžiu, gali dalyvauti tik tie Konkurso dalyviai, kurie pateikė siūlymus konkrečiai reklaminio įrenginio įrengimo ir eksploatavimo vietai.

15. Jei antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas (konkurso laimėtojo nustatymas) vykdomas ne tame pačiame, o kitame Komisijos posėdyje, visi Komisijos nariai, dalyvaujantys posėdyje, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, posėdžio metu pasirašo ant kitame posėdyje numatomų nagrinėti užklijuotų vokų, pažymėtų žodžiu „PARAMA“, kuriuose konkurso dalyviai nurodo siūlomą mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį.

16. Dokumentų nagrinėjimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo procedūras Komisija atlieka nedalyvaujant konkurso dalyviams.

17. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

18. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais (byla 2.1.71E-TR3), kuriuose nurodomi Komisijos sprendimų motyvai, pateikiami paaiškinimai, pastabos, Komisijos narių atskirosios nuomonės (jei jos būtų), nurodoma, kaip balsavo kiekvienas Komisijos narys.

 Protokolus elektroniniu parašu pasirašo Komisijos pirmininkas, vizuoja visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir sekretorius.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Komisijos nariai negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie dalyvių pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

20. Komisijos nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

_______________________

Į pradžią