Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1706/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS MIESTO PARKAI“ 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS MIESTO PARKAI“ 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1706/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo
Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.2 papunkčiu, Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1200 „Dėl Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų
Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių 19.2 ir 19.13 papunkčiais,

t v i r t i n u  šiuos pridedamus dokumentus:

1.         Viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ (juridinio asmens kodas 302705154) 2017 metų veiklos ataskaitą.

2.         Viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais balanse fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

2.1.   turtas iš viso – 437362 Eur, iš jo: ilgalaikis – 58058 Eur, trumpalaikis – 379304 Eur. dalininko (savininko) nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso – 437362 Eur, iš jų: įstatinis kapitalas – 57924 Eur, grynasis veiklos rezultatas – 277406 Eur, po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – nėra, per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 102032 Eur.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią