Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1710/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI SEKMINIŲ PROCESIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI SEKMINIŲ PROCESIJĄ

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1710/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus atradimo parapijai 2018 m. gegužės 19 d. 20.30–22 val. organizuoti Sekminių procesijas, dalyviams einant nuo Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios (Kalvarijų g. 327) Kalvarijų, Jeruzalės, Rugių, Maumedžių, Mokyklos, Jeruzalės gatvėmis atgal iki Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios (Kalvarijų g. 372).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką procesijos metu, o jai pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl procesijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti procesijos dalyvių saugumą;

2.4. užtikrinti tvarkingą procesijos dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.5. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą procesijos metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie galimus eismo trikdžius procesijos metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią