Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1713/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ GAONO GATVĖJE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ GAONO GATVĖJE

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1713/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Stikliai“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Stiklių viešbutis“ 2018 m. gegužės 17 d. 18–22 val. organizuoti koncertą prie pastato Gaono g. 7.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką koncerto metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl koncerto metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims) arba užtikrinti galimybę koncerto dalyviams naudotis šalia koncerto vietos esančiais tualetais, suderinus su juos administruojančia įmone. Biotualetus statyti neužstatant įėjimo (įvažiavimo) kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto jį nutraukti;

2.5. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.6. užtikrinti koncerto dalyvių ir kitų asmenų saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius ir užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.7. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų trukdomas transporto priemonių eismas;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką koncerto metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią