Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1709/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI NAUJOSIOS VILNIOS BENDRUOMENĖS ŠVENTĘ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI NAUJOSIOS VILNIOS BENDRUOMENĖS ŠVENTĘ

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1709/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijai kartu su Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Naujosios Vilnios filialu 2018 m. gegužės 26 d. nuo 7 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 11–18 val. organizuoti Naujosios Vilnios bendruomenės šventę aikštėje prie Naujosios Vilnios kultūros centro (Pergalės g. 8), baigiamuosius darbus atlikti iki 22 val.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką šventės metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl šventės metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims) arba užtikrinti galimybę šventės dalyviams naudotis šalia šventės vietos esančiais tualetais, suderinus su juos administruojančia įmone. Biotualetus statyti neužstatant įėjimo (įvažiavimo) kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad šventės metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto jį nutraukti;

2.5. užtikrinti, kad šventės metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.6. užtikrinti šventės dalyvių ir kitų asmenų saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius ir užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.7. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas šventės metu;

2.8. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti jų išvalymą bei užtikrinti, kad riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.9. šventę organizuoti netrikdant transporto eismo;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką šventės metu;

3.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią