Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 108 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 1993-06-16 SPRENDIMO NR. 93 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KASINĖJIMUS NUSTATYMO“ 2 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1996 m. balandžio 17 d.   Nr. 108      

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto taryba nusprendžia:

Iš dalies pakeičiant ir papildant Vilniaus miesto tarybos 1993 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 93 „Dėl rinkliavos už kasinėjimus nustatymo“ 2-ąjį priedą „Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos Vilniaus mieste taisyklės“:

1. Punktuose 2.2, 2.5, 2.7, 3.6, 3.14, 3.19, 3.24, 6.2, 7.1 pakeisti žodžius „Vietinio ūkio skyriaus valstybinė įmonė „Komunalinis ūkis“ arba „Vietinio ūkio skyriaus Susisiekimo poskyris“ žodžiais „Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyriaus Žemės darbų kontroles gamybinė grupe“ arba „Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyriaus Susisiekimo ir transporto gamybinė grupė“.

2. Punkte 2.3 pastraipoje „b“ vietoj žodžių „du nustatytos formos leidimų egzempliorius, kuriuose...“ įrašyti: „nustatytos formos paraiška, kurioje...“.

Punktą 2.3 papildyti šiomis pastraipomis :

„m) Gamtosaugos skyriaus suderinimą dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamos žemės išvežimo vietos;

n) Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje;

o) perkasamų arba užimamų dangų savininkų (seniūnijos, gyvenamųjų namų statybos ir eksploatavimo bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų ) suderinimą vykdyti darbus".

3. Punktą 2 papildyti šiais punktais :

"2.8. Leidimai    kasinėjimams    išduodami    rangovams,    turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti. 2.9. Leidimai kasinėjimams neišduodami:

2.9.1. dirbti žemės kasybos darbus atviru būdu gatvės važiuojamojoje dalyje žiemą, išskyrus avarijų likvidavimą;

2.9.2. dirbti žemės kasybos darbus už gatvės zonos ribų be žemės atšildymo priemonių naudojimo."

4. Punktą 3.7 išdėstyti taip :

„3.7. Administratoriaus įsakymas išleidžiamas, jeigu dėl darbų gatvėse pagal suderintą darbų organizavimo projektą būtina:

a) uždrausti keleivinio transporto eismą;

b) apriboti transporto priemonių eismą magistralinėse gatvėse arba

gatvėse su keleivinio transporto maršrutais;

c) užtverti gatvės važiuojamąją dalį, uždraudžiant transporto priemonių

eismą pastatų statybos bei rekonstrukcijos metu.“

5. Papildyti 3.21 punktą šiomis pastraipomis :

„Rekonstruojamų arba likviduojamų dangų tinkami naudojimui betoniniai elementai perduodami SP UAB "Vilniaus gatvės“.

Dirvožemis statomų pastatų zonose turi būti nuimtas ir perduotas išvežti AB „Vilniaus zunda“.

6. Punktą 3 papildyti šiuo 3.25 punktu:

„3.25. Užsakovas, vykdantis statybos arba rekonstrukcijos darbus, privalo :

a) vykdyti darbus tik pagal patvirtintą ir kompleksiškai suderintą

projektinę dokumentaciją;

b) prieš darbų pradžią kartu su leidimus kasinėjimams arba aptvėrimams išduodančiu Vilniaus m. savivaldybės struktūrinio padalinio atstovu apžiūrėti statomo objekto teritoriją ir teritoriją aplink ją. Nustatyti esamų dangų būklę, objekto aptvėrimo ribas, laikinų privažiavimų įrengimo, medžiagų sandėliavimo vietas. Išvadas apibendrinti aktu;

c) nuolat stebėti, kad darbus vykdantys rangovai neardytų esamų dangų neturėdami leidimų kasinėjimams;

d) sudaryti sutartį su dangas įrengiančia organizacija ir pervesti jai lėšas už dangų taisymą, išskyrus užsakovus, turinčius atestaciją šiems darbams atlikti;

e) pareikalauti, kad rangovai, užbaigus atskiros komunikacijos tiesimą arba atlikus tam tikrus darbus ar nutraukus sutartį, atsiskaitytų leidimus išdavusiai organizacijai už išduotus leidimus kasinėjimams arba aptvėrimams . Sutrikus finansavimui arba kai darbai nutraukiami, objektas turi būti užkonservuotas. Tai neatlikus, rinkliavą už uždelstus darbus moka užsakovas;

f) besibaigiant vienerių metų garantiniam laikotarpiui, pareikalauti, kad rangovai perduotų dangų savininkui įrengtas perkasų dangas tolimesniam naudojimui. Jei įrengtos dangos nebus perduotos, jas eksploatuos užsakovas ir už galimas autotransporto avarijas atsakys pagal galiojančius įstatymus;

g) pasikeitus statomo objekto paskirčiai ir užsakovui, visą reikiamą dokumentaciją perduoti naujam užsakovui. Perregistruoti galiojančius leidimus kasinėjimams ir aptvėrimams, sumokėti priskaičiuotas rinkliavas;

h) statybvietėje ir už jos ribų palaikyti švarą ir tvarką, atitinkančią sanitarinių normų reikalavimus. Pagal Vilniaus miesto tarybos 1994-04-06 sprendimą Nr.36 "Dėl Vilniaus gatvių ir kiemų aplinkos priežiūros ir valymo taisyklių patvirtinimo" valyti ir sandėliuoti sniegą, išvežti per žiemą susikaupusį smėlį, užtikrinti pėsčiųjų saugų eismą žiemos metu;

i) atiduodant naudoti pastatytus arba rekonstruotus pastatus bei nutiestas inžinerines komunikacijas, perduoti leidimus kasinėjimams arba aptvėrimui išdavusios organizacijos atstovui sutvarkytas gatves, kelius, kuriais darbų vykdymo   laikotarpiu   laikinai   naudojosi,       pateikti   nutiestų   per   gatvės važiuojamąją dalį perspektyvinių vamzdžių kontrolines geodezines nuotraukas ir sumokėti visas paskaičiuotas rinkliavas už uždelstus darbus.“

7. Punktą 4.7. papildyti šia pastraipa :

"f) užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui. Gatvės važiuojamojoje dalyje ir po šaligatviais molingi gruntai pakeičiami smėlingais.

Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

Gatvės dangos įrengtus pagrindus priima leidimus kasinėjimams išdavusios organizacijos atstovas . Iškvietimo metu turi būti:

- pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys;

- įrengtas smėlio pasluoksnis ir skaldos pagrindas, kelio bortai pastatyti ant betono pagrindo, ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių dangčiai, asfaltbetonio briaunos turi būti atpjautos ir išteptos bitumu (pjūviai tarpusavyje status, skersiniai pjūviai statmeni gatvės ašiai).

Jei pagrindų paruošimas atitinka išvardintas sąlygas, leidžiama kloti važiuojamosios dalies dangą, šaligatvius.

Kai oro sąlygos nepalankios, išardytoms dangoms taisyti ( žiemą ) važiuojamosios dalies perkasoje įrengiamas smėlio pasluoksnis ir skaldos pagrindas. Šaligatvio zonoje įrengiamas smėlio pasluoksnis. Vejų zona išlyginama. Nusistovėjus palankiems orams ( iki gegužės 1 d.) dangos galutinai sutvarkomos. Iki to laiko įrengti pagrindai prižiūrimi ir už jų būklę atsako rangovas, įrengęs perkasų pagrindus.“

8. Punkto 5.1 pirmąją pastraipą išdėstyti taip:

5.1. Žemės darbai , likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus žemės darbams duodančiai Vilniaus m. savivaldybės Miesto ūkio skyriaus Žemės darbų kontrolės gamybinei grupei. Avarija įregistruojama kompiuterinėje duomenų bazėje. Remiantis avarijos įregistravimo numeriu, iškviečiami tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovai. Jei darbai vykdomi gatvės važiuojamojoje" dalyje , pranešama ir Kelių policijai.“

9. Punktą 5.4 išdėstyti taip :

„5.4. Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau kaip per 24 vai. arba dangos po avarijos likvidavimo taisomos ilgiau nei per 5 paras , darbus vykdanti organizacija, nepertraukdama darbo, privalo gauti leidimą pagal šių taisyklių 2-ojo punkto reikalavimus.“

10. Punktą 5.6 išdėstyti taip :

"5.6. Likvidavus avariją ir užpylus perkasą , telefonograma pranešama dangas įrengiančiai organizacijai. Atvykus atstovui, surašomas aktas apie perkasos paruošimą dangai įrengti. Nuo akto pasirašymo dienos už kelio ženklų apsaugą atsako dangas įrengianti organizacija.“

Punktą 5 papildyti šiuo punktu :

„5.7. Išardytos dangos įrengiamos pagal 4.5; 4.6; 4.7 punktuose nustatytą tvarką.“

 

 

 

 

Meras

Alis Vidūnas

 

 

 

Į pradžią