Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 112 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.112

1996 04 17

 

Dėl  administracinės komisijos sekretoriaus darbo apmokėjimo

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049)  6 straipsniu, Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

            Nustatyti Tarybos nariui - administracinės komisijos sekretoriui A.Lukoševičiui, dirbančiam visą darbo dieną, mėnesinį tarnybinį atlyginimą 5,7 koeficiento bazinės mėnesinės algos dydžio ir  100 procentų tarnybinio atlyginimo priedą.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią