Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 72 1995-11-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.72

1995 11 28

 

Dėl Vilniaus miesto privatizavimo komisijos įsteigimo

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.61-1530) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1194 "Dėl miestų (rajonų) privatizavimo tarnybų veiklos nutraukimo" (Žin., 1995, Nr. 75-1756), Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

            1. Nutraukti Vilniaus miesto privatizavimo tarnybos veiklą nuo 1995 m.
lapkričio 30 d.

            2. Įsteigti Vilniaus miesto privatizavimo komisiją nuo 1995 m. gruodžio 1 d. Patvirtinti šią Vilniaus miesto privatizavimo komisiją:

Rolandas Paksas - Vilniaus miesto meras (komisijos pirmininkas);

Olegas Anapolskis - Tarybos narys;

Vilmantas Drėma - Tarybos narys;

Tadeuš Filipovič - Tarybos narys;

Jūratė Galinaitytė - Tarybos narė;

Juozas Imbrasas - mero pirmasis pavaduotojas;

Vytautas Jonas Jankauskas - Tarybos narys;

Dalia Jurgaitytė - Tarybos narė;

Vytautas Petniūnas - Tarybos narys;

Gintaras Steponavičius - Tarybos narys;

Anatolij Vasiljev - Tarybos narys.

1997 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 58 redakcija

 

            3. Neteko galios.

2003 m. vasario 5 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 768 redakcija

 

            4. Savivaldybės turto privatizavimui pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą vykdyti įsteigti Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje privatizavimo skyrių.

            5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 6 straipsnio penktąja dalimi padidinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos etatų skaičių 8 vienetais, nedidinant mokos fondo.

            6. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme nustatytas Privatizavimo agentūros funkcijas ir pareigas bei įmonių steigėjo pareigas privatizavimo srityje Vilniaus miesto savivaldybėje atlieka Vilniaus miesto valdyba.

            7. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą:

            7.1. patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos privatizavimo skyriaus etatų sąrašą ir darbo užmokesčio fondą;

            7.2. spręsti Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo tarnybos darbuotojų įdarbinimo klausimą Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 6 straipsnio penktojoje dalyje nustatyta tvarka arba nesant galimybės perkelti į kitą darbą, atleisti juos Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka.

            8. Padaryti šiuos Vilniaus miesto tarybos sprendimų pakeitimus:

            8.1. 1995 m. birželio 9 d. sprendime Nr. 27 “Dėl etatų skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo nustatymo”, vietoje skaičiaus “652” įrašyti skaičių “660” ir vietoje skaičiaus “632” įrašyti skaičių “640”;

            8.2. 1995 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 15 “Dėl administracijos struktūros” priede esančių administracijos skyrių ir tarnybų sąrašą papildyti nauju padaliniu - Privatizavimo skyrius.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

 

Patvirtinta

Vilniaus miesto tarybos

1995 m. lapkričio 28 d.

sprendimu Nr. 72

 

Vilniaus miesto privatizavimo komisijos sudėtis

 

            Alis Vidūnas                             - Vilniaus miesto meras, komisijos pirmininkas;

            Dalia Jurgaitytė                         - Tarybos narė, Centro sąjungos frakcija;

            Vytautas Jonas Jankauskas        - Tarybos narys, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcija;

            Rimvydas Stanislovas Butautas  - Tarybos narys, LKDP frakcija;

            Jan Senkevič                             - Tarybos narys, Lenkų rinkiminės akcijos frakcija;

            Algimantas Sapiega                    - savivaldybės patarėjas;

            Jurgis Svetulevičius                      - savivaldybės patarėjas;

           Jūratė Galinaitytė                          - Tarybos narė.

1996 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 105 redakcija

 

 

Patvirtinta

Vilniaus miesto tarybos

1995 m. lapkričio 28 d.

sprendimu Nr. 72

 

Vilniaus miesto privatizavimo komisijos nuostatai

Bendroji dalis

            1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme nurodytos savivaldybės privatizavimo komisijos veiklą.

            2. Vilniaus miesto privatizavimo komisija (toliau - privatizavimo komisija) yra Vilniaus miesto tarybai atskaitinga laikina savivaldybės institucija, įsteigta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatytiems uždaviniams įgyvendinti. Įgyvendinus šiuos uždavinius, privatizavimo komisijos veikla Vilniaus miesto tarybos sprendimu gali būti nutraukta arba ši komisija pertvarkyta.

            Privatizavimo komisija neturi juridinio asmens teisių.

            3. Privatizavimo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto tarybos sprendimais ir mero potvarkiais.

 

Privatizavimo komisijos kompetencija

 

            4. Privatizavimo komisija turi teisę:

            4.1.tvirtinti Vilniaus miesto valdybos teikiamų privatizavimo programų projektus arba jų netvirtinti;

            4.2. tvirtinti privatizavimo sandorius arba jų netvirtinti. Privatizavimo komisija turi teisę susipažinti su visa dokumentacija, kurią turi savivaldybė, įskaitant ir galimų investuotojų konkursinius pasiūlymus;

            4.3. pritarti arba nepritarti privatizavimo objekto pardavimo kainos mažinimui;

            4.4. kontroliuoti, kaip vykdomos patvirtintosios privatizavimo programos. Šios kontrolės periodiškumą ir apimtį nustato pati Privatizavimo komisija, tačiau tai neturi būti dažniau kaip kartą per ketvirtį ir rečiau kaip kartą per metus;

            4.5. sustabdyti objekto privatizavimą, jeigu šis objektas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka bent vieną kartą buvo siūlomas parduoti, bet per privatizavimo programoje nustatytą laiką parduotas nebuvo, ir teikti siūlymus dėl tolesnio šio objekto privatizavimo arba išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo;

            4.6. prireikus konkurso tvarka samdyti nepriklausomą turto vertintoją kiekvieno privatizavimo objekto vertei nustatyti, taip pat samdyti kitus reikiamus ekspertus;

            4.7. atlikti miesto privatizavimo komisijos (privatizavimo tarnybos) funkcijas pagal jos kompetenciją, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatyme, privatizuojant turtą pagal Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą;

            4.8. iš savivaldos vykdomųjų institucijų neatlygintinai gauti informaciją, būtiną Privatizavimo komisijos funkcijoms atlikti;

            4.9. kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę kontrolę ir teisėsaugos institucijas dėl pažeidimų privatizavimo procese.

            5. Privatizavimo komisija neigiamą sprendimą šių nuostatų 4.1, 4.2 ir 4.7 punktuose nurodytais atvejais gali priimti tik tada, jeigu atitinkami sprendimų projektai parengti pažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto  privatizavimo įstatymą ar kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Vilniaus miesto tarybos sprendimus arba jeigu sprendimų projektai parengti turint žinomai priešingą Lietuvos Respublikos visuomenės interesams tikslą.

 

Privatizavimo komisijos skyrimas ir jos darbo organizavimas

 

            6. Privatizavimo komisijos pirmininkas, jos nariai skiriami ir atleidžiami Vilniaus miesto tarybos sprendimu.

            7. Privatizavimo komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Privatizavimo komisijos pirmininkas, o jo nesant - pirmininko paskirtas komisijos narys. Jeigu Privatizavimo komisijos pirmininkas ar jo paskirtas komisijos narys negali atvykti į Privatizavimo komisijos posėdį, posėdžiui turi teisę vadovauti pačios komisijos išrinktas posėdyje dalyvaujantis narys.

            8. Apie rengiamą Privatizavimo komisijos posėdį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi būti informuoti visi šios komisijos nariai. Per tokį pat laiką komisijos nariai turi gauti būsimo posėdžio dienotvarkės projektą ir jame svarstomų dokumentų kopijas (išskyrus su privatizavimo sandorių patvirtinimu susijusią dokumentaciją). Su privatizavimo sandorių patvirtinimu susijusi dokumentacija Privatizavimo komisijos nariams gali būti įteikta arba pateikta susipažinti prieš posėdžio pradžią.

            9. Privatizavimo komisijos posėdis įvyksta, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Privatizavimo komisijos sprendimai priimami paprasta visų komisijos narių balsų dauguma.

            10. Privatizavimo komisijos pirmininkui arba ne mažiau kaip 3 komisijos nariams pareikalavus, gali būti organizuojamas slaptas balsavimas dėl svarstomo klausimo.

            11. Privatizavimo komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis ar jo šeimos nariai yra suinteresuoti sprendimo rezultatais. Kad yra suinteresuotas svarstomu klausimus, komisijos narys privalo informuoti posėdžio dalyvius.

            12. Privatizavimo komisijos narys turi teisę balsuoti raštu dėl iš anksto paskelbto posėdžio dienotvarkės klausimo.

            13. Visi Privatizavimo komisijos nariai, pirmininkas ir posėdžių sekretorius turi raštu įsipareigoti saugoti pramonines ir komercines privatizuojamo objekto paslaptis.

            14. Visi Privatizavimo komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Komisijos nariui reikalaujant, asmeniška jo nuomonė svarstomu klausimu turi būti užfiksuota posėdžio protokole. Kiekvieno posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Posėdžio sekretorius nėra Privatizavimo komisijos narys.

            15. Privatizavimo komisija visuomenės informavimo priemonėse turi teisę skelbti komisijos posėdžių sprendimus ir kitą, jos nuomone, reikalingą informaciją.

            16. Privatizavimo komisija pati nusistato savo darbo reglamentą.

            17. Privatizavimo komisiją techniškai aptarnauja Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Privatizavimo komisijos sekretorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojas.

 

Privatizavimo komisijos finansavimas

 

            18. Lėšos, kurių reikia Privatizavimo komisijai skatinti, techniškai aprūpinti ir kitoms šios komisijos išlaidoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme nustatytų funkcijų įgyvendinimu, skiriamos pagal nustatyta tvarka patvirtintą sąmatą iš privatizavimo lėšų, gautų privatizavus savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Šių lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką nustato Vilniaus miesto taryba.

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 105 - 1996-04-17
Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995 11 28 sprendimo Nr.72 dalinio pakeitimo
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 58 - 1997-07-04
Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995 11 28 sprendimo Nr.72 "Dėl Vilniaus miesto privatizavimo komisijos įsteigimo"dalinio pakeitimo
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 768 - 2003-02-05
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
Į pradžią