Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Neapibrėžtas Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 516 2002-03-01
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  516

2002 03 01

DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Vilniaus miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarką (pridedama).

            2. Nustatyti, kad Savivaldybės įstaigos, pardavusios pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės turtą viešuose prekių aukcionuose ir atskaičiusios jo saugojimo ir pardavimo išlaidas, 50 proc. gautų pajamų priskiria tikslinės paskirties lėšoms ir naudoja turtui įsigyti.

 

 

Meras

Algimantas Vakarinas


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2001 m. kovo 1 d.

sprendimu Nr. 516

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų jį nurašyti priėmimą, taip pat jo nurašymą, išardymą ir likvidavimą.

2. Už neteisėtą Savivaldybės turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą atsako Savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau – Savivaldybės įstaigos) ar įmonių vadovai įstatymų nustatyta tvarka.

 

II. SĄVOKOS IR TERMINAI

 

3. Savivaldybės turtas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios materialios, nematerialios ir finansinės vertybės.

4. Savivaldybės nekilnojamasis turtas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant jų naudojimo paskirties arba nemažinant vertės ir ekonominės paskirties.

5. Savivaldybės kilnojamasis turtas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą iš esmės nemažinant jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai.

6. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas – nuosavybės teise Savivaldybei priklausantis turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos ar aptarnavimo procese ir išsaugodamas savo natūrinę formą nesusidėvi per vienerius metus, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 eurų. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas yra:

2014 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2189 redakcija

 

6.1. pastatai ir statiniai, įrenginiai ir kiti nekilnojamojo turto objektai, nuosavybės teise priklausantys Savivaldybei;

6.2. įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės nuosavybėn perduoti ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

6.3. vietinės reikšmės kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros vertybės ir paminklai, nuosavybės teise priklausantys Savivaldybei;

6.4. kitas kilnojamasis ilgalaikis materialusis turtas.

7. Trumpalaikis materialusis turtas yra Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį numatoma sunaudoti ar parduoti per vienerius metus arba kurio įsigijimo vertė yra mažesnė kaip 500 eurų.

2014 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2189 redakcija

 

8. Turto valdymas – teisė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį bei ūkinį poveikį.

9. Turto naudojimas – naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti.

10. Disponavimas turtu – teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę.

11. Savivaldybės turto patikėjimo teisė – savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos teisė savo įstatuose (nuostatuose), taip pat tam tikros rūšies savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nustatytu mastu, tvarka bei sąlygomis valdyti, naudoti Savivaldybės jai perduotą turtą ir disponuoti juo.

12. Savivaldybės turto valdytojas – Savivaldybės taryba, nuosavybės teise valdanti, naudojanti valstybės ar Savivaldybės turtą ir disponuojanti juo, taip pat jos įgaliotos kitos savivaldos institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos.

13. Liekamosios medžiagos – tinkamos naudoti detalės, mazgai, taurieji metalai, brangakmeniai, antrinės žaliavos, statybinės ir kitos medžiagos, liekančios po numatyto likviduoti turto išardymo.

14. Savivaldybės turto nurašymas – Savivaldybės nustatyta tvarka įformintas turto išėmimas iš apyvartos ar sandėliavimo vietų, kai šis turtas perleidžiamas ar likviduojamas.

15. Savivaldybės turto likvidavimas – Savivaldybės nustatyta tvarka nurašyto turto išvežimas į sąvartyną arba jo sunaikinimas.

 

III. SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMAS NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTIS

 

16. Savivaldybės turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės įstaigoje, įmonėje sudarytos komisijos pasiūlymu ir Savivaldybės įstaigos, įmonės vadovo sprendimu.

17. Šios tvarkos 16 punkte nurodyta komisija savo pasiūlyme nurodo turtą, kurį siūloma pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, ir priežastis, dėl kurių šis turtas tapo nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, įvertina turto būklę ir tolesnio panaudojimo galimybes.

18. Savivaldybės įstaigos arba įmonės vadovas, gavęs komisijos pasiūlymą, priima sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kuriame turi būti nurodyta:

18.1. pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtas;

18.2. jeigu turtą dar galima naudoti, nustatomas vienas iš šių tolesnio jo panaudojimo būdų:

18.2.1. neatlygintinai perduodant patikėjimo teise iš vienos iš Savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos ar organizacijos kitai tokiai įstaigai ar organizacijai;

18.2.2. perduodant pagal panaudos sutartį viešosioms įstaigoms, labdaros ir paramos organizacijoms, fondams, visuomeninėms organizacijoms, politinėms partijoms ir kitiems subjektams, jei tai numatyta įstatymuose;

18.2.3. investuojant įstatymų nustatyta tvarka;

18.2.4. parduodant viešuose prekių aukcionuose (išskyrus nekilnojamąjį turtą) Vyriausybės nustatyta tvarka;

18.2.5. nekilnojamąjį turtą – parduodant pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą.

18.2.6. parduodant Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo ir Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais
ir tvarka.

2009 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-974 redakcija

 

18.3. turtas, kurį reikia nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti ir likviduoti, jeigu to turto negalima panaudoti nė vienu šios tvarkos 18.2 punkte nurodytu būdu.

 

IV. NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO ATVEJAI

 

19. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės nematerialusis, ilgalaikis materialusis (išskyrus nekilnojamąjį) ir trumpalaikis materialusis turtas nurašomas, jeigu jo negalima panaudoti nė vienu šios tvarkos 18.2 punkte nurodytu būdu, kai:

19.1. jis nusidėvėjo fiziškai (t.y. visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę) arba funkciškai (technologiškai);

19.2. jis nepataisomai sugedo arba buvo sugadintas (sudaužytas, sulaužytas, įgijęs kenksmingų savybių ir kt.);

19.3. jis negali būti panaudotas neišmontuotas arba neišardytas į dalis, mazgus arba detales;

19.4. ekonomiškai netikslinga parduoti jį viešuose prekių aukcionuose, t.y. kai šio turto per kalendorinius metus Savivaldybės įstaigoje, įmonėje susikaupė tiek mažai, kad laukiamos įplaukos, pardavus turtą viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis būtų mažesnės už aukcionų organizavimo išlaidas;

19.5. nepavyko jo parduoti viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir nėra daugiau kur jį panaudoti.

20. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės nekilnojamasis turtas nurašomas, kai jis:

20.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pripažintas avariniu;

20.2. trukdo statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius arba teritorijas (išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes) ir yra nustatytąja tvarka suderintas naujos statybos arba rekonstravimo projektas;

20.3. neparduotas arba neparduotinas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą nelikus kur jį pritaikyti arba dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo.

21. Pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis savivaldybės turtas nurašomas, kai:

21.1. jis yra sunaikintas (sugadintas) stichinių nelaimių, avarijų metu ir šis faktas atitinkamai įformintas;

21.2. jo negalima naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos, įsiteisėjus kvotos organo, tardytojo, prokuroro nutarimui, gavus teismo ar teisėjo nutartį nutraukti baudžiamąją bylą arba teismo ar teisėjo nutarimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą.

22. Visiškai nusidėvėjęs nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas negali būti nurašytas, jeigu jis dar tinkamas naudoti.

23. Nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtu negali būti pripažįstama žemė, miškai, vidaus vandenys ir finansinis turtas.

 

V. SPRENDIMŲ NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTĄ PRIĖMIMAS

 

24. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo priima:

24.1. savivaldybės taryba – dėl:

24.1.1. savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų;

24.1.2. savivaldybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 15 tūkst. eurų ir didesnė;

24.2. savivaldybės įmonės ir įstaigos – dėl:

24.2.1. dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, – įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai davus rašytinį sutikimą;

24.2.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio nustatytas naudingo tarnavimo laikas pasibaigęs, ir visiškai nusidėvėjusio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) bei trumpalaikio materialiojo turto, kai jis netinkamas naudoti;

24.2.3. mažesnės nei 500 eurų vertės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto, sunaikinto arba nepataisomai sugedusio (sugadinto) dėl avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, kai šie faktai įforminti nustatyta tvarka (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę jo vertę, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, trumpalaikio materialiojo turto – pagal jo įsigijimo vertę);

24.2.4. ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, prarasto dėl trečiųjų asmenų veikos (vagystės ar kitų priežasčių), kai šis faktas įformintas nustatyta tvarka; pripažinto negalimu naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos materialiojo turto vertė priskiriama finansiniam turtui (gautinoms lėšoms).

2014 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2189 redakcija

 

25. Prie rengiamo turto valdytojo sprendimo dėl turto nurašymo turi būti pridėta:

25.1. kai nurašomas nekilnojamasis turtas, - nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto apžiūros pažyma (1 priedas) su turto valdytojo pasirašytu nurašomų objektų sąrašu (jeigu nurašomi keli objektai);

25.2. steigėjų sutikimai, jeigu jie būtini;

25.3. nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų kopijos, jeigu kadastriniai matavimai atlikti;

25.4. teisinės registracijos dokumentai (gali būti pateikiamos ir to turto teisinės registracijos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos) arba, kai teisinė registracija neatlikta, kiti turto valdymo teisę patvirtinantys dokumentai (perdavimo aktai, inventorizacijos aktai, kiti dokumentai arba jų kopijos);

25.5. kiti su turto nurašymu susiję dokumentai.

26. Savivaldybės tarybos arba kito turto valdytojo sprendime dėl Savivaldybės turto nurašymo turi būti nurodytas asmuo, atsakingas už nurašomo turto išardymą ir likvidavimą.

 

VI. TURTO NURAŠYMAS, IŠARDYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

27. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės turto nurašymą ir likvidavimą turto valdytojo sudaryta komisija įformina pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu (2 priedas) arba pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktu (3 priedas), kurį tvirtina Savivaldybės įstaigos arba įmonės vadovas.

28. Nurašytas Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas išardomas, o liekamosios medžiagos įtraukiamos į apskaitą turtą nurašiusios komisijos nustatytomis galimo panaudojimo kainomis. Ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio išardymo išlaidos viršija liekamųjų medžiagų vertę, padaromas nekenksmingas, jeigu reikia, ir likviduojamas – išvežamas į sąvartyną arba sunaikinamas.

29. Gautos išardžius nurašytą turtą liekamosios medžiagos, kai jų nenumatoma naudoti Savivaldybės įstaigos reikmėms, parduodamos viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

________________________

 


Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

naudoti Savivaldybės turto nurašymo, išardymo

ir likvidavimo tvarkos

1 priedas

 

 

(Turto valdytojo pavadinimas)

 

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI

NEKILNOJAMOJO TURTO APŽIŪROS PAŽYMA

 

20       m.                                                            d. Nr.

 


                        (sudarymo vieta)

 

 

Komisija, sudaryta

                                    (dokumento, kuriuo sudaryta komisija pavadinimas, data ir Nr.)

                                    (vardas, pavardė, pareigų pavadinimas, darbovietė)

 

 

 


apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas

 


2. Identifikavimo duomenys

                                                (adresas, indeksas, plotas (kv. metrais) ir kiti)

 

 


3. Kadastrinių matavimų bylos numeris

4. Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas

 


5. Žemės sklypas (plotas (arais)

6. Kiti duomenys apie turtą

 


7. Turto būklė

 


Komisijos išvada

 

 

 


Komisijos pirmininkas

                                                (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:        

                                                (parašai)                                                           (vardai, pavardės)

 

 

 

 Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu)

naudoti Savivaldybės turto nurašymo, išardymo

ir likvidavimo tvarkos

2 priedas

 

 

 


(Turto valdytojo pavadinimas)

 

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS

 

20       m.                                                          d. Nr.

 


(sudarymo vieta)

 

                                                TVIRTINU

 


                                                            (pareigų pavadinimas)

 

                                                            (parašas)

 

                                                            (vardas pavardė)

 

 

Komisija, sudaryta

                                    (dokumento, kuriuo sudaryta komisija pavadinimas, data ir Nr.)

 

 


nurašė:

1. Turto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas

 

 


2. Materialiai atsakingas asmuo

3. Buvimo vieta

4. Pagaminimo (pastatymo) metai                                           Rodikliai             Korespondentinės sąskaitos        Suma

5. Įsigijimo metai, mėnuo                                                                    debetas                  kreditas              Eur

6. Inventoriaus Nr.                                                     

7. Turtas pripažintas nereikalingu,                           Įsigijimo vertė

netinkamu (negalimu) naudoti (reikalingą               Nusidėvėjimas

pabraukti)                                                                  Likutinė vertė         x                      x

            (dokumento, kurio pagrindu turtas

 


pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, pavadinimas, data ir Nr.)

 

8. Techninė būklė ir nurašymo priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 


2014 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2189 redakcija

 

Liekamosios medžiagos

 

 

 

Eil.Nr.

Buhalterinės sąskaitos Nr.

 Pavadinimas

Kiekis, vnt.

Kaina,

Eur

Suma,

Eur

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Iš viso

    x

    x

 

 

 

Komisijos pirmininkas

                                                (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:        

                                                (parašai)                                                           (vardai, pavardės)

 

 

 

 


2014 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2189 redakcija

 

Turtą likvidavo                                                            paskirta(s)

                        (dokumento pavadinimas, data, Nr.)       (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 


PRIDEDAMA.

                                    (dokumento pavadinimas, data, Nr., lapų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 


Akto duomenis į apskaitą įtraukė

                                                            (pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-974 - 2009-04-15
DĖL TARYBOS 2002-03-01 SPRENDIMO NR. 516 ,,DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2189 - 2014-12-10
DĖL TARYBOS 2002-03-01 SPRENDIMO NR. 516 „DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią