Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-735 2005-03-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO VISUOMENINIO PADĖJĖJO VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 
 

 

 
SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO VISUOMENINIO

  PADĖJĖJO VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 23 d. Nr. 1- 735

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės veiklos reglamento 5 straipsnio 1.15 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo veiklos nuostatus (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2005 m. kovo 23 d.

sprendimu Nr.1-735

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO VISUOMENINIO

PADĖJĖJO VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario ( toliau – Tarybos nario ) visuomeninis padėjėjas (toliau – visuomeninis padėjėjas ) yra Tarybos nario pasirinktas, visuomeniniais pagrindais Tarybos nario pavedimus atliekantis asmuo.

            2. Visuomeniniu padėjėju gali būti Tarybos nario pasirinktas pilnametis, veiksnus, nepriekaištingos reputacijos asmuo.

            3. Visuomeninis padėjėjas, Tarybos nario raštišku teikimu, į pareigas paskiriamas Tarybos nario kadencijai Vilniaus miesto savivaldybės mero ( toliau- mero ) potvarkiu. Tarybos nario teikime pateikiama pretendento į visuomeninius padėjėjus trumpa charakteristika ir nurodomi motyvai, dėl kurių Tarybos narys visuomeniniu padėjėju pasirenka šį asmenį. Visuomeninis padėjėjas iš pareigų atleidžiamas mero potvarkiu.

4. Visuomeniniam padėjėjui išduodamas visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurio formą tvirtina meras. Visuomeninio padėjėjo pažymėjimu visuomeninis padėjėjas naudojasi ir turi teisę jį pateikti kitiems asmenims tik vykdydamas Tarybos nario pavedimus.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VISUOMENINIAM PADĖJĖJUI

 

            5. Turėti aukštąjį universitetinį, aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį ar vidurinį išsilavinimą.

            6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą ir viešąjį administravimą.

            7. Gerai išmanyti Tarybos veiklos reglamentą, teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą.

            8. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas.

 

II. VISUOMENINIO PADĖJĖJO FUNKCIJOS

 

10. Vykdo Tarybos nario pavedimus organizuojant Tarybos nario susitikimus su rinkėjais.

11. Renka Tarybos nario raštiškame pavedime nurodytą informaciją.

  12. Teikia Tarybos nariui paaiškinimus, pasiūlymus ir išvadas dėl Tarybos sprendimų projektų.

  13. Padeda Tarybos nariui pasirengti Tarybos posėdžiams, darbui Tarybos komitetuose, komisijose ir darbo grupėse.

  14. Tarybos nariui pavedus, rengia Tarybos sprendimų projektus.

  15. Tarybos nario pavedimu planuoja ir organizuoja Tarybos nario darbą.

  16. Analizuoja Tarybos nario gaunamą korespondenciją ir informaciją, teikia išvadas bei pasiūlymus.

  17. Nagrinėja Tarybos nariui adresuotus gyventojų prašymus, skundus, rengia pareiškėjams atsakymų projektus.

  18. Atlieka kitus Tarybos nario pavedimus.

 

 

III. VISUOMENINIO PADĖJĖJO TEISĖS

 

19. Tarybos komitetams neprieštaraujant, dalyvauti Tarybos komitetų posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

20. Gauti Tarybos nario raštiškame pavedime nurodytą informaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės ( toliau – Savivaldybės) institucijų, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų bei valstybės tarnautojų.

21. Visuomeninių padėjėjų nurodymai nėra privalomi Savivaldybės administracijos darbuotojams.

22. Visuomeninis padėjėjas neturi teisės gauti atlyginimą už visuomeninių pareigų atlikimą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            23. Visuomeninio padėjėjo įgaliojimai prasideda nuo paskyrimo dienos ir baigiasi pasibaigus Tarybos nario kadencijai.

            24. Visuomeninis padėjėjas gali būti atšauktas iš pareigų nepasibaigus tarybos nario kadencijai:

            24.1. visuomeninio padėjėjo pareiškimu;

            24.2. Tarybos nario reikalavimu.

_______________________________

 

Į pradžią