Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-453 2009-03-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LAIKINO PALAPINIŲ MIESTELIO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINO PALAPINIŲ MIESTELIO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

  2009 m. kovo 10 d. Nr.   30-453

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisijos 2008 m. lapkričio 25 d. posėdžio protokolą Nr. A27-109(3.3-FN2.) ir 2008 m. gruodžio 2 d. posėdžio protokolą Nr. A27-114(3.3-FN2.):

1. N u s t a t a u  vietą laikinam palapinių miesteliui įrengti ir eksploatuoti – teritorija greta Stepono Batoro gatvės, šalia sklypo Nr. 11 (brėžinys pridedamas).

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus;

2.2. Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą.

3. Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisiją organizuoti Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkursą.

4. S u d a r a u  šią Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso vertinimo ekspertų komisiją:

Rūta Matonienė – Miesto plėtros departamento Plėtros projektų skyriaus vedėja (ekspertų komisijos pirmininkė);

Gintautas Kazimieras Niaura – Miesto ūkio departamento Infrastruktūros projektų skyriaus vedėjas;

Vaiva Deveikienė – Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyriaus vedėja;

Rasa Cibulskienė – Finansų departamento Ekonominės analizės skyriaus Investicijų poskyrio vedėja;

Liudas Gikaras – viešosios įstaigos „Vilnius Europos kultūros sostinė 2009“ Programų skyriaus Žmonių programos vadovas;

Vida Petiukonienė – Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktorė.

5. P a v e d u  sudarytajai komisijai konkurso nuostatuose nustatytu būdu įvertinti konkursui pateiktus dalyvių pasiūlymus ir teikti savo įvertinimus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisijai.

6. Į p a r e i g o j u  Kultūros ir ugdymo bei Finansų departamentus ir viešąją įstaigą  „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ savo internetiniuose puslapiuose ir atitinkamuose leidiniuose platinti informaciją apie laikiną palapinių miestelį.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

PARAIŠKA

2008 m. …………… d. ………

Vilnius

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti laikiną palapinių miestelį Stepono Batoro gatvėje šalia sklypo Nr. 11.

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1. Pasirašyti Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. Sutarties galiojimo metu laikytis konkurso metu nustatytų sąlygų ir sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

3. Bendradarbiauti su Savivaldybės administracija ir VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ užtikrinant apgyvendinimą 2009 m. vyksiančio renginio „Vilniaus – Europos kultūros sostinė 2009“ metu.

 

 

___________________________

Vardas ir pavardė, pareigos

 

 

                                                                                                                Parašas ir įmonės antspaudas

 

 

 

 

 


Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

2 priedas

KONKURSINIO PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA

Garantijos pavadinimas: _____________________________

Kam:                                                                                                                                                     ,

(įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

 

toliau vadinamas konkurso dalyviu, 2009 m. _____________ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (-a) dalyvauti konkurse laikinam palapinių miesteliui įrengti ir eksploatuoti, todėl mes, __________________________________________________________________, esantys

(banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

                                                                                                                                                             ,

(banko arba draudimo bendrovės adresas)

toliau vadinama Banku (Draudimo bendrove), esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) išmokėti 1000 (dviejų tūkstančių) Lt sumą, kuri turi būti Banko (Draudimo įmonės) ar jo/jos teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir banko antspaudu.

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1. Konkurso dalyvis po vokų atplėšimo nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą.

2. Konkurso dalyvis, atviro konkurso metu pasiūlęs mažiausią klientams siūlomą vienos paros apsistojimo laikiname palapinių miestelyje įkainį žmogui, atsisako jį taikyti.

            3. Konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako nustatytu terminu pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas.

            4. Konkurso laimėtojas vengia arba atsisako nustatytu terminu pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai sumą, ne didesnę kaip aukščiau nurodyta suma, gavę pirmą rašytinį reikalavimą per 5 kalendorines dienas nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių iš aukščiau nurodytų sąlygų, nurodydama šias sąlygas.

Ši garantija galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris Savivaldybės reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtą 90 dienų terminą.

Banko (Draudimo bendrovės) vardu: _______________________________

 

                (banko arba draudimo bendrovės vadovo arba įgaliotojo asmens vardas, pavardė, parašas)

 

Banko (Draudimo bendrovės) vyr. finansininkas:________________________

       (Vardas, pavardė, parašas)

(Banko antspaudas)

 

Pastaba: Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašius ne įmonės vadovui, o įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas raštiškas įmonės vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 


Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

3 priedas

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

 

 

PARAIŠKA

2009 m. …………… d. ………

Vilnius

 

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti laikiną palapinių miestelį Stepono Batoro gatvėje šalia sklypo Nr. 11.

 

Mūsų siūlomas vienos paros apsistojimo laikiname palapinių miestelyje įkainio žmogui dydis yra .............Lt. Jį sudaro:

1.      Palapinės pastatymo įkainis..........Lt parai.

2.      Apsistojimo įkainis žmogui............Lt parai.

3.      Įkainis lengvajam automobiliui.........Lt parai.

 

 

 

___________________________

Vardas ir pavardė, pareigos

 

 

                                                                                                                Parašas ir įmonės antspaudas

 

 


Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

4 priedas

 

SUTARTIES SĄLYGŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA

 

Garantijos pavadinimas: ________________________________

Kam: _______________________________________________________________________,

(įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

toliau vadinamas konkurso laimėtoju, 2009 m._______________ d. laimėjo konkursą įrengti ir eksploatuoti laikiną palapinių miestelį Stepono Batoro gatvėje šalia sklypo Nr. 11 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodė, kad įmonė turi pateikti banko ar draudimo bendrovės 5000 (penkių tūkstančių) Lt sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją,  todėl mes _______________________________________________________________________________,

(banko ar draudimo bendrovės pavadinimas)

esantys_________________________________________________________________________,

(banko arba draudimo bendrovės adresas)

sutikome duoti konkurso laimėtojui tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir šiuo raštu tvirtiname, kad mes kaip garantas esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui __________ Lt________________________________________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais)

sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją, kuri privalo galioti sutarties galiojimo metu ir 45 dienas po sutarties pasibaigimo.

Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sumą, ne didesnę kaip aukščiau nurodyta suma, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą per 5 darbo dienas, jei konkurso laimėtojas neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo sutartį (forma pridedama), nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties dokumentų pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

Ši garantija įsigalioja nuo sutarties tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir konkurso laimėtojo pasirašymo ir galioja iki _______________. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtą garantijos galiojimo terminą.

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

Banko vardu:____________________________________________

(banko vadovo arba įgaliotojo asmens vardas, pavardė, parašas)

Banko vyr. finansininkas:______________________________________

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

(Banko antspaudas)

 

Pastaba. Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašius ne Banko vadovui, o įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas raštiškas Banko vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 


PATVIRTINTA

            Vilniaus miesto savivaldybės

            administracijos direktoriaus

            2009 m. kovo 10 d.

            įsakymu Nr. 30-453

 

 

 

LAIKINO PALAPINIŲ MIESTELIO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO

KONKURSO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

            1. Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau – konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija).

            3. Konkursą vykdo Savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisija (toliau – konkurso komisija).

            4. Visi konkurso komisijos ir Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso vertinimo ekspertų komisijos (toliau – ekspertų komisija) posėdžių protokolai turi būti pasirašyti per 3 darbo dienas po atitinkamos komisijos posėdžio.

5. Konkursas yra atviras. Pagrindinis konkurso vertinimo kriterijus – siūlomo vienos paros apsistojimo laikiname palapinių miestelyje įkainio žmogui dydis.

 

II. KONKURSO OBJEKTAS

 

6. Konkurso objektas – Stepono Batoro gatvėje šalia sklypo Nr. 11 (brėžinys pridedamas) įrengti ir 2009–2011 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais eksploatuoti laikiną palapinių miestelį (toliau – miestelis). Miestelis gali būti įrengiamas dalimis (įrengiama dalis toliau vadinama – teritorijos dalis) pagal planuojamus žmonių srautus ir/ar ekonominį atsiperkamumą. Miesteliui (teritorijos daliai) įrengti būtina atlikti šiuos darbus: įrengti bent du šimtus vietų palapinėms statyti ir sudaryti galimybę privažiuoti prie jų, paženklinti teritoriją, įrengti bent dvidešimties vietų grunto pagrindu autobusų stovėjimo aikštelę, aptverti teritoriją, kuri turi būti apšviesta ir saugoma, įrengti sanitarinius mazgus.

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

            7. Laikino palapinių miestelio nesudėtingi laikini statiniai (nesudėtingų laikinų statinių sąvoka apibrėžta Statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2002) gali būti įrengiami tik nustatyta tvarka parengus supaprastintą statinio projektą, gavus įgaliotų Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pritarimą bei įregistravus projektą Miesto plėtros departamento statybos leidimų registre.    

8. Palapinių miestelio poreikiams tenkinti papildomų paslaugų teikimas leidžiamas tik gavus visus reikiamus leidimus ir licencijas, būtinus tokiai veiklai vykdyti.

           

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

            9. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu nustato vietą laikinam palapinių miesteliui įrengti ir eksploatuoti, tvirtina konkurso nuostatus ir Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo sutarties (toliau – sutartis) formą bei sudaro ekspertų komisiją.

            10. Savivaldybės administracijos direktoriui atlikus 9 punkte nurodytus veiksmus, konkurso komisija skelbia konkursą laikraštyje „Vilniaus diena“ ne mažiau kaip du kartus su ne trumpesne kaip 7 dienų pertrauka, Savivaldybės tinklapyje bei kitomis priemonėmis.

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

            11. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamus dokumentus bei jų kainą nustato konkurso komisija.

12. Konkurso skelbime turi būti pateikta:

            12.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

            12.2. laikino palapinių miestelio įrengimo vieta;

            12.3. konkurso dokumentų įsigijimo kaina ir sąskaita, į kurią turėtų būti pervedami pinigai;

            12.4. laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            12.5. pasiūlymų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            12.6. konkurso dalyvių pasiūlymų pateikimo vieta, adresas, už konkurso dokumentų priėmimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, el. pašto adresas bei darbo laikas;

            12.7. būsimo konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta ir laikas, (nurodyti kabineto numerį, posėdžio datą ir laiką);

            12.8. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti konkurso komisija.

 

IV. KONKURSO DALYVIŲ PASIŪLYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

13. Konkurso dalyviai, įsigiję dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir norintys dalyvauti konkurse, konkurso skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašytu konkurso dalyvio pavadinimu, adresu bei kita kontaktine informacija.

14. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu bei antspaudu. Išimtis taikoma pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentui, kurio originalas pridedamas atskirai prie pasiūlymo, o jo kopija turi būti sunumeruota ir susiūta kartu su konkursinio pasiūlymo medžiaga.

15. Voke valstybine kalba turi būti pateikti šie dokumentai:

            15.1. bendrieji duomenys apie įmonę: įmonės adresas, įmonės kodas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas bei informacija apie kontaktinį asmenį;

15.2. įmonės vadovo pasirašyta paraiška (1 priedas), kurioje nurodomas įmonės įsipareigojimas laimėjus konkursą įrengti ir eksploatuoti laikiną palapinių miestelį pagal konkurso nuostatų bei sutarties sąlygas ir suderintus projektus;

15.3. susitarimas, pasirašytas su atitinkamas paslaugas teikiančia bendrove dėl galimybės laikino palapinių miestelio gyventojams ar lankytojams naudotis sanitariniais mazgais užtikrinimo, galiojantis iki laikino palapinių miestelio eksploatacijos pabaigos;

            15.4. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija;

15.5. laisvos formos įmonės veiklą apibūdinantis aprašymas;

            15.6. pažymos iš atitinkamos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos ir atitinkamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus apie įsiskolinimų neturėjimą arba įmonės vadovo patikinimas, kad tokių įsiskolinimų įmonė neturi;

15.7. banko arba draudimo bendrovės išduota 1000 Lt konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija (2 priedas);

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

15.8. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, įmonės paraiška (3 priedas) su siūlomo vienos paros apsistojimo laikiname palapinių miestelyje įkainio žmogui dydžiu (palapinės pastatymo įkainis, apsistojimo įkainis žmogui, įkainis lengvajam automobiliui). Įkainiai pateikiami su PVM ir kitais mokesčiais. Šis dydis yra nurodomas vertinimo tikslais ir nebūtinai turi būti siejamas su konkrečia situacija, tačiau konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu taikyti savo klientams ne didesnius kaip konkurso metu pasiūlytus įkainius už atitinkamas paslaugas. Ant šio voko turi būti užrašytas tik konkurso dalyvio pavadinimas;

15.9. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, turi būti pateiktas planuojamo visos laikino palapinių miestelio teritorijos įrengimo ir eksploatavimo projekto verslo planas (toliau – verslo planas), kuriame privalo būti šios dalys:

15.9.1. įmonės veiklos analizė (veiklos apibūdinimas, organizacinė struktūra, partneriai, patirtis);

15.9.2. marketingo planas (rinkos analizė, klientų identifikacija, lokalizacija, nuolaidos, rinkodara, kainų politika);

15.9.3. organizacinis planas (darbuotojai, paslaugų pirkimas iš kitų įmonių);

15.9.4. paslaugų aprašymas ir poreikio pagrindimas;

15.9.5. finansinis planas (planuojamų pajamų ir išlaidų apskaičiavimas, bendras balansas);

15.9.6. rizikos įvertinimas (galimybės, pavojai ir būdai juos išspręsti);

15.9.7. verslo plano pagrindinių rodiklių įvertinimas (atsiperkamumas, finansiniai srautai). Verslo plane privalo būti atskirai nurodyta planuojamų ilgalaikių materialių investicijų į laikino palapinių miestelio įrengimą ir eksploatavimą suma, jų apibūdinimas, pagrindimas ir sąmata bei  pateiktas schematinis idėjinis projektas (schematinis ir vizualinis laikinų statinių išdėstymo teritorijoje planai bei aprašymas pagal 28.3  punktą).

            16. Netinkamai įvykdžius nors vieną 13–15 punktuose nustatytą reikalavimą, pasiūlymas nebus nagrinėjamas. Konkurso dalyvis apie tai informuojamas per 3 darbo dienas po atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

            17. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

            18. Konkursui pateikti dokumentai registruojami atitinkamame registracijos žurnale bei dokumentų valdymo sistemoje @vilys, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris bei tikslus dokumentų priėmimo laikas.

            19. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki konkurso pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

            20. Konkurso komisijos sekretorius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus ir kitą konkurso medžiagą konkurso organizavimo laikotarpiu bei vienerius metus jam pasibaigus.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ PASIŪLYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

            21. Pasibaigus pasiūlymų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną atvirame konkurso komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) atplėšia pateiktus vokus ir patikrina konkurso dalyvių pateiktus dokumentus.

22. Konkurso komisija, atplėšusi vokus su pateiktais dokumentais, surašo konkurso dalyvių dokumentų inventorizavimo protokolą, kuriame nurodo pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių. Inventorizavimo protokolą pasirašo visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

            23. Konkurso komisija per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo dienos privalo:

            23.1. įvertinti konkurso dalyvių dokumentus. Posėdžio protokole nurodomi visi dalyviai, kurių pateikti dokumentai buvo vertinti, ir atskirai tie, kurių pateikti dokumentai neatitinka 13–15 punktuose nustatytų reikalavimų;

            23.2. remiantis ekspertų komisijos išvada ir II etapo vertinimo kriterijais (32,34 punktai) nustatyti konkurso laimėtoją.

            24. Jeigu konkurso dalyvis per pastaruosius 5 metus iki konkurso pasiūlymų pateikimo dienos netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, kurie buvo nustatyti ankstesnėse sutartyse, pasirašytose su Savivaldybe dėl kitų objektų įrengimo ir eksploatavimo ar panašių paslaugų teikimo, konkurso komisija motyvuotu sprendimu gali nuspręsti konkurso dalyvio pasiūlymo nenagrinėti.

            25. Pateikti pasiūlymai vertinami dviem etapais. Pirmuoju etapu įvertinamas konkurso dalyvio pateiktas verslo planas. Pirmojo etapo pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jiems priskiriama didžiausia galima surinkti balų suma pateikiama lentelėje.

 

Lentelė. I etapo verslo plano vertinimo kriterijai

Eil.

nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

1.

Planuojamų ilgalaikių materialių investicijų į laikino palapinių miestelio įrengimą ir eksploatavimą suma

40

2.

Verslo plano pagrįstumas:

40

2.1.

įmonės veiklos analizė

8

2.2.

marketingo planas

6

2.3.

organizacinis planas

5

2.4.

paslaugų aprašymas ir poreikio pagrindimas

5

2.5.

finansinis planas

6

2.6.

rizikos įvertinimas

5

2.7.

verslo plano pagrindinių rodiklių įvertinimas (atsiperkamumas, finansiniai srautai)

5

3.

Schematinis idėjinis projektas:

20

3.1.

projekto atitikimas Pavilnių regioninio parko aplinkai

5

3.2.

nepažeisti technologiniai ir funkciniai reikalavimai

5

3.3.

infrastruktūros darbų mastas

5

3.4.

gretimos aplinkos sutvarkymas

5

 

Didžiausias visų kriterijų (1 + 2 + 3) balas:

100

 

            26. Verslo planą vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Ji privalo per 4 darbo dienas nuo dokumentų ir kitos medžiagos pateikimo jiems dienos išnagrinėti konkurso dalyvių pasiūlymus ir vadovaujantis 25 punktu patvirtintais kriterijais priskirti jiems balus.

27. Vertinami tik tų konkurso dalyvių verslo planai, kurių pateikti pasiūlymai atitiko 13–15 punktų reikalavimus. Vertinimo balai nurodomi ekspertų komisijos posėdžio protokole (toliau – ekspertų komisijos protokolas), kurį pasirašo visi ekspertų komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Ekspertų komisijai medžiaga pateikiama užklijuotuose vokuose. Gauti vokai vertinimo protokoluose numeruojami pagal pateikimo eilę.

28. Ekspertų komisija verslo planus vertina vadovaudamasi tokiais kriterijais:

28.1. planuojamų ilgalaikių materialių investicijų į laikino palapinių miestelio įrengimą ir eksploatavimą suma (litais). Investicijomis laikomos ir konkurso dalyvio išlaidos, padarytos iki konkurso pradžios, jei seniau įsigyti daiktai (atitinkantys ilgalaikių materialių investicijų buhalterinę sąvoką) pritaikomi laikino palapinių miestelio įrengime ar eksploatavime tiek, kiek jie yra tiesiogiai su tuo susiję. Jei suma nurodyta kita valiuta, ji konvertuojama pagal lito ir atitinkamos valiutos oficialų kursą pasiūlymų pateikimo dieną;

28.2. verslo plano pagrįstumas:

28.2.1. įmonės veiklos analizė – ar dalyvis yra pasiruošęs įrengti tokį objektą ir teikti atitinkamas paslaugas, ar turi patirties panašioje veikloje;

28.2.2. marketingo planas – ar dalyvis sugeba išnaudoti visas galimybes pritraukti klientus ir  sėkmingai vykdyti veiklą;

28.2.3. organizacinis planas – ar dalyvio žmogiškųjų išteklių pajėgumai bus pakankami užtikrinti sėkmingą veiklą;

28.2.4. paslaugų aprašymas ir poreikio pagrindimas – ar miestelio lankytojams bus teikiamos visos būtinosios ir kitos paslaugos, kad būtų užtikrinti jų poreikiai ir bent minimalus komfortas (galimybė pasinaudoti sanitariniais mazgais, elektros energija, asmens saugumo užtikrinimas);

28.2.5. finansinis planas – ar pateikti skaičiavimai yra pagrįsti ir atitinka pateiktą verslo planą ir schematinį idėjinį projektą;

28.2.6. rizikos įvertinimas – ar dalyvis turi realų veiksmų planą, kaip būtų galima įveikti atsiradusias kliūtis ir nesklandumus;

28.2.7. verslo plano pagrindinių rodiklių įvertinimas – ar projektas atsiperka esant verslo plane nurodytoms aplinkybėms; 

28.3. schematinis idėjinis projektas:

28.3.1. projekto atitikimas Pavilnių regioninio parko aplinkai – atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 855  „Dėl Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ – ar pateiktas projektas atitinka parko koncepciją ir tikslus, ar įvertinti galimi ryšiai su kitais parko objektais ir galimas teigiamas ar neigiamas poveikis parko teritorijai;

28.3.2. nepažeisti technologiniai ir funkciniai reikalavimai – ar schematinis idėjinis projektas yra technologiškai ir funkciškai pagrįstas, ar numatomi statyti laikini statiniai atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nesudėtingų laikinų statinių įrengimą, nuostatas;

28.3.3. infrastruktūros darbų mastas – kokius infrastruktūros darbus konkurso dalyvis ketina atlikti ir kokia jų planuojama suma (litais) (28.1 punktas);

28.3.4. gretimos aplinkos sutvarkymas – kokius aplinkos tvarkymo darbus ketina atlikti konkurso dalyvis ir kokia jų planuojama suma (litais) (28.1 punktas).

            29. Verslo planą ekspertų komisija vertina balais (žr. lentelę). Vertinama pagal atitikimo vertinimo kriterijams laipsnį. Jei pateiktas daugiau nei vienas konkurso dalyvio pasiūlymas, vertinama  lyginant jį su konkuruojančiais konkurso dalyvių pasiūlymais. Į antrąjį vertinimo etapą patenka 50 ir daugiau balų įvertinti konkurso dalyvių verslo planai.

            30. Jei pagal bent vieną iš kriterijų konkurso dalyvis gauna nulį balų – pasiūlymas yra atmetamas ir toliau nenagrinėjamas kaip visiškai neatitinkantis konkurso nuostatuose keliamų sąlygų.

31. Antrajame konkurso komisijos posėdyje atplėšiamas konkurso dalyvio pateiktas vokas, kuriame yra nurodytas siūlomo vienos paros apsistojimo laikiname palapinių miestelyje įkainio žmogui dydis.

32. Antrojo etapo vertinimo kriterijus – siūlomo vienos paros apsistojimo laikiname palapinių miestelyje įkainio žmogui dydis (toliau – įkainis). Konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kuris pateko į antrąjį vertinimo etapą ir pasiūlė mažiausią įkainį.

            33. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo pasiūlymas ir pateikti dokumentai atitinka visus konkurso nuostatų reikalavimus. Konkurso laimėtojas privalo klientams taikyti ne didesnį nei pasiūlyme nurodytą įkainį už atitinkamas paslaugas.

            34. Jeigu kelių konkurso dalyvių siūlomas taikyti įkainis yra vienodas, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kurio planuojamų ilgalaikių materialių investicijų į laikino palapinių miestelio įrengimą ir eksploatavimą suma yra didesnė.

            35. Konkurso komisija privalo saugoti konkurso laimėtojo, su kuriuo bus pasirašyta sutartis, visus dokumentus ir kitą medžiagą visą sutarties galiojimo laiką.

            36. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neteikiama, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

            37. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Rezultatai turi būti patvirtinti per 10 darbo dienų nuo antrojo konkurso komisijos posėdžio protokolo pasirašymo dienos. Konkurso komisija per 5 darbo dienas nuo rezultatų patvirtinimo privalo raštu informuoti visus konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus.

            38. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nei vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, konkursas skelbiamas kartotinai arba atidedamas komisijos sprendimu.

 

VI. SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

39. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartis su konkurso laimėtoju laikinam palapinių miesteliui įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašyta per 15 kalendorinių dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Finansų departamentui banko arba draudimo bendrovės išduotą 5000 Lt sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją (4 priedas). Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija turi galioti 45 dienas ilgiau negu sutartis.

40. Pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju, sutarties turinio keisti negalima visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus būtinus pakeitimus, kurie nepriklauso nuo šalių valios ir būtų būtini laimėjus šiam ar bet kuriam kitam dalyviui. Sutartį keisti galima tik abiejų šalių raštišku susitarimu.

41. Jeigu per 15 kalendorinių dienų po Administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo patvirtinamas konkurso laimėtojas, pasirašymo dienos konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties (po vokų atplėšimo nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas), konkurso komisija turi teisę siūlyti sutartį laikinam palapinių miesteliui įrengti ir eksploatuoti pasirašyti kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui arba skelbti naują konkursą bei pasinaudoti pateikta banko ar draudimo bendrovės laimėtojui suteikta konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija.

                                                _________________________________


    Forma patvirtinta

    Vilniaus miesto savivaldybės

    administracijos direktoriaus

    2009 m. kovo 10 d.

    įsakymu Nr. 30-453

 

 

LAIKINO PALAPINIŲ MIESTELIO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS NR.

 

Vilnius, du tūkstančiai devintųjų metų …..……… d.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. ........... d. įsakymu Nr. ……., ir ……… „………“ (toliau – įmonė), atstovaujama ………………, vadovaudamiesi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 30-453 „Dėl Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“ ir 2009 m. ....................d. įsakymu Nr.............. „Dėl Administracijos direktoriaus 2009-03-10 įsakymo Nr. 30-453 „Dėl laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“ pakeitimo“, sudarome šią sutartį:

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

Bendrosios sąlygos

 

1. Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Laikino palapinių miestelio įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojo pasiūlymą, suteikia teisę įmonei, nustatyta tvarka parengus supaprastintus statinių projektus (toliau – projektai), gavus įgaliotų Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pritarimą bei įregistravus projektus Miesto plėtros departamento statybos leidimų registre statyti nesudėtingus laikinus statinius, įrengti ir trejus metus (2009–2011 m.) eksploatuoti iki 5,7 ha ploto laikiną palapinių miestelį (toliau – miestelis) Stepono Batoro gatvėje šalia sklypo Nr. 11. Įrengimo vieta pažymėta miesto plano ištraukoje, kuri yra neatskiriamas sutarties priedas.

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

2. Miestelis gali būti įrengiamas dalimis (įrengiama dalis toliau vadinama – teritorijos dalis) pagal planuojamus žmonių srautus ir/ar ekonominį atsiperkamumą.

3. Miesteliui (teritorijos daliai) įrengti būtina atlikti šiuos darbus: įrengti bent du šimtus vietų palapinėms statyti ir sudaryti galimybę privažiuoti prie jų, paženklinti teritoriją, įrengti bent dvidešimties vietų grunto pagrindu autobusų stovėjimo aikštelę, aptverti teritoriją, kuri turi būti apšviesta ir saugoma, įrengti sanitarinis mazgus.

4. Įmonei leidžiama eksploatuoti miestelį (teritorijos dalį) kiekvieną sezoną nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Neveikiančio miestelio (teritorijos dalies) įrenginiai ir laikini statiniai turi būti išardomi ir išvežami ne vėliau kaip iki spalio 15 d. Miestelio ir gretimos teritorijos turi būti sutvarkytos ir likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusios.

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

Šalių teisės ir pareigos

 

5. Savivaldybės administracija leidžia įmonei pradėti miestelio (teritorijos dalies) įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6. Savivaldybė įsipareigoja platinti informaciją apie miestelį savo bei viešosios įstaigos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ internetiniuose puslapiuose bei kituose atitinkamuose leidiniuose.

7. Įmonė:

7.1. nustatyta tvarka suderinusi projektą privalo iki 2009 m. birželio 15 d. įrengti ir 2009–2011 m. eksploatuoti miestelį (teritorijos dalį);

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

7.2. įrengtų miestelio (teritorijos dalies) laikinų statinių ir infrastruktūros objektų negali registruoti nekilnojamojo turto registre;

7.3. visą būtiną miesteliui (teritorijos daliai) funkcionuoti įrangą ir laikinus statinius įrengia savo lėšomis ir jie yra įmonės nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko miestelio teritorijos dangas, želdinius ir kt.;

7.4. privalo savo lėšomis apželdinti miestelį (teritorijos dalį), sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti įrengto miestelio teritoriją ir gretimą aplinką pagal Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582;

7.5. pagal paslaugos teikėjo išduotas ir su Miesto ūkio departamentu suderintas technines sąlygas savo lėšomis miestelio vietinius laikinus tinklus prijungia prie miesto inžinerinių tinklų;

7.6. už naudojamą elektros energiją, vandenį ir kitas paslaugas moka šių paslaugų teikėjui;

7.7. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per
15 kalendorinių dienų privalo Savivaldybės nurodytus trūkumus pašalinti. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, įmonė įsipareigoja mokėti 50 Lt baudą už kiekvieną pavėluotą pašalinti trūkumus dieną iki trūkumų pašalinimo arba sutarties nutraukimo dienos;

7.8. pasibaigus sutarties galiojimo terminui ar ją nutraukus per 15 kalendorinių dienų savo lėšomis išmontuoja laikinus statinius ir įrengtus laikinus inžinerinius tinklus, išveža įrenginius bei laikinų statinių konstrukcijas, sutvarko miestelio teritoriją ir gretimą aplinką bei aktu perduoda teritoriją pagal 7.10 punkto reikalavimus. Miestelio ir gretimos teritorijos turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusios;

7.9. neišradžius ir/ar neišvežus (atlikus tai netvarkingai) įrenginių ir/ar laikinų statinių konstrukcijų per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo dienos, privalo mokėti 50 Lt baudą už kiekvieną pavėluotą išardyti ir/ar išvežti kalendorinę dieną iki galutinio įrenginių ir/ar laikinų statinių išvežimo dienos;

7.10. privalo ne vėliau kaip iki spalio 15 d. arba per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo, aktu perduoti laikino palapinių miestelio teritoriją Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos atstovams, miestelio teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi. Teritorijos apžiūroje privalo dalyvauti ir Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus ir atitinkamos seniūnijos atstovai;

7.11. privalo savo klientams taikyti ne didesnius nei konkurso metu pasiūlytus įkainius:...................................................................... Šių įkainių padidėjimui įtakos gali turėti tik valstybinių mokesčių pasikeitimas, jei toks pasikeitimas turi įtakos ne tik įmonei, bet ir visiems kitiems ūkio subjektams, kurie verstųsi tokia ūkine veikla;

7.12. gali eksploatuoti miestelį ir teikti jame paslaugas tik turėdama galiojančius atitinkamų institucijų išduotus leidimus ir licencijas;

7.13. gali pradėti eksploatuoti miestelį tik Savivaldybės administracijos ir seniūnijos atstovams priėmimo-perdavimo aktu priėmus įrengtą laikiną palapinių miestelį;

7.14. įrengdama ir eksploatuodama miestelį bei teikdama jame paslaugas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų;

7.15. privalo savo lėšomis įrengti biotualetus, sanitarinius vagonėlius ir nuotekų surinktuvus, kad užtikrintų miestelyje apsistojusių žmonių higienos poreikius;

7.16. privalo sutarties galiojimo laikotarpiu miestelyje garantuoti žmonių saugumą ir palaikyti viešąją tvarką.

 

Sutarties galiojimas

 

8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2011 m. spalio 15 d.

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

9. Šioje sutartyje numatytos įmonės teisės bei pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik rašytiniu Savivaldybės administracijos sutikimu.

10. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nustatytais atvejais.

11. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu įmonė:

11.1. nevykdo savo konkursiniame pasiūlyme pateiktų įsipareigojimų;

11.2. įrengė ir eksploatuoja miestelį (teritorijos dalį) ne pagal suderintus projektus ir gautus leidimus, ar be jų;

11.3. pradėjo veiklą neperdavus įrengto miestelio priėmimo-perdavimo aktu;

11.4. nesilaiko ir/ar neužtikrina viešosios tvarkos, miestelį naudoja ne pagal paskirtį, jis yra netvarkingas, netvarko miestelio ir/ar gretimos aplinkos pagal konkurso nuostatų ir sutarties reikalavimus;

11.5. neturi miesteliui įrengti ir/ar eksploatuoti reikalingų leidimų ar jis neeksploatuojamas nurodytu laiku (nuo. gegužės 1 d. iki spalio 1 d.);

2009 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1003 redakcija

 

11.6. gavusi raštišką Savivaldybės administracijos įspėjimą, daugiau nei 15 kalendorinių dienų nepašalina jame nurodytų trūkumų.

12. Nutraukus sutartį pagal 11 punktą ar įmonei vienašališkai atsisakius vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, įmonė privalo per 15 kalendorinių dienų išardyti įrengimų ir laikinų statinių konstrukcijas, jas išvežti bei sutvarkyti miestelio teritoriją bei gretimą aplinką.

13. Jei įmonė nevykdo ar netinkamai vykdo sutartį, Savivaldybės administracijai atitenka sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijoje numatyta suma.

 

Baigiamosios nuostatos

 

14. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena po šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos.

15. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų šalių raštišku susitarimu.

16. Kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

17. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

18. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.

          

 

Vilniaus miesto savivaldybės                                                                  Įmonė

administracija

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1003 - 2009-05-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-03-10 ĮSAKYMO NR. 30-453 ,,DĖL LAIKINO PALAPINIŲ MIESTELIO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią