Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-628 2009-04-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2009–2011 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2009–2011 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

  2009 m. balandžio 9 d. Nr.   30-628

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. ir gruodžio 23 d. posėdžių protokolus Nr. A27-124(3.3-FN2.) ir Nr. A27-126(3.3-FN2.):

1. N u s t a t a u šias vietas vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti:

1.1. Vokiečių g. ties namu Nr. 24;

1.2. Pergalės ir Gerovės gatvių sankirta;

1.3. Vašingtono aikštė;

1.4. skvere ties Seinų ir Stoties gatvių sankirta;

1.5. prie Žaliųjų ežerų paplūdimio.

1.6. Rūdninkų aikštė.

2009 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-828 redakcija

 

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. 2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus;

2.2. Vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą;

2.3. Teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas.

3. Į p a r e i g o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisiją vykdyti 2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursą.

 

 

 

 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas

Jonas Urbanavičius


2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

4 priedas

 

 

SUTARTIES SĄLYGŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJOS PAVYZDYS

 

 

Garantijos pavadinimas: ________________________________

Kam: ……………………………………………………………………………………………,

(įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

 

toliau vadinamas konkurso laimėtoju, 2009 m.________ mėn. ______ d. laimėjo konkursą

 

įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ____________________________________ ir Vilniaus

(kavinės vieta ar adresas)

miesto savivaldybės administracija nurodė, kad įmonė turi pateikti banko 5000 (penkių
tūkstančių) Lt sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją, ir todėl mes _______________________________________________________________________________,

(banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

(banko arba draudimo bendrovės adresas)

sutikome duoti įmonei tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir šiuo raštu tvirtiname, kad mes kaip garantas esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 5000 Lt (penkių tūkstančių litų) sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją 3 metams, kuri privalo galioti 45 dienas ilgiau negu sutartis.

Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sumą, ne didesnę kaip aukščiau nurodyta suma, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą per 5 darbo dienas, jei įmonė neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal 2009 m. ........... ....... d. Vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį Nr. ......., nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties dokumentų pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

Ši garantija įsigalioja nuo sutarties tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir konkurso laimėtojo pasirašymo ir galioja iki 2011 m. gruodžio 1 d. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtą trejų metų terminą.

 

Banko (Draudimo bendrovės) vardu:____________________________________________

(banko arba draudimo bendrovės vadovo arba įgaliotojo asmens vardas, pavardė, parašas)

Banko (Draudimo bendrovės) vyr. finansininkas:______________________________

                                        (Vardas, pavardė, parašas)

(Banko antspaudas)

 

Pastaba. Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašius ne Banko vadovui, o įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas raštiškas Banko vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.


2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

3 priedas

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

 

PARAIŠKA

2009 m. …………… d. ………

Vilnius

 

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ……………………………………… (pageidaujama kavinės įrengimo vieta).

Mūsų siūloma mokėti vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą yra ………………………… Lt už 1 kv. m vasaros lauko kavinės ploto.

 

 

 

 

___________________________

Vardas ir pavardė, pareigos

 

 

                                                                                                                Parašas A. V.


2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

2 priedas

KONKURSINIO PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJOS PAVYZDYS

Garantijos pavadinimas: _____________________________

Kam:                                                                                                                                                     ,

(įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

 

toliau vadinamas konkurso dalyviu, 2009 m.________ mėn. ______ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (–a) dalyvauti konkurse vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, todėl mes, _______________________________,

         (banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

esantys                                                                                                                                                  ,

                  (banko arba draudimo bendrovės adresas)

toliau vadinamas Banku (Draudimo bendrove), esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) išmokėti 2000 (dviejų tūkstančių) Lt sumą, kuri turi būti Banko (Draudimo bendrovės) ar jo teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir banko antspaudu.

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1. Konkurso dalyvis po vokų atplėšimo nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą.

2. Konkurso dalyvis, konkurso metu pasiūlęs didžiausią siūlomą mokėti vietinę rinkliavą, atsisako ją mokėti.

            3. Konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas.

            4. Konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai sumą, ne didesnę kaip aukščiau nurodyta suma, gavę pirmą rašytinį reikalavimą per 5 kalendorines dienas nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių iš aukščiau nurodytų sąlygų, nurodydama šias sąlygas.

Ši garantija galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtą 90 dienų terminą.

Banko vardu (Draudimo bendrovės): _______________________________

 

                                (banko arba draudimo bendrovės vadovo arba įgaliotojo asmens vardas, pavardė, parašas)

 

Banko (Draudimo bendrovės) vyr. finansininkas:                        ________________________

                       (Vardas, pavardė, parašas)

(Banko antspaudas)

 

Pastaba: Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašius ne įmonės vadovui, o įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas raštiškas įmonės vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.


2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

PARAIŠKA

2009 m. …………… d. ………

Vilnius

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ………………………………… (pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo vieta).

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1. Pasirašyti Vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. Vasaros lauko kavinės projektą parengti pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktas vasaros lauko kavinės teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas.

3. Vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal nustatyta tvarka suderintą supaprastintą statinio projektą.

 

 

___________________________

Vardas ir pavardė, pareigos

 

 

                                                                                                                Parašas A. V.

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2009 m. balandžio 9 d.

įsakymu Nr. 30-628

 

20092011 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

            1. 2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja 2009–2011 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau – konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija).

            3. Konkursą vykdo Savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisija (toliau – konkurso komisija), sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

            4. Konkursas yra atviras.

 

II. KONKURSO OBJEKTAS

 

            5. Konkurso objektas – siūlomose vietose, nustatytose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, įrengti ir eksploatuoti vieną vasaros lauko kavinę trejus metus (2009, 2010 ir 2011 metais). Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomos mokėti vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir/ar teikti maitinimo paslaugas viešosiose vietose išdavimą dydis.

            6. Vasaros lauko kavinių laikini statiniai, kurių sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtintame STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, gali būti įrengiami tik teisės aktų nustatyta tvarka suderinto supaprastinto statinio projekto, įregistruoto Statybos leidimų registre, pagrindu ir laikantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktų vasaros lauko kavinių teritorinių-architektūrinių specialiųjų sąlygų.

            7. Ūkinė veikla lauko kavinėse vykdoma tik turint visus būtinus, galiojančius, teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus ir licencijas.

            8. Vasaros lauko kavinė gali būti projektuojama, įrengta ir eksploatuojama tik vieno aukšto.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

            9. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vietų 2009–2011 m. vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, konkurso nuostatus, sutarties formą ir
teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas.

            10. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus vietų vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, nuostatus, sutarties formą ir teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas, konkurso komisija skelbia konkursą laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ bei laikraštyje „Vilniaus diena“ ne mažiau kaip du kartus su ne trumpesne kaip 7 dienų pertrauka, Savivaldybės tinklapyje bei kitomis priemonėmis.

            11. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamus dokumentus bei jų kainą nustato konkurso komisija.

12. Konkurso skelbime turi būti pateikta:

            12.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

            12.2. vietų vasaros lauko kavinėms įrengti sąrašas;

            12.3. konkurso dokumentų įsigijimo kaina ir sąskaita, į kurią turėtų būti pervedami pinigai;

            12.4. vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            12.5. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            12.6. konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso dokumentų priėmimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, el. pašto adresas bei darbo laikas;

            12.7. būsimo konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabineto Nr.) ir laikas;

            12.8. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti konkurso komisija.

 

IV. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

13. Konkurso dalyviai, įsigiję dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašytu konkurso dalyvio pavadinimu, adresu bei pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta. Kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.

14. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu bei antspaudu. Išimtis taikoma pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios originalas pridedamas atskirai prie pasiūlymo, o jos kopija turi būti sunumeruota ir susiūta kartu su konkursinio pasiūlymo dokumentais.

15. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            15.1. įmonės vadovo pasirašyta paraiška (1 priedas), kurioje nurodoma:

15.1.1. pageidaujama vasaros lauko kavinės vieta iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nustatyto vietų sąrašo;

15.1.2. įsipareigojimas laimėjus konkursą vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktas vasaros lauko kavinės teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas;

15.2. susitarimas, pasirašytas su šalia esančia stacionare kavine, restoranu ar baru, dėl galimybės vasaros lauko kavinės lankytojams pasinaudoti sanitariniu mazgu užtikrinimo (jeigu konkurse dalyvaujanti įmonė turi šalia pageidaujamos įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietos stacionarią kavinę, turi pateikti atitinkamą raštišką įsipareigojimą) ir galiojantis visą lauko kavinės eksploatavimo laikotarpį;

            15.3. bendrieji duomenys apie įmonę: įmonės adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas bei informacija apie kontaktinį asmenį;

            15.4. laisvos formos įmonės veiklą apibūdinantis aprašymas;

            15.5. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija;

            15.6. pažymos iš atitinkamos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo apie įsiskolinimų neturėjimą;

15.7. banko arba draudimo bendrovės išduota 2000 Lt dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija (2 priedas);

15.8. galiojančių sutarčių su atliekų tvarkymo operatoriais kopijos;

15.9. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, įmonės paraiška (3 priedas) su siūlomos mokėti vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą dydžiu už 1 kv. m. Šis dydis turi būti ne mažesnis, nei nurodytas Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 520, t. y. nereprezentacinėse vietose – 2 Lt už 1 kv. m, o reprezentacinėse vietose – 5 Lt už 1 kv. m. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas ir pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta;

15.10. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, turi būti pateiktas planuojamos vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas su aprašymu: kavinės konstrukcijos, medžiagos, baldai, baro su įranga konstrukcija. Architektūrinis idėjinis projektas privalo būti parengtas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktas vasaros lauko kavinės teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas. Prie šio aprašymo privalo būti pridėtas numatomų investicijų vasaros lauko kavinei įrengti apibūdinimas, pagrindimas bei sąmata. Ant šio voko turi būti nurodyta tik pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme patvirtinto vietų sąrašo.

            16. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš 13–15 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

            17. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

            18. Konkursui pateikti dokumentai registruojami atitinkamame registracijos žurnale bei dokumentų valdymo sistemoje @vilys, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris bei tikslus dokumentų priėmimo laikas.

            19. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki konkurso komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

            20. Konkurso komisijos sekretorius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu bei vienerius metus jam pasibaigus.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

            21. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną atvirame konkurso komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) atplėšia pateiktus vokus ir patikrina konkurso dalyvių pateiktus dokumentus.

22. Konkurso komisija, atplėšusi vokus su pateiktais dokumentais bei patikrinusi visus dokumentus, surašo konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo protokolą, kuriame nurodo pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių. Užpildytą inventorizavimo protokolą pasirašo visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

            23. Konkurso komisija per 7 kalendorines dienas nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo dienos privalo:

            23.1. įvertinti konkurso dalyvių dokumentus ir parengti konkurso komisijos posėdžio protokolą. Protokole nurodomi visi dalyviai ir atskirai tie, kurių pateikti dokumentai neatitinka
13–15 punktuose nustatytų reikalavimų;

            23.2. išnagrinėti konkurso dalyvių paraiškas ir vadovaujantis 25, 26, 31 ir 32 punktuose nurodytais kriterijais nustatyti konkurso laimėtoją. Vertinami tik tų konkurso dalyvių dokumentai, kurių paraiškos atitinka 15 punkto reikalavimus. Paraiškų vertinimo rezultatai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole, kurį pasirašo visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

            24. Jeigu paaiškėja, kad konkurso dalyvis per paskutiniuosius 5 metus nevykdė sutartinių įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti ankstesnėse sutartyse, pasirašytose su Savivaldybe dėl vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo, konkurso komisija gali nuspręsti konkurso dalyvio pasiūlymo nenagrinėti. Toks komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir apie jį konkurso dalyvis informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

            25. Pirmojo etapo paraiškų vertinimo kriterijus – architektūrinio idėjinio projekto atitikimas Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoms ir Miesto plėtros departamento pateiktoms vasaros lauko kavinių teritorinėms-architektūrinėms specialiosioms sąlygoms ir estetinis architektūrinio idėjinio projekto vaizdas. Prie architektūrinio idėjinio projekto privalo būti pridėtas numatomų investicijų vasaros lauko kavinei įrengti apibūdinimas, pagrindimas bei sąmata.

            26. Būsimų vasaros lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Ekspertų komisijai vasaros lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai pateikiami užklijuotuose vokuose. Paraiškų vertinimo protokoluose gauti vasaros lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai numeruojami pagal pateikimo eilę. Ekspertų komisija vertina gautus architektūrinius idėjinius projektus neturėdama informacijos apie konkurso dalyvį, pateikusį vertinamą architektūrinį idėjinį projektą. Architektūrinių idėjinių projektų atitikimas vasaros lauko kavinių teritorinėms-architektūrinėms specialiosioms sąlygoms vertinamas pagal šiuos punktus:

            26.1. vasaros lauko kavinės suderinamumas su susiformavusia aplinka;

26.2. formos  ir medžiagos suderinamumas su aplinkiniais pastatais;

26.3. architektūrinių-meninių sprendimų naudojimas;

26.4. gretimos aplinkos sutvarkymas ir priežiūra;

26.5. informacijos ir/ar reklamos išdėstymas būsimoje vasaros lauko kavinėje ir/ar jos išorėje ir jų/jos dydis.

            27. Vasaros lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus ekspertų komisija vertina nuo 1 iki 10 balų, atsižvelgdama į atitikimo 26.1–26.5 punktuose nurodytiems kriterijams laipsnį. Į antrąjį vertinimo etapą patenka 6 ir daugiau balų įvertinti konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinės architektūriniai idėjiniai projektai.

            28. Jeigu ekspertų komisija nustato, kad konkurso dalyvio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas iš esmės neatitinka Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų ir Miesto plėtros departamento pateiktų vasaros lauko kavinių teritorinių-architektūrinių specialiųjų sąlygų, konkursinis pasiūlymas nenagrinėjamas. Apie tai konkurso dalyvis motyvuotu raštu informuojamas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tokio ekspertų komisijos sprendimo priėmimo.

            29. Tie konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinės konkursiniai pasiūlymai, kurių atitikimą 15 punkte įtvirtintiems reikalavimams nustato konkurso komisija ir kurių pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas 6 ir daugiau balų, patenka į antrąjį vertinimo etapą.

            30. Apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus konkurso dalyviai informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirmojo etapo konkurso komisijos posėdžio įvykimo dienos. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su jų paraiškų vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti Administracijos direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo konkurso etapo rezultatus gavimo dienos.

31. Antrajame konkurso komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 7 d. po 30 punkte nurodyto apskundimo termino pabaigos, atplėšiamas (-i) konkurso dalyvio (-ių) pateiktas (-i) vokas (-ai), kuriame (-iuose) yra nurodytas siūlomos mokėti vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą dydis.

            32. Antrojo etapo vertinimo kriterijus – siūlomos mokėti vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą dydis. Konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią vietinę rinkliavą. Antrojo konkurso etapo dalyvių pasiūlymai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole eilės tvarka, pradedant nuo didžiausios pasiūlytos rinkliavos.

            Konkurso dalyviai, nesutinkantys su antrojo vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti Administracijos direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo antrojo komisijos posėdžio pabaigos.

            33. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus konkurso nuostatų reikalavimus. Konkurso laimėtojas moka konkurso paraiškoje pasiūlytą vietinę rinkliavą.

            34. Jeigu kelių konkurso dalyvių siūloma mokėti vietinė rinkliava yra vienoda, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kurio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas didžiausiu balu, o šiems balams esant vienodiems – tas konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą į pageidaujamą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietą pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį bei tikslų dokumentų priėmimo laiką).

            35. Konkurso komisija privalo saugoti visų konkurso laimėtojų, su kuriais bus pasirašytos sutartys, visus pateiktus dokumentus visą tokių sutarčių galiojimo laiką.

            36. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neteikiama.

            37. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 5 darbo dienas po antrojo komisijos posėdžio įvykimo dienos, jeigu nebuvo gauti 32 punkte nurodyti skundai. Patvirtinus konkurso rezultatus, konkurso komisija per 5 darbo dienas raštu informuoja visus konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus ir konkurso laimėtojus apie sutarties vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

            38. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nei vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, konkursas įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje vietoje skelbiamas kartotinai arba atidedamas komisijos sprendimu.

            39. Visi gauti skundai dėl konkurso rezultatų turi būti ekspertų ar konkurso komisijos išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti ir apie priimtą sprendimą pareiškėjai informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

 

VI. SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

40. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartys su konkurso laimėtojais vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašytos per 15 kalendorinių dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Finansų departamentui banko trejiems metams kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo vietai išduotą 5000 Lt sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją (4 priedas). Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi pradėti galioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 dienas ilgiau negu sutartis.

41. Sutartis tarp Savivaldybės administracijos ir laimėtojo pasirašoma per 15 dienų nuo šio konkurso laimėtojų patvirtinimo dienos. Pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju, ją papildyti, keisti ar pratęsti galima tik abiejų šalių raštišku susitarimu.

42. Jeigu per 41 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo šios sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas arba po vokų atplėšimo atsiima savo konkursinį pasiūlymą, konkurso komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą vasaros lauko kavinei šioje vietoje įrengti ir eksploatuoti.

 

                                                _________________________________


    Forma patvirtinta

    Vilniaus miesto savivaldybės

    administracijos direktoriaus

    2009 m. balandžio 9 d.

    įsakymu Nr. 30-628

 

 

VASAROS LAUKO KAVINĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS NR.

 

Vilnius, du tūkstančiai devintųjų metų …..……… ........ d.

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo .................................., įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. ........... ...... d. įsakymu Nr. ……., ir ……… „………“ (toliau – įmonė), atstovaujama ………………, veikiančio pagal ...................................., sudarome šią sutartį:

 

Bendrosios sąlygos

 

1. Savivaldybės administracija suteikia įmonei teisę, nustatyta tvarka suderinus supaprastintą statinio projektą (projektas privalo būti parengtas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktas teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas) ir įregistravus minėtą projektą Statybos leidimų registre, įrengti ir eksploatuoti .............. kv. m ploto vasaros lauko kavinę ………………………… (kavinės įrengimo vieta pažymėta miesto plano ištraukoje).

2. Įmonei leidžiama įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę trejus metus nuo 2009 m. iki 2011 m. lapkričio 1 d. Vasaros lauko kavinė kiekvienais metais privalo veikti (išskyrus 2009 m. vasaros sezoną, kuomet veiklą galima pradėti vėliau įvertinus lauko kavinės įrengimo laiko sąnaudas) nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais leidžiama veikti atsižvelgiant į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes. Per 15 kalendorinių dienų nuo vasaros lauko kavinės eksploatavimo termino pabaigos (iki lapkričio 15 d.) kavinės konstrukcijos turi būti išardytos ir išvežtos. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Įmonei pateikus prašymą vykdyti šventinę prekybą ir/ar teikti maitinimo paslaugas žiemos sezono metu, vasaros lauko kavinės konstrukcijos Savivaldybės administracijos sutikimu gali būti po kavinės eksploatavimo sezono pabaigos neišmontuojamos, jei įmonė raštu įsipareigoja vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir veiklos žiemos sezono švenčių metu. Tačiau ši veiklos žiemos sezono švenčių metu išimtis netaikoma pasibaigus paskutiniam – 2011 m. vasaros sezonui.

3. Kavinės darbo laikas – ne anksčiau kaip nuo 7 val. ir ne ilgiau kaip iki 22.30 val. Masinių renginių, švenčių metu, gavus Savivaldybės administracijos leidimą, vasaros lauko kavinės darbo laikas gali būti pratęstas.

Šalių teisės ir pareigos

 

4. Įmonė gali pradėti vasaros lauko kavinės įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

5. Įmonė:

5.1. privalo kasmet (2009 m., 2010 m. ir 2011 m.) pagal nustatyta tvarka suderintą supaprastintą statinio projektą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę (išskyrus 2009 m. vasaros sezoną, kuomet veiklą galima pradėti vėliau įvertinus lauko kavinės įrengimo laiko sąnaudas) nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais atsižvelgiant į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes;

5.2. vasaros lauko kavinės negali registruoti Nekilnojamojo turto registre;

5.3. negali leisti vasaros lauko kavinėje arba šalia jos naudotis jos įranga ir/ar ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitai įmonei arba kitiems prekeiviams ar/ir paslaugų teikėjams;

5.4. visą būtiną vasaros lauko kavinei funkcionuoti mažąją architektūrą (stoginę, lauko baldus, barjerus, atitvarus ir t.t.) įrengia savo lėšomis ir ji yra įmonės nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko leistinos naudoti teritorijos dangas, želdinius ir kt.;

5.5. privalo savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusios vasaros lauko kavinės konstrukcijas, apželdinti teritoriją, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti vietą ir aplinką pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles;

5.6. privalo kiekvienam vasaros lauko kavinės eksploatavimo sezonui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 15 d., aktu perduoti išmontuotos vasaros lauko kavinės teritoriją seniūnijos atstovams, teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi. Teritorijos apžiūroje privalo dalyvauti ir Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus ir atitinkamos seniūnijos atstovai;

5.7. pagal paslaugos teikėjo išduotas ir su Miesto ūkio departamentu suderintas technines sąlygas savo lėšomis prijungia prie miesto inžinerinių tinklų vasaros lauko kavinės įrangą;

5.8. už naudojamą elektros energiją ir vandenį moka tiekėjui;

5.9. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per
15 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena po šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, įmonė įsipareigoja mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną pavėluotą pašalinti trukumus dieną iki pažeidimų pašalinimo arba sutarties nutraukimo šiuo pagrindu dienos;

5.10. neįrengus (neeksploatuojant) vasaros lauko kavinės (išskyrus 2009 m. vasaros sezoną, kuomet veiklą galima pradėti vėliau įvertinus lauko kavinės įrengimo laiko sąnaudas) nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.) bei neišmontavus (netvarkingai išmontavus) vasaros lauko kavinės konstrukcijų per 15 kalendorinių dienų nuo veiklos nutraukimo dienos (ne vėliau kaip iki kiekvieno sezono lapkričio 15 d.), privalo mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną kalendorinę dieną iki šių pažeidimų pašalinimo dienos, o sumokėta bauda įmonei negrąžinama;

5.11. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 15 kalendorinių dienų savo lėšomis išardo vasaros lauko kavinę ir sutvarko kavinės buvimo vietą ir aplinką bei išmontuotos vasaros lauko kavinės teritoriją aktu perduoda Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi;

5.12. privalo nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą vietinę rinkliavą ............. Lt už 1 (vieną) kvadratinį vasaros lauko kavinės ploto metrą. Vietinė rinkliava mokama kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos, pervedant pinigus į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą;

5.13. ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos turi gauti ………………… seniūnijos leidimą prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose. Leidimą išduoda seniūnas įmonei sumokėjus vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą ir mokėjimo pavedimo kopiją pristačius į ……………. seniūniją;

5.14. gali pradėti veiklą tik turėdama Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

5.15. gali pradėti veiklą tik Miesto plėtros departamento ir …………… seniūnijos atstovams darbų priėmimo-perdavimo aktu priėmus pagal suderintą projektą, pateiktą vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursui, įrengtą vasaros lauko kavinę. Priėmimo-perdavimo akte yra nurodoma, kad vasaros lauko kavinė atitinka suderintą projektą. Priėmimo-perdavimo metu nustačius neatitikimus suderintam projektui ar kitus pažeidimus, įrengta kavinė nepriimama ir atitinkamas aktas nesurašomas, o parengiamas aktas apie neatitikimą suderintam projektui ir/ar kitus nustatytus pažeidimus, kuriame nurodomas terminas, per kurį turi būti pašalinti nustatyti trūkumai ir/ar neatitikimai, bei kito priėmimo-perdavimo data.

5.16. gali vasaros lauko kavinėje prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tik turėdama atitinkamas galiojančias licencijas ir sumokėjusi valstybės rinkliavą;

5.17. privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekybos/paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, nuostatų;

5.18. jeigu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra nustatoma, kad vieta, kurioje yra įrengta ir eksploatuojama vasaros lauko kavinė, reikalinga miesto poreikiams, per
1 mėnesį nuo raštiško įspėjimo dienos privalo savo lėšomis išardyti vasaros lauko kavinę, sutvarkyti aplinką bei teritoriją aktu perduoti Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Savivaldybės administracija, esant laisvai kitai lauko kavinės vietai iš patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pasiūlo naują vietą vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti;

5.19. privalo savo lėšomis įrengti biotualetus, jeigu tai yra numatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktose vasaros lauko kavinių teritorinėse-architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

5.20. privalo prekybos/paslaugų teikimo metu užtikrinti ir palaikyti viešąją tvarką bei laikytis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių;

5.21. privalo derindama savo architektūrinį projektą atsižvelgti į konkurso metu ekspertų komisijos pateiktas pastabas (jeigu tokių buvo).

 

Sutarties galiojimas

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2011 m. lapkričio 1 d. Atsiradus 5.18 punkte nurodytai aplinkybei, sutartis laikoma pasibaigusia sprendimo paimti vasaros lauko kavinės užimtą vietą visuomenės poreikiams priėmimo dieną, tačiau tai neatleidžia įmonės nuo 5.10 punkte numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

7. Šioje sutartyje numatytos įmonės teisės bei pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus Savivaldybės administracijos sutikimą.

8. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.

9. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu įmonė:

9.1. vėlavo laiku sumokėti ar iš viso nemokėjo 5.11 punkte nurodytos vietinės rinkliavos ir/ar negavo 5.12 punkte nurodyto …………… seniūnijos leidimo;

9.2. nevykdo savo konkursiniame pasiūlyme ir/ar sutartyje numatytų įsipareigojimų po atitinkamo Savivaldybės administracijos įspėjimo gavimo;

9.3. įrengė ir/ar eksploatuoja vasaros lauko kavinę ne pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas ir Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktas vasaros lauko kavinės teritorines-architektūrines specialiąsias sąlygas;

9.4. pradėjo veiklą Miesto plėtros departamentui ir …………… seniūnijos atstovams nepriėmus įrengtos vasaros lauko kavinės darbų priėmimo-perdavimo aktu arba nustačius, kad įrengtos vasaros lauko kavinės konstrukcijos neatitinka suderinto ir vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursui pateikto projekto;

9.5. neužtikrina ir/ar nepalaiko viešosios tvarkos, vasaros lauko kavinę naudoja ne pagal paskirtį, ji yra netvarkinga, netvarko užimtos ir/ar naudojamos teritorijos pagal 5.4 punktą ar nesutvarko aplinkos gavusi raštišką Savivaldybės administracijos įspėjimą;

9.6. dėl įmonės kaltės negaunami vasaros lauko kavinės įrengimui ir/ar eksploatavimui reikalingi leidimai ar vasaros lauko kavinė neeksploatuojama nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.);

9.7. gavusi raštišką Savivaldybės administracijos įspėjimą, daugiau nei 15 kalendorinių dienų nepašalina jame nurodytų trūkumų.

10. Nutraukus sutartį pagal 9 punktą, įmonė privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po šios sutarties nutraukimo dienos išardyti vasaros lauko kavinės konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos vasaros lauko kavinės teritoriją perduoti Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriui.

11. Įmonei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija įgauna teisę pasinaudoti sutarties sąlygų įvykdymo garantija.

 

Baigiamosios nuostatos

 

12. Sutartį galima keisti, papildyti ar pratęsti tik abiejų šalių raštišku susitarimu.

13. Pasikeitus rinkos sąlygoms, Savivaldybės administracija turi teisę siūlyti atitinkamai keisti vietinės rinkliavos dydį.

14. Kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

15. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

16. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

            17. Teritorinės-architektūrinės specialiosios sąlygos vasaros lauko kavinei ............................... įrengti ir eksploatuoti yra neatskiriamas šios sutarties priedas.

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-828 - 2009-05-14
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-04-09 ĮSAKYMO NR. 30-628 „DĖL 2009–2011 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
Į pradžią