Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1118 2009-07-01
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 1 d. Nr. 1-1118

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“:

1. Išdėstyti 4.2 punktą taip:

„4.2. tvarkydami teritorijas laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;“.

2. Išdėstyti 4.15 punktą taip:

„4.15. prižiūrėti privačius žemės sklypus (teritorijas), statybos aikšteles ir įvažiavimo į jas kelius, transporto priemones eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiami keliai bei kitos teritorijos. Statybų projekto vadovas, jei darbus atlieka statybos ar kita bendrovė, arba darbus organizuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybų aikštelės (-ę), neterštų kelių bei kitų teritorijų;“.

3. Papildyti šiais 4.17 ir 4.18 punktais:

„4.17. demontuoti (nuimti) nustatyta tvarka nesuderintą išorinę reklamą;

4.18. iškėlę laikiną statinį (metalinį garažą, kioską ar kitą), išvežti atliekas, šiukšles ir sutvarkyti žemės sklypą, kuriame stovėjo laikinas statinys.“.

4. Išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Statinių savininkai (ar asmenys, valdantys statinius nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu) privalo:

5.1. nuolat tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą;

5.2. demontuoti (nuimti) nustatyta tvarka nesuderintą išorinę reklamą;

5.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus ar kaupti juose atliekas;

5.4. prižiūrėti prie statinių įrengtų neįgaliųjų transporto priemonėms skirtų vietų ženklinimą (laiku atnaujinti horizontalų ženklinimą ir vertikalius ženklus).“.

5. Išdėstyti 7.8 punktą taip:

„7.8. mėtyti nuorūkas, popierius ar kitaip šiukšlinti, palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus;“.

6. Išdėstyti 7.15 punktą taip:

„7.15. plauti automobilius gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, daugiabučių namų kiemuose ir kitose tam nepritaikytose ar neskirtose vietose;“.

7. Išdėstyti 7.25 punktą taip:

„7.25. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose;“.

8. Išdėstyti 7.35 punktą taip:

„7.35. važiuoti, sustoti, stovėti ar statyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges transporto priemones ar priekabas ant vejos, žolės, šaligatvio, pėsčiųjų, dviračių tako, žaidimo aikštelėse, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose, išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus ir žaliųjų plotų, vejų, teritorijų tvarkymą;“.

9. Papildyti šiais 7.38 ir 7.39 punktais:

„7.38. kabinti, dėti, klijuoti ar kitaip tvirtinti daiktus, taip pat plakatus su užrašais, piešiniais ar ženklais ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

7.39. pilti į fontanus atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, fontanus gadinti, teršti, šiukšlinti, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius ir chemines medžiagas netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims.“.

10. Išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Draudžiama kūrenti laužus, deginti lapus, šakas, žolę, kitas atliekas miesto teritorijoje.“.

11. Išdėstyti 22 punktą taip:

„22. Šios taisyklės taikomos renginiams, vykstantiems viešosiose vietose. Šios taisyklės netaikomos renginiams uždarose patalpose ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka. Renginiu laikomas tam tikrą laiką trunkantis fizinių ar juridinių asmenų organizuotas žmonių susibūrimas iš anksto numatytoje vietoje ir nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius“.

12. Išdėstyti 23 punktą taip:

„23. Renginio organizatoriai iki renginio pradžios privalo gauti leidimą (pažymėjimą) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos (toliau – leidimas (pažymėjimas). Renginio organizatoriai ar jų atstovai rengdamiesi renginiui ir viso renginio metu jo vietoje privalo su savimi turėti leidimą (pažymėjimą). Savivaldybės administracija išduoda leidimus (pažymėjimus) renginiams, organizuojamiems Lietuvos Respublikai, Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose“.

13. Išdėstyti 27.2 punktą taip:

„27.2. Katedros aikštė – mugės, klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai. Renginiams, organizuojamiems Katedros aikštėje, gali būti išduodami leidimai (pažymėjimai) tik iš anksto suderinus renginio vietą ir laiką su Arkivyskupijos kurija;“.

14. išdėstyti 27.3 punktą taip:

„27.3. Vinco Kudirkos aikštė – klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai;“.

15. Išdėstyti 29 punktą taip:

„29. Prašymą Administracijos direktoriui renginių organizatoriai privalo pateikti ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos. Prašymas turi būti pasirašytas organizatorių ir pateiktas registruoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriui. Kai pagal taisyklių 33 punktą leidimus (pažymėjimus) išduoda Saugaus miesto departamentas, apie sprendimą išduoti (neišduoti) leidimą (pažymėjimą) pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.“.

16. Išdėstyti 33 punktą taip:

„33. Komisijoje gali būti nenagrinėjami prašymai dėl renginių, kurių metu nebus vykdoma prekyba ir (ar) eismo ribojimai, ir kuriuose dalyvaus (įskaitant žiūrovus) iki 100 žmonių. Tuomet prašymą nagrinėja ir leidimus (pažymėjimus) išduoda Saugaus miesto departamentas“.

17. Išdėstyti 35.1 punktą taip:

„35.1. pritarti renginio organizavimui ir išduoti renginio organizatoriui leidimą (pažymėjimą);“.

18. Išdėstyti 36.6 punktą taip:

„36.6. užtikrinti, kad būtų pastatyti laikini kelio ženklai, jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą. Laikini kelio ženklai turi būti pastatyti pagal parengtą ir su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą;“.

19. Išdėstyti 36.18 punktą taip:

„36.18. laikytis kitų komisijos, Administracijos direktoriaus įsakyme ar leidime (pažymėjime) nustatytų reikalavimų.“.

20. Išdėstyti 39 punktą taip:

„39. Asmenys ar įmonės, norinčios prekiauti renginio metu, nustatyta tvarka turi gauti Savivaldybės administracijos Turto departamento leidimą prekiauti ir/ar vienkartinę licenciją verstis prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.“.

21. Išdėstyti 46 punktą taip:

„46. Organizatoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės ir kitų institucijų priimtų teisės aktų, komisijos reikalavimų, vykdyti visus įpareigojimus, nurodytus Administracijos direktoriaus įsakyme ir/ar išduotame leidime (pažymėjime).“.

22. Išdėstyti 47 punktą taip:

„47. Organizatoriai atsako už renginio teritorijos sutvarkymą, jei nėra sudarę sutarties su kitu asmeniu, kuris tvarkys renginio teritoriją. Kai organizatoriai yra sudarę sutartį dėl teritorijos sutvarkymo, už teritorijos sutvarkymą atsako asmuo, įsipareigojęs sutvarkyti renginio teritoriją.“.

23. Išdėstyti 51 punktą taip:

„51. Šių taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakingi pareigūnai.“.

 

 

Meras

Vilius Navickas

 

Į pradžią