Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1881 2009-10-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LAUKO KAVINĖS NEMENČINĖS PL. 53 KVARTALO 2 SKLYPE VEIKLOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAUKO KAVINĖS NEMENČINĖS PL. 53 KVARTALO 2 SKLYPE VEIKLOS

 

  2009 m. spalio 29 d. Nr.   30-1881

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisijos 2009 m. spalio 6 d. posėdžio protokolą Nr. A27-132(2.1.7-FN5):

1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Šindrona“:

1.1. nuo 2009 m. spalio 1 d. įrengti ir eksploatuoti lauko kavinę Nemenčinės pl. 53          kvartalo 2 sklype iki 2010 m. lapkričio 1 d.;

1.2. žiemos sezono metu veikiančios lauko kavinės, esančios Nemenčinės pl. 53 kvartalo 2 sklype, konstrukcijų neišmontuoti, bet ne ilgiau kaip iki 2010 m. lapkričio 15 d.

2. T v i r t i n u Lauko kavinės Nemenčinės pl. 53 kvartalo 2 sklype įrengimo ir eksploatavimo sutartį (pridedama).

3. Į g a l i o j u Administracijos direktoriaus pavaduotoją Gerardą Aidigintą Jurkonį pasirašyti Lauko kavinės Nemenčinės pl. 53 kvartalo 2 sklype įrengimo ir eksploatavimo sutartį.

4. Į p a r e i g o j u Antakalnio seniūniją kontroliuoti, kaip vykdomos Lauko kavinės Nemenčinės pl. 53 kvartalo 2 sklype įrengimo ir eksploatavimo sutarties sąlygos, ir surinktą informaciją kas ketvirtį teikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos departamento Investicinių projektų skyriui.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas


                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                    Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                                                    administracijos direktoriaus

                                                                                                                         2009 m. spalio 29 d.

                                                                                                                        įsakymu Nr. 30-1881

 

 

LAUKO KAVINĖS NEMENČINĖS PL. 53 KVARTALO 2 SKLYPE ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

 

Vilnius, du tūkstančiai devintųjų metų ................... ....... d.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Gerardo Aidiginto Jurkonio, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. ........... .... d. įsakymu Nr. ........., ir UAB „Šindrona“ (toliau – įmonė), atstovaujama direktorės Modesios Belovos, veikiančios pagal 2003 m. birželio 25 d. uždarosios akcinės bendrovės „Šindrona“ įstatus, sudarome šią sutartį:

 

Bendrosios sąlygos

 

1. Savivaldybės administracija suteikia įmonei teisę įrengti ir eksploatuoti 106,8 kv. m ploto lauko kavinę Nemenčinės pl. 53 kvartalo 2 sklype.

2. Įmonei leidžiama įrengti ir eksploatuoti lauko kavinę nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. Lauko kavinė privalo veikti žiemos ir vasaros sezonais. Per 15 kalendorinių dienų nuo lauko kavinės eksploatavimo termino pabaigos, t. y. iki 2010 m. lapkričio 15 d., kavinės konstrukcijos turi būti išardytos ir išvežtos. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi.

3. Kavinės darbo laikas – ne anksčiau kaip nuo 7 val. ir ne ilgiau kaip iki 23.30 val.

 

Šalių teisės ir pareigos

 

4. Įmonė

4.1. gali pradėti lauko kavinės veiklą nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d.;

2.2. lauko kavinės negali registruoti Nekilnojamojo turto registre;

4.3. negali leisti lauko kavinėje arba šalia jos naudotis jos įranga ir/ar ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitai įmonei arba kitiems prekeiviams ar/ir paslaugų teikėjams;

4.4. visą būtiną lauko kavinei funkcionuoti mažąją architektūrą (stoginę, lauko baldus, barjerus, atitvarus ir t. t.) įrengia savo lėšomis ir ji yra įmonės nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko leistinos naudoti teritorijos dangą, želdinius ir kt.;

4.5. privalo savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusios lauko kavinės konstrukcijas, apželdinti teritoriją, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti vietą ir aplinką pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles;

4.6. privalo lauko kavinės eksploatavimo sezonui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 15 d., aktu perduoti išmontuotos lauko kavinės teritoriją Antakalnio seniūnijos atstovams, teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi. Teritorijos apžiūroje privalo dalyvauti ir Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus ir Antakalnio seniūnijos atstovai;

4.7. pagal paslaugos teikėjo išduotas ir su Komunalinio ūkio departamentu suderintas technines sąlygas savo lėšomis prijungia prie miesto inžinerinių tinklų lauko kavinės įrangą;

4.8. už naudojamą elektros energiją ir vandenį moka tiekėjui;

4.9. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per         15 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena, einanti po šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, įmonė įsipareigoja mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną pavėluotą pašalinti trūkumus dieną iki pažeidimų pašalinimo arba sutarties nutraukimo šiuo pagrindu dienos;

4.10. neįrengus (neeksploatuojant) lauko kavinės 4.1 punkte nurodytu laiku ir neišmontavus (netvarkingai išmontavus) lauko kavinės konstrukcijų per 15 kalendorinių dienų nuo veiklos nutraukimo dienos, privalo mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną kalendorinę dieną iki šių pažeidimų pašalinimo dienos, o sumokėta bauda įmonei negrąžinama;

4.11. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 15 kalendorinių dienų savo lėšomis išardo lauko kavinę ir sutvarko kavinės buvimo vietą bei aplinką ir išmontuotos lauko kavinės teritoriją aktu perduoda Komunalinio ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi;

4.12. privalo mokėti vietinę rinkliavą 2 (du) Lt už 1 (vieną) kvadratinį metrą (t. y. už             106,8 kv. m. vasaros lauko kavinės plotą). Vietinė rinkliava mokama kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos, pervedant pinigus į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą;

4.13. turi gauti Antakalnio seniūnijos leidimą prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose. Leidimą išduoda seniūnas įmonei sumokėjus vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą ir mokėjimo pavedimo kopiją pristačius į Antakalnio seniūniją;

4.14. gali pradėti veiklą tik turėdama Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

4.15. gali lauko kavinėje prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tik turėdama atitinkamas galiojančias licencijas ir sumokėjusi valstybės rinkliavą;

4.16. privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekybos/paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, nuostatų;

4.17. privalo prekybos/paslaugų teikimo metu užtikrinti ir palaikyti viešąją tvarką ir laikytis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių;

4.18. privalo teisės aktų nustatyta tvarka susiderinti techninio projektavimo dokumentaciją ir gauti žemės valdytojo sutikimą.

 

Sutarties galiojimas

 

5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2010 m. lapkričio 1 d.

6. Šioje sutartyje numatytos įmonės teisės ir pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus Savivaldybės administracijos sutikimą.

7. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.

8. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu įmonė:

8.1. vėlavo laiku sumokėti ar iš viso nemokėjo 4.12 punkte nurodytos vietinės rinkliavos ir/ar negavo 4.13 punkte nurodyto Antakalnio seniūnijos leidimo;

8.2. nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų po atitinkamo Savivaldybės administracijos įspėjimo gavimo;

8.3. neužtikrina ir/ar nepalaiko viešosios tvarkos, lauko kavinę naudoja ne pagal paskirtį, ji yra netvarkinga, netvarko užimtos ir/ar naudojamos teritorijos pagal 4.5. punktą ar nesutvarko aplinkos gavusi raštišką Savivaldybės administracijos įspėjimą;

8.4. dėl įmonės kaltės negaunami lauko kavinės įrengimui ir/ar eksploatavimui reikalingi leidimai ar lauko kavinė neeksploatuojama 4.1. punkte nurodytu laiku;

8.5. gavusi raštišką Savivaldybės administracijos įspėjimą, daugiau nei 15 kalendorinių dienų nepašalina jame nurodytų trūkumų.

9. Nutraukus sutartį pagal 8 punktą, įmonė privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šios sutarties nutraukimo dienos išardyti lauko kavinės konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos vasaros lauko kavinės teritoriją perduoti Komunalinio ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriui.

 

Baigiamosios nuostatos

 

10. Sutartį galima keisti, papildyti ar pratęsti tik abiejų šalių raštišku susitarimu.

11. Pasikeitus rinkos sąlygoms, Savivaldybės administracija turi teisę siūlyti atitinkamai keisti vietinės rinkliavos dydį.

12. Kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

13. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

14. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

 

Savivaldybės administracija:                                                                              Įmonė:

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija                                                        UAB „Šindrona“

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601 Vilnius                                                                Pylimo g. 38, Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                         Direktorė

Gerardas Aidigintas Jurkonis                                                                             Modesia Belova

 

 

A.V.                                                                                                                 A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią