Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1332 2009-12-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1-1332

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“:

1.        Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros, taip pat tvarkos renginiuose reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys) visose Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijose.“.

2.        Išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Savivaldybė organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų valymą ir priežiūrą.“.

3.        Išdėstyti 4.1 ir 4.2 punktus taip:

„4.1. valyti, tvarkyti, šienauti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, važiuojamąsias kelių dalis, šaligatvius, žaliąsias juostas, kelkraščius, griovius ir kitas teritorijas; šalinti medžių atžalas; nuimti ir nuvalyti nuo medžių, stulpų, tvorų reklaminius, informacinius skelbimus;

4.2. teritorijas tvarkyti laikantis Savivaldybės tarybos patvirtintų Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;“.

4.        Išdėstyti 4.4 punktą taip:

„4.4. laiku valyti sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ir ledą tirpdančias priemones ir šalinti ledą eismui skirtose teritorijose. Pirmiausiai šalinti ledą nuo tiltų, viadukų, sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja visuomeninis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat visuomeninio transporto stotelėse. Barstymui skirtas medžiagas laikyti dėžėse (konteineriuose);“.

5.        Išdėstyti 4.7 punktą taip:

„4.7. iš centrinių gatvių, aikščių ir visuomeninio transporto stotelių sniegą išvežti pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą sąrašą ir grafiką;“.

6.        Išdėstyti 4.12 punktą taip:

„4.12. vežti ir versti sniegą bei smėlį tik tam skirtose vietose. Sniego, smėlio ir grunto sąvartynus prižiūri ir kontroliuoja jų darbą Savivaldybės administracija;“.

7.        Išdėstyti 4.16 punktą taip:

„4.16. baigus darbus, pagal aktą perduoti Savivaldybės administracijai sutvarkytas gatves, kelius, kitas teritorijas, kuriomis atliekant darbus jiems buvo leista laikinai naudotis ir saugoti.“.

8.        Išdėstyti 5 ir 6 punktus taip:

„5. Statinių savininkai (ar asmenys, valdantys statinius nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu), daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai ir bendrijos privalo:

5.1. nuolat tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti statinių fasadus, užtikrinti estetiškai tvarkingą fasadų išvaizdą;

5.2. išmontuoti (nuimti) nustatyta tvarka nesuderintą išorinę reklamą;

5.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus (atskiras jų dalis, patalpas) ar kaupti juose atliekas;

5.4. prižiūrėti prie statinių įrengtų neįgaliųjų transporto priemonėms skirtų vietų ženklinimą (laiku atnaujinti horizontalų ženklinimą ir vertikalius ženklus);

5.5. šalinti ledą nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų.

6. Viešojo maitinimo įstaigų (kavinių, restoranų, barų, klubų) ir parduotuvių vadovai privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, o prie įėjimo būtų įrengta šiukšlių dėžė.“.

9.        Išdėstyti 7.5 punktą taip:

„7.5. be Savivaldybės administracijos leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;“.

10.    Išdėstyti 7.7 punktą taip:

„7.7. savavališkai įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;“.

11.    Išdėstyti 7.26 punktą taip:

„7.26. rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.), išskyrus vietas, kurias yra nustačiusi Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu sudaryta Grafitų prevencijos darbo grupė;“.

12.    Išdėstyti 7.29 punktą taip:

„7.29. be Savivaldybės administracijos leidimo naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų ir troleibusų stotelėse, stotyse, požeminėse perėjose ir pan.), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;“.

13.    Išdėstyti 7.37 punktą taip:

„7.37. važinėti riedučiais, riedlentėmis, dviračiais Administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose vietose;“.

14.    Išdėstyti 10 punktą taip:

„10. Esant nepalankioms teršalams išsisklaidyti oro sąlygoms (vyraujantys anticiklonai, sausi orai, silpnas vėjas) ir nustatytų kietųjų dalelių (dulkių) ribinių verčių viršijimui, privaloma taikyti dulkėtumą mažinančias priemones (informacija apie aplinkos oro kokybę ir papildomus oro kokybės valdymo veiksmus teikiama Savivaldybės svetainėje adresu http://aplinka.vilnius.lt/, o teršalų sklaidos lokali informacija pagal automatinių matavimo stočių rodmenis ir meteorologines prognozes Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje adresu: http://oras.gamta.lt/cms/index).“.

15.    Išdėstyti 12 ir 13 punktus taip:

„12. Medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, galima iškirsti ar kitaip pertvarkyti tik turint specialų Savivaldybės administracijos išduotą leidimą. Želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas be leidimo, išskyrus privačiose namų valdose ir sodininkų bendrijų privačiuose sodų sklypuose augančius medžius ir krūmus, laikomas savavališku.

13. Leidimui gauti pateikiamas asmens prašymas.“.

16.    Išdėstyti 15.9 punktą taip:

„15.9. parengti ir suderinti su Savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu teritorijos vertikalaus planavimo projektą, kai planuoja keisti natūralias grunto altitudes po medžių lajomis, užkasant ar atkasant medžio šaknų sistemą, ir darbus atlikti pagal suderintą projektą.“.

17.    Išdėstyti 25.2.5 papunktį taip:

„25.2.5. komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės ar paslaugos). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, vaizdo klipų, filmų, serialų ir kt. filmavimas, tačiau nepriskiriamas reportažų žinioms ar kitoms informacinėms laidoms filmavimas, ne komerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtas filmavimas;“.

18.    Išdėstyti 26.2 punktą taip:

„26.2. kalėdiniai, naujametiniai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai gali trukti ir ilgiau, tačiau šių renginių laikas turi būti nustatomas Administracijos direktoriaus įsakymu;“.

19.    Išdėstyti 28 ir 29 punktus taip:

„28. Renginiai viešosiose vietose gali būti organizuojami tik tose vietose, kuriose galima užtikrinti Taisyklėse nustatytų reikalavimų vykdymą. Organizatoriai, organizuodami renginius prie valstybės, Savivaldybės ar kitų institucijų bei diplomatinių atstovybių, turi laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme nurodytų atstumų.

29. Renginių organizatoriai privalo prašymą Administracijos direktoriui pateikti ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos. Prašymas turi būti pasirašytas organizatorių ir pateiktas registruoti Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamento Interesantų aptarnavimo skyriui. Kai pagal Taisyklių 33 punktą leidimą (pažymėjimą) išduoda Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamentas, apie sprendimą išduoti (neišduoti) leidimą (pažymėjimą) pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.“.

20.    Išdėstyti 33 punktą taip:

„33. Komisija gali nenagrinėti prašymų dėl renginių, kurių metu nebus prekybos ir (ar) eismo ribojimų, ir kuriuose dalyvaus (įskaitant žiūrovus) ne daugiau kaip 100 žmonių. Tuomet prašymą nagrinėja ir leidimą (pažymėjimą) išduoda Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamentas.“.

21.    Išdėstyti 35.3.2 ir 35.3.3 papunkčius taip:

„35.3.2. jeigu organizatorius neįvykdo visų Taisyklių ir (ar) komisijos keliamų reikalavimų;

35.3.3. jeigu renginio organizatorius yra pažeidęs Taisykles ar kitus su renginių organizavimu susijusius teisės aktus ir nuo skirtos nuobaudos už pažeidimą įvykdymo nepraėjo vieneri metai;“.

22.    Išdėstyti 36.2 punktą taip:

„36.2. pastatyti biotualetus, jei renginys trunka ilgiau kaip 2 valandas. Biotualetų skaičius nustatomas pagal Taisyklių priedą;“.

23.    Išdėstyti 36.6 punktą taip:

„36.6. užtikrinti, kad būtų pastatyti laikini kelio ženklai, jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą. Laikini kelio ženklai turi būti pastatyti pagal parengtą ir su Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą;“.

24.    Išdėstyti 36.15 punktą taip:

„36.15. parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir ją suderinti su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei Savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais, jeigu renginio metu bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės (fejerverkai). Renginiuose civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos ar kitaip užtikrinta, kad prie jų nepatektų pašaliniai asmenys;“.

25.    Išdėstyti 38 ir 39 punktus taip:

„38. Leidimas (pažymėjimas) išduodamas, kai įvykdomi komisijos, Administracijos direktoriaus įsakymu ar Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento nustatyti įpareigojimai organizatoriams.

39. Asmenys ar įmonės, norinčios prekiauti renginio metu, nustatyta tvarka turi gauti Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento leidimą prekiauti ir/ar vienkartinę licenciją verstis prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.“.

26.    Išdėstyti 49 punktą taip:

„49. Savivaldybė viešai paskelbia organizatorius, grubiai pažeidusius Taisykles.“.

27.    Išdėstyti 51 ir 52 punktus taip:

„51. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakingi pareigūnai.

52. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“.

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 

 

Į pradžią