Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1744 2010-09-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2008-07-16 SPRENDIMO NR. 1-582 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-1744

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Viešojo maitinimo įstaigų (kavinių, restoranų, barų, klubų, greitojo maisto paviljonų) ir parduotuvių vadovai privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, o prie įėjimo durų (ne toliau kaip 3 metrai) būtų įrengta šiukšlių dėžė.“

2. Išdėstyti 7.26 punktą taip:

„7.26. rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.), išskyrus Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) nustatytoje vietoje, nurodytoje išduotame pažymėjime dėl suderintos grafitų piešimo vietos;“

3. Išdėstyti 22 punktą taip:

„22. Taisyklės taikomos renginiams, vykstantiems viešosiose vietose. Taisyklės netaikomos renginiams uždarose patalpose, susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas pėsčiųjų ar transporto eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Renginiu laikomas tam tikrą laiką trunkantis fizinių ar juridinių asmenų organizuotas žmonių susibūrimas iš anksto numatytoje vietoje ir nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius.“

4. Papildyti 35.3 punktą šiais 35.3.6–35.3.9 papunkčiais:

35.3.6. jeigu organizatorius nesilaiko Taisyklėse nurodyto prašymo pateikimo termino;

35.3.7. jeigu prašyme nurodyta renginio data yra praėjusi;

35.3.8. jeigu nėra tokios vietos, kuri nurodyta organizatoriaus prašyme;

35.3.9. jeigu prašyme nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku kitam organizatoriui yra išduotas leidimas (pažymėjimas) ir keli renginiai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku negalimi.“

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 

Į pradžią