Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-26 2011-05-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2012 METAMS NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2012 METAMS NUSTATYMO

 

2011 m. gegužės 18 d. Nr. 1-26

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nekilnojamajam turtui, esančiam Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, 2012 metams šiuos nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 0,5 procento tarifą:

1.1.1. kultūros paskirties statiniams, išskyrus naktinius klubus;

1.1.2. poilsio paskirties statiniams;

1.1.3. viešbučių paskirties statiniams;

1.1.4. maitinimo paskirties statiniams, išskyrus naktinius barus (klubus);

1.1.5. statiniams, naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, galerijoms, menų dirbtuvėms);

1.2. 1 procento tarifą:

1.2.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 procentų;

1.2.2. patalpoms ir statiniams, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi;

1.3. 0,8 procento tarifą visam kitam nekilnojamajam turtui, kuris nėra nurodytas 1.1 ir 1.2 punktuose.

2. Patvirtinti Patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Nustatyti, kad šiuo sprendimu nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai taikomi     2012 metų mokestiniam laikotarpiui.

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. gegužės 18 d.

sprendimu Nr. 1-26

 

PATALPŲ IR STATINIŲ, KURIE YRA NENAUDOJAMI AR NAUDOJAMI NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA YRA APLEISTI AR NEPRIŽIŪRIMI, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo bei keitimo procedūrą. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr.1-582 „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (toliau – Tvarkymo ir švaros taisyklės).

2. Tvarkos aprašo tikslas yra nustatyti patalpas ir statinius, kurie yra naudojami ne pagal paskirtį, arba yra apleisti, arba neprižiūrimi, įvertinti savininkų veiksmus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros, būklės gerinimo ar jų užimamos teritorijos tvarkymo bei apmokestinti maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu, nustatyta tvarka į Sąrašą įtrauktus objektus.

3. Į atskiru Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sąrašą įrašomas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnį yra pripažįstamas mokesčio objektu bei nepatenkantis į šio įstatymo 7 straipsnyje išvardintų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą ir atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

3.1. patalpų ir statinių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 straipsnyje nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį:

3.1.1. naudoja statinį (jo patalpas) ne pagal paskirtį;

3.1.2. nesilaiko normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnį;

3.1.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka neorganizuoja ir (ar) neatlieka statinio techninės priežiūros;

3.1.5. neremontuoja, nerekonstruoja arba nenugriauna statinių, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

3.2. patalpos ir statiniai neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių keliamų reikalavimų.

3.3. naudoja statinį, kol jis nebaigtas statyti ir (ar) nustatyta tvarka nepripažintas tinkamu naudoti;

4. Į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sąrašą neįrašomi Patalpos ir statiniai, jeigu atitikimas 3.1-3.3 punktuose išvardintiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių:

4.1. kai kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą/hipoteką) bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

4.2. kai dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas bei šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadoje, ir nuo įvykio praėjo mažiau nei šeši mėnesiai;

4.3. kai nuo turto įsigijimo praėjo mažiau nei vieneri metai.

 

II. SĄRAŠO SUDARYMAS

 

5. Iki rugpjūčio 1 d., Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamentas (toliau – Komunalinio ūkio departamentas) įvertina nekilnojamojo turto techninės priežiūros būklę, nustato statinius ir patalpas, kurie atitinka šios Tvarkos aprašo 3 punktą, bei, atsižvelgdamas į 4.1– 4.3 punktuose nurodytas aplinkybes, sudaro jų sąrašus.

6. Sudarydamas sąrašą, Komunalinio ūkio departamentas surenka šiuos duomenis  apie patalpas ir statinius: adresą, objekto unikalų numerį (jeigu žinomas), savininką, (jeigu žinomas), techninės priežiūros būklę (nenaudojamas, avarinis ir netvarkomas, sudegęs ir netvarkomas ar pan.) bei prideda Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašus ir turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, žemėlapius ir pan.).

7. Komunalinio ūkio departamentas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų suderina sąrašų turinį su Miesto plėtros departamentu. Miesto plėtros departamentas pateikia turimą informaciją apie Tvarkos aprašo 4.1–4.3 punktuose nurodytas aplinkybes.

8. Komunalinio ūkio departamentas ne vėliau kaip iki rugpjūčio 5 d. pateikia suderintą ir apibendrintą informaciją Finansų valdymo ir apskaitos departamento Mokesčių skyriui (toliau – Mokesčių skyrius).

9. Mokesčių skyrius, gavęs 9 punkte nurodytą informaciją ją apibendrina ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Patalpų ir statinių, kuriems taikomas 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo bei, nustatyta tvarka, teikia jį pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui. Sąrašą Administracijos direktorius patvirtina ir paskelbia ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 1 d.

10. Įrašytų į sąrašą nekilnojamojo turto objektų valdytojams (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams) Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po sąrašo patvirtinimo praneša apie jų valdomų objektų įrašymą į sąrašą, informuodamas juos apie 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifo konkrečiam objektui nustatymą.

 

III. SĄRAŠO TIKSLINIMAS

 

11. Asmenys, kurių valdomas nekilnojamasis turtas įrašytas į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą (arba pakeistą) sąrašą, turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymą į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Komunalinio ūkio departamentui dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamas turtas neatitinka 3.1-3.3 punktuose išvardintų kriterijų arba, kad atitikimas kriterijams sąlygotas vienos ar keleto 4.1-4.4 punktuose išvardintų aplinkybių.

12. Komunalinio ūkio departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo rašte išdėstytus motyvus bei įvertinęs nekilnojamojo turto savininkų ar mokesčio mokėtojo atliktus veiksmus dėl objekto būklės gerinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo prašymo gavimo, pateikia Mokesčių skyriui su Miesto plėtros departamentu suderintą informaciją, kad atsižvelgiant į 4.1–4.3 punktuose išvardytas aplinkybes, svarstytina objekto išbraukimo iš sąrašo galimybė.

13. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl sąrašo pakeitimo ir teikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo praneša išbrauktų iš sąrašo nekilnojamojo turto objektų valdytojams (mokesčio mokėtojams) apie jų valdomų objektų išbraukimą iš sąrašo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo pateikia įsakymo nuorašą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

16. Tvarkos aprašas galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.

______________

 

Į pradžią