Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1970 2013-09-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

  2013 m. rugsėjo 12 d. Nr. 30-1970

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimu
Nr. 1-217 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 3 punktu
:

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

1. T v i r t i n u  Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatus.

2. Nustatau, kad 1 punkte nurodytą konkursą vykdo Lauko kavinių konkursų vykdymo komisija.

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

3. L a i k a u  netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. 30-681 „Dėl Leidimų teikti paslaugas (eksploatuoti kilnojamuosius atrakcionus) išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo, Kilnojamųjų atrakcionų įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų ir Kilnojamųjų atrakcionų vietų sąrašo tvirtinimo“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 40-22 „Dėl Administracijos direktoriaus 2010-07-22 įsakymo Nr. 40-733 „Dėl Konkurso kilnojamiesiems atrakcionams įrengti komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

3.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 40-733 „Dėl Konkurso kilnojamiesiems atrakcionams įrengti komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugsėjo 12 d.

įsakymu Nr. 30-1970

 

PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato pramoginių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) patvirtintose viešosiose žmonių susibūrimo vietose konkurso (toliau – konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija).

3. Konkursą vykdo Lauko kavinių konkursų vykdymo komisija (toliau – konkurso komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius). Konkursas yra atviras.

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

4. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys (toliau – asmenys), įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir turintys teisę eksploatuoti pramoginius įrenginius (turi atitinkamus galiojančius leidimus, sertifikatus, licencijas, akredituotos kontrolės įstaigos išvadas ir pan., išduotus ar patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato privalomą tokių dokumentų turėjimą).

5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis atrinkti pramoginių įrenginių operatorių, kuriam pagal Tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 1-217 patvirtintą Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašą bus išduotas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais laimėjus konkursą. Vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimą mokama vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657, nurodytu dydžiu, apskaičiuotu atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą konkurso dokumentuose. Tarybai patvirtinus didesnius vietinės rinkliavos dydžius, nei buvo patvirtinti konkurso nuostatų tvirtinimo metu, taikomi nauji rinkliavos dydžiai.

2015 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-617 redakcija

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

6. Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams, kuris mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento (kodas 188710061) sąskaitą
Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią Luminor Bank, AB (banko kodas 40100), kiekvienais metais, o pavedimo kopija pristatoma į Licencijavimo ir leidimų skyrių.

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

7. Konkrečias pramoginių įrenginių vietas ir schemas, nurodydamas jų ribas, plotus ir reikalavimus, parengia Miesto plėtros departamentas ir pateikia konkurso komisijai. Pramoginių įrenginių konkurso skelbimo tekstą parengia Licencijavimo ir leidimų skyrius ir pateikia konkurso komisijai.

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

8. Konkurso komisijos posėdyje konkurso komisijai pritarus konkrečioms pramoginių įrenginių vietoms ir schemoms, organizuojamo konkurso terminui ir konkurso skelbimo tekstui, konkurso komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui skelbti konkursą.

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

9. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus konkrečias pramoginių įrenginių vietas ir schemas, Savivaldybės administracijos direktorius skelbia konkursą spaudoje ne mažiau kaip du kartus su ne trumpesne kaip 7 kalendorinių dienų pertrauka Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose informacinėse priemonėse. Skelbime turi būti nurodyta:

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

9.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą (teritorija, jos dydis bei kita informacija);

9.2. pramoginių įrenginių eksploatavimo terminas;

9.3. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso organizavimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir darbo laikas;

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

9.4. būsimo konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

9.5. vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą dydis, nustatytas Tarybos patvirtintuose Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose;

9.6. kita informacija, kurią siūlo skelbti konkurso komisija.

 

III. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS IR TVARKYMAS

 

10. Konkurso dalyviai su dokumentais (konkurso nuostatais) gali susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje www.vilnius.lt. Konkurso dalyviai, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime ir konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia Interesantų aptarnavimo skyriui reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio  negali būti jokių žymų, leidžiančių nustatyti dalyvį). Ant tokio voko turi būti užrašas „Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursui“. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kita žyma, leidžiantys identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti konkurso komisijos posėdyje, kuriame atplėšiami vokai. Apie nepriimtą ir grąžinamą voką konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo  kontaktiniai duomenys yra žinomi, neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir konkurso komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio konkurso dalyvio  kontaktiniai duomenys nenustatyti, apie neatplėštą ir grąžinamą voką nurodoma konkurso komisijos posėdžio, kuriame buvo atplėšiami kiti vokai, protokole.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

11. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti  juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esantys  dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir patvirtinti teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

12. Konkursinį pasiūlymą valstybine kalba turi sudaryti šie dokumentai:

12.1. įmonės vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška (2 priedas), kurioje nurodoma:

12.1.1. konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kontaktinė informacija (vardas ir pavardė);

12.1.2. pageidaujama pramoginių įrenginių teritorija (vieta) iš skelbime nurodyto vietų sąrašo ir pageidaujamas teikti pramoginių įrenginių terminas;

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

12.2. išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, kuriame turėtų būti ši informacija apie įmonę: registracijos data, veiklos tikslai ir rūšys, vadovas, informacija, ar įmonei nėra iškelta bankroto byla;

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

12.3. Neteko galios.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

12.4. pramoginių įrenginių išdėstymo planas, parengtas vadovaujantis konkurso nuostatais ir skelbime nurodytais reikalavimais (duomenimis);

12.5. Neteko galios.

2015 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-617 redakcija

 

12.6. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) ir jų matmenys, vizualizacija, pramoginių įrenginių išdėstymas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;

12.7. atskirame užklijuotame voke, kuris dedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos konkursinis pasiūlymas (3 priedas) su siūlomu mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiu metams (mokamas kiekvienais metais). Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas ir teritorijos pavadinimas.

12.8. dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikacijos reikalavimams;

12.9. mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 600 (šešių šimtų) Eur užstato (depozito) pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija (4 priedas) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstatas (depozitas) arba kredito įstaigos garantija grąžinami per 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo, išskyrus 35 punkte nurodytą atvejį.

2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2258 redakcija

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

13. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš šių nuostatų 1012 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nėra nagrinėjama.

14. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius:

14.1. registruoja konkursui pateiktą užklijuotą konkursinio pasiūlymo voką dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant užklijuoto voko užrašo konkurso dalyvio registracijos numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką;

14.2. Neteko galios.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

15. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami. Jeigu vokas su konkursui teikiamais dokumentais gaunamas pavėluotai, jis neregistruojamas ir tuo atveju, jeigu yra teikiamas tiesiogiai, iš karto grąžinamas jį teikiančiam asmeniui neatplėštas. Tuo atveju, jeigu vokas su konkursui teikiamais dokumentais siunčiamas paštu, siuntėjas turi teisę jį atsiimti per 1 mėnesį nuo galutinio konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Siuntėjui neatsiėmus voko, jis naikinamas neatplėštas teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

16. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra neskelbiama ir neteikiama tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

17. Konkursui pateikti dokumentai konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus yra saugomi Licencijavimo ir leidimų skyriuje.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

IV. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

18. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną atvirame konkurso komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) atplėšia pateiktus konkursinių pasiūlymų vokus. Teisę dalyvauti atplėšiant vokus turi visi laiku pasiūlymus pateikę dalyviai ar jų įgalioti atstovai. Konkurso komisijos pirmininkas, leidęs dalyviams įsitikinti, kad vokai nėra sugadinti, atplėšia vokus. Konkurso komisijos pirmininkas paskelbia dalyvio pavadinimą ir pageidaujamą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais vietą.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

 

19. Atplėšus vokus su pateiktais dokumentais ir juos patikrinus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas surašomas konkurso dalyvių dokumentų inventorizavimo protokolas, kuriame nurodomas pateiktų dokumentų pavadinimas, lapų skaičius ir pastabos. Inventorizavimo protokolą pasirašo konkurso komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius. Konkurso komisija gali paprašyti konkurso dalyvių ar jų įgaliotų atstovų raštu paaiškinti savo pasiūlymą, nekeičiant jo esmės.

 20. Jeigu paaiškėja, kad konkurso dalyviui vienų kalendorinių metų laikotarpiu iki šio konkurso paskelbimo dienos leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais buvo panaikintas dėl leidime numatytų sąlygų nevykdymo arba šiuo laikotarpiu buvo paskirtos dvi arba daugiau administracin nuobaudų už paslaugų teikimo pramoginiais įrenginiais pažeidimus arba už Prekybos viešosiose vietose taisykl ar Tvarkymo ir švaros taisykl pažeidimus, arba dėl konkurso dalyvio kaltės, vykdant pramoginių įrenginių veiklą, buvo padaryta žala asmenims, aplinkai ar turtui, arba konkurso dalyvis, kuris laimėjo konkursą, nesikreipė dėl leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo ir leidimas jam nebuvo išduotas, konkurso komisija gali nuspręsti konkurso dalyvio pasiūlymo nenagrinėti.

2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2258 redakcija

 

21. Konkurso komisija per 7 kalendorines dienas nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos privalo įvertinti konkurso dalyvių dokumentus ir parengti konkurso komisijos posėdžio protokolą. Protokole nurodomi visi dalyviai ir atskirai tie, kurių pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 1012 punktuose nustatytų reikalavimų.

22. Konkurso vertinimo (laimėtojo nustatymo) kriterijus yra didžiausias siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis kiekvieniems metams. Siūlomas paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis kiekvienais metais turi būti sumokėtas iki prašymo išduoti leidimą teikti paslaugą pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose, laimėjus konkursą, pateikimo dienos.

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

23. Antrame konkurso komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per
7 kalendorines dienas nuo pirmojo konkurso komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos, atplėšiamas (-i) konkurso dalyvio (-ių) pateiktas (-i) vokas (-ai),
kuriame (-iuose) yra nurodytas siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams
.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

24. Konkurso laimėtoju skelbiamas tas dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį metams. Jeigu kelių konkurso dalyvių siūlomas mokėti socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams yra vienodas, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą į pageidaujamą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais vietą pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registracijos numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką).

25. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurso dalyvis, jeigu jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus šių konkurso nuostatų reikalavimus.

26. Konkurso laimėtojas moka konkursiniame pasiūlyme pasiūlyto dydžio paramą socialinės infrastruktūros plėtrai ir vietinę rinkliavą už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimą pagal Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose nurodytus dydžius. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitas.

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

27. Licencijavimo ir leidimų skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų visus pateiktus dokumentus visą konkurso organizavimo laikotarpį ir penkerius metus jam pasibaigus.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

28. Konkursinių pasiūlymų vertinimo rezultatai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole. Protokolas turi būti parašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio pabaigos.

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

29. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo antro konkurso komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir  užregistravimo dienos. Patvirtinus konkurso laimėtoją, Licencijavimo ir leidimų skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas registruotu laišku informuoja konkurso laimėtoją ir visus konkurso dalyvius apie leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo procedūrą ir tam būtinus pateikti dokumentus.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

30. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, turi teisę Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtinti konkurso rezultatai, skųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

31. Neteko galios.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

32. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmesti visi pateikti konkursiniai pasiūlymai, konkurso komisijos sprendimu konkursas nutraukiamas nepatvirtinus konkurso laimėtojo. Konkurso komisija gali siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui konkursą skelbti kartotinai.

33. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl konkurso laimėtojo tvirtinimo netenka galios ir konkursas gali būti skelbiamas iš naujo arba konkurso laimėtoju tvirtinamas antrą vietą užėmęs konkurso dalyvis (jei antros vietos laimėtojas buvo nustatytas), jeigu per 2 mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo ir užregistravimo dienos konkurso laimėtojas nepateikia nustatyta tvarka prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, laimėjus konkursą, bei privalomų jo priedų.

34. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl konkurso laimėtojo tvirtinimo nesuteikia teisės konkurso laimėtojui pradėti teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais. Pramoginiai įrenginiai gali būti pradėti eksploatuoti tik Tarybos sprendimu patvirtintame Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gavus Leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, laimėjus konkursą, gavus įgaliotos įstaigos eksperto išvadą (jeigu tokia reikalinga), kad pramoginis įrenginys tinkamas saugiai naudoti ir jį įregistravus Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).

2015 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-617 redakcija

 

35. Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 600 (šešių
šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto į 12.9 papunktyje nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 600 (šešių šimtų) Eur dydžio garantija konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti:

35.1. jeigu konkurso organizavimo metu konkurso dalyvis atsiima konkursinį pasiūlymą;

35.2. jeigu per šių nuostatų 33 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas nepateikia nustatyta tvarka prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais ir privalomų jo priedų, vengia arba atsisako imti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais.

2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2258 redakcija

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

______________________________________

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

1 priedas

 

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

 

(Paraiškos organizuoti konkursą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais forma)

_________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

__________________________________________________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Turto departamento

Licencijavimo ir leidimų skyriui

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-404 redakcija

 

 

PARAIŠKA ORGANIZUOTI KONKURSĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS

 

20___m.________________________d.

 

Vilnius

Prašau organizuoti konkursą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais _________________________________________________________________________

                  (nurodyti pageidaujamą pramoginių įrenginių organizavimo vietą (vietas) ir veiklos terminą)

________________________________________________________________________________

Laimėję konkursą, įsipareigojame:

1. Įrengti ir eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, Investicijų plėtros komisijos patvirtintomis vietų schemomis, pramoginių įrenginių išdėstymo projektu, organizuoti įrengtų pramoginių įrenginių veiklą pagal konkurso sąlygas.

2. Projekte ir schemoje pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka. Teritorijoje, kurioje bus teikiamos paslaugos pramoginiais įrenginiais, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną tvarkyti teritoriją.

3. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

4. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, išduoto leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais sąlygų.

5. Nenaudoti megafonų, neviršyti triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų ir taisyklių.

6. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis nė vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų išmontuoti pramoginius įrenginius ir sutvarkyti teritoriją, atstatyti pažeistą dangą ir (ar) dirvožemį, teritoriją pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui. Nesutvarkius teritorijos,  teritorija sutvarkoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, o mes atlyginame teritorijos sutvarkymo išlaidas.

7. Užtikrinti žmonių gyvybę ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

9. Griežtai laikytis Tarybos sprendimu patvirtinto Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo reikalavimų.

             10. Pramoginį įrenginį užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).

Kai juridinio asmens vardu paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridedamas įgaliojimas pasirašyti paraišką.

          ______________________________                             ______________________                                                                (parašas)                                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

2 priedas

 

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

 

(Paraiškos forma)

 

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Lauko kavinių konkursų vykdymo komisijai

 

PARAIŠKA

20___ m. ………..…… ...........d.

 

 

…………………………………… (įmonės pavadinimas) pageidauja teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais šioje teritorijoje ……………………………………… (teritorijos vieta)……………………………………(nurodyti pageidaujamą pramoginių įrenginių organizavimo terminą).

Laimėję konkursą, įsipareigojame:

1. Įrengti ir eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, patvirtintomis vietų schemomis, pramoginių įrenginių išdėstymo projektu, organizuoti įrengtų pramoginių įrenginių veiklą pagal konkurso sąlygas.

2. Projekte ir schemoje pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka. Teritorijoje, kurioje bus teikiamos paslaugos pramoginiais įrenginiais, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną tvarkyti teritoriją.

3. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

4. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, išduoto leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais sąlygų.

5. Nenaudoti megafonų, neviršyti triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų ir taisyklių.

6. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba panaikinus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų išmontuoti pramoginius įrenginius, sutvarkyti teritoriją, pažeistą dangą ir (ar) dirvožemį ir teritoriją pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijai (kurios teritorijoje sumontuoti pramoginiai įrenginiai). Nesutvarkius teritorijos, teritorija sutvarkoma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, o mes atlyginame teritorijos sutvarkymo išlaidas.

7. Saugoti žmonių gyvybę ir sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

9. Griežtai laikytis Tarybos patvirtinto Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo reikalavimų.

10. Pramoginį įrenginį užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (tais atvejais, kai pramoginių įrenginių registracija yra privaloma pagal teisės aktus).

Kai juridinio asmens vardu paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridedamas įgaliojimas pasirašyti paraišką.

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                         (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

3 priedas

 

2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1089 redakcija

 

2018 m. balandžio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1264/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

                                        (Konkursinio pasiūlymo forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Lauko kavinių konkursų vykdymo  komisijai

 

KONKURSINIS PASIŪLYMAS

 

20..... m. …………… .........d.

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais šioje teritorijoje ……………………………………… (teritorijos vieta).

Mūsų siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis kiekvienais metais yra ………………………………………..……… (suma nurodoma skaičiais ir žodžiais) Eur.

            Įsipareigojame siūlomą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį kiekvienais metais sumokėti iki prašymo išduoti leidimą teikti paslaugą pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose, laimėjus konkursą, pateikimo dienos, kuris mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento (kodas 188710061) sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773, esančią Luminor Bank, AB (banko kodas 40100), o pavedimo kopija pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui.

Pramoginių įrenginių veiklos terminas nuo 20… m. …… ……d. iki 20… m. …… ……d.

 

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                           (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatų

4 priedas

 

 

            (Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kredito įstaigos garantijos pavyzdys)

 

                                           GARANTIJA Nr.___________________________

 

________________________________________________________________________________

                            (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau – konkurso dalyvis), 201    m.____________ ____d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (-a) dalyvauti pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurse, todėl

 

_______________________________________________________________________________,

                                          (kredito įstaigos pavadinimas)

 

esanti___________________________________________________________________________

                                         (kredito įstaigos adresas)

(toliau – kredito staiga), įsipareigoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) išmokėti 600 (šešių šimtų) Eur sumą, kuri turi būti kredito įstaigos ar jos teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai ir patvirtinta kredito įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir kredito įstaigos antspaudu.

          Šis įsipareigojimas įsigalioja jeigu:

          l. Konkurso dalyvis atplėšus vokus nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą.

          2. Konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako paimti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais pagal konkurso sąlygas.

          Kredito įstaiga įsipareigoja sumokėti Savivaldybės administracijai 600 (šešių šimtų) Eur sumą, gavusi pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 kalendorines dienas su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių neįvykdytų konkurso sąlygų, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

         Ši garantija galioja 45 kalendorines dienas nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti kredito įstaigą ne vėliau kaip per minėtų 45 dienų terminą.

          Kredito įstaigos vardu_________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________                                      (kredito įstaigos vadovo ar įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

 

(kredito įstaigos antspaudas)

 

          Pastaba. Jei konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašo ne kredito įstaigos vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.                                                     

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-617 - 2015-03-05
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1089 - 2016-05-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 ,,DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-404 - 2017-02-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2258 - 2017-09-11
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1264/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-12 ĮSAKYMO NR. 30-1970 „DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIAUS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią