Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Neapibrėžtas Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1657 2014-01-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS  VIEŠOSIOSE VIETOSE  IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 29 d. Nr. 1-1657

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus (pridedama).

 2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 520 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“.

             3. Nustatyti, kad  šis sprendimas įsigalioja  nuo 2014 m. balandžio 1 d.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

                                                                                                                                   PATVIRTINTA
                                                                                       Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657

 

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS

VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Vilniaus miesto viešosiose vietose išdavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios rinkliavos mokėjimo tvarką, dydžius, lengvatas ir rinkliavos grąžinimo rinkliavos mokėtojams atvejus.

2. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą (toliau – rinkliava) yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas Vilniaus miesto  savivaldybės teritorijos viešosiose vietose: gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, ant pėsčiųjų takų, paplūdimiuose, automobilių stovėjimo vietose ir poilsio aikštelėse, vandens telkiniuose ir prie jų bei kitose žmonių susibūrimo vietose (išskyrus teritorijas, kurios perduotos Savivaldybei pagal panaudos sutartis).

2018 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1530 redakcija

 

3. Rinkliava renkama už prekybą ir paslaugų teikimą iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų, lauko kavinėse.

4. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus leista prekiauti ar teikti paslaugas.

5. Rinkliava netaikoma juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie su Vilniaus miesto savivaldybe yra sudarę negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis, jei prekyba vykdoma išnuomotuose prekybos ir paslaugų teikimo paskirties pastatuose, statiniuose ir patalpose.

 

II.                RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

6. Rinkliavos dydžiai:

6.1. mėnesinė rinkliava už prekybą:

6.1.1. kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose – 7,2 Eur  už 1 kv. m, kitose vietose – 3,5 Eur už 1 kv. m, nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose – 1,7 Eur už 1 kv. m;

6.1.2. iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų: reprezentacinėse vietose – 43 Eur, kitose vietose – 21 Eur.

6.2. mėnesinė rinkliava už paslaugas:

6.2.1. už maitinimo paslaugas lauko kavinėse, esančiose reprezentacinėse vietose, –  2 Eur už 1 kv. m, kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m. Jeigu paslaugos teikiamos trumpiau kaip mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį teikiamos minėtos paslaugos;

2015 m. sausio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2211 redakcija

 

6.2.2. už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose – 4,1 Eur už  1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius), kitose vietose – 1,7 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius). Jeigu paslaugos trunka mažiau negu mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį bus teikiamos minėtos paslaugos;

6.2.3. už bankininkystės, pašto paslaugas reprezentacinėse vietose 26 Eur už 1 kv. m, kitose vietose – 13 Eur  už 1 kv. m;

6.2.4. už taksofono ir kt. paslaugas reprezentacinėse vietose – 43 Eur, kitose vietose – 21 Eur;

6.3. vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas – 4,1 Eur už dieną.
Jeigu plotas yra didesnis kaip 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną;

2015 m. sausio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2211 redakcija

 

7. Vilniaus miesto savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2064 redakcija

 

Pakeistas skyriaus tekstas:

2020 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-477 redakcija

 

III. RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

8. Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose (toliau – Leidimai) išduodami ir panaikinami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu.

                9. Rinkliava mokama prieš išduodant Leidimą. Rinkliava, nurodyta Nuostatų 6.1.1 papunktyje, gali būti mokama kas ketvirtį.

10. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitas. Už rinkliavos rinkimą atsako asmenys, išduodantys Leidimus.

11. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:
11.1. sumokėta daugiau negu nurodyta Nuostatuose;
11.2. dėl priimtų ar pakeistų teisės aktų, įskaitant veiklos teisės aktais apribojimą ar uždraudimą, rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis;
11.3. viešojoje vietoje, kurioje galioja Leidimas, vykdomi remonto darbai ir rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis;

11.4. Leidimas neišduodamas.

12. Rinkliava grąžinama pagal pateiktą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, kuriame nurodoma rinkliavos grąžinimo priežastis. Rinkliava grąžinama už tiek dienų, kiek rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po rašytinio prašymo gavimo dienos, Savivaldybės administracijai nustačius, kad prašyme nurodyta rinkliavos grąžinimo priežastis atitinka vieną iš Nuostatų 11 punkte išvardytų atvejų.
           

IV. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

Nauja redakcija:

2015 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-216 redakcija

 

13. Nuo rinkliavos atleidžiami:

13.1. lauko kavinių savininkai, kurių lauko kavinių plotas ne didesnis kaip 5 kv. m;

13.2. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas Lietuvos dainų švenčių, folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, Žolynų turgaus, projekto „Kalėdos sostinėje“ Kalėdų miestelio (atitinkantys projekto „Kalėdos sostinėje“ reikalavimus), Derliaus šventės, renginio „Lietuva – Europos žvaigždutė“ knygų ir neįgaliųjų bendruomenės šventės „Tau, Vilniau!“ mugių metu. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas;

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1071 redakcija

 

13.2.* lauko kavinių, esančių Vilniaus gatvės dalyje tarp Gedimino prospekto ir Islandijos gatvės, savininkai (atleidžiami nuo rinkliavos už paslaugas, teikiamas nurodytoje vietoje esančiose kavinėse). Ši lengvata taikoma skaičiuojant rinkliavą už 2017 m;

2017 m. gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-967 redakcija

 

13.3. socialinės įmonės. Pastarosios turi pateikti nustatytos formos pažymėjimus ir vykdyti veiklą, kuri nėra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu
Nr. 1501 patvirtintame Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąraše;

13.4. asmenys, gyvenantys Vilniaus mieste, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose:

13.4.1. pensininkai ir neįgalieji. Šie asmenys privalo turėti pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;

13.4.2. asmenys, registruoti darbo biržoje. Šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą;

13.4.3. moksleiviai ir studentai. Šie asmenys privalo turėti moksleivio arba studento pažymėjimą.

13.5. asmenys, prekiaujantys sendaikčiais ,,blusų turguose“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka.

13.6. lauko kavinių savininkai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka, apribojus eismą tam tikrose Vilniaus miesto gatvių dalyse vasaros sezono metu.

2017 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1033 redakcija

 

13.7. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas bendruomeninių organizacijų renginiuose, organizuojamuose bendruomenės gyvenamojoje vietovėje, kai nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais.

2017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1264 redakcija

 

13.8. asmenys, vykdantys 6.2.1 papunktyje nurodytas veiklas. Ši lengvata taikoma skaičiuojant rinkliavą už 2020 metus.

2020 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-477 redakcija

 

14. Neteko galios.

2017 m. kovo 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-874 redakcija

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Nauja redakcija:

2015 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-216 redakcija

 

15. Rinkliava įskaitoma į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą.

16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

2018 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1530 redakcija

 

17. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už šių Nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2018 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1530 redakcija                                                                        

18. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų  veiksmai, įgyvendinant šiuos Nuostatus, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2018 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1530 redakcija                                            

 

___________________________

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2064 - 2014-10-22
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2211 - 2015-01-21
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-216 - 2015-10-14
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-874 - 2017-03-22
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-967 - 2017-05-31
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1033 - 2017-06-28
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1071 - 2017-08-16
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1264 - 2017-12-07
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-477 - 2020-04-15
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią