Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-216 2015-10-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS<br> UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 14 d. Nr. 1-216

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus ir IV bei V skyrius išdėstyti taip:

 

IV. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

13. Nuo rinkliavos atleidžiami:

13.1. lauko kavinių savininkai, kurių lauko kavinių plotas ne didesnis kaip 5 kv. m;

13.2. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas Lietuvos dainų švenčių, folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, Žolynų turgaus, projekto „Kalėdos sostinėje“ Kalėdų miestelio (atitinkantys projekto „Kalėdos sostinėje“ reikalavimus), Derliaus šventės ir renginio „Lietuva – Europos žvaigždutė“ knygų mugės metu. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas;

13.3. socialinės įmonės. Pastarosios turi pateikti nustatytos formos pažymėjimus ir vykdyti veiklą, kuri nėra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu
Nr. 1501 patvirtintame Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąraše;

13.4. asmenys, gyvenantys Vilniaus mieste, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose:

13.4.1. pensininkai ir neįgalieji. Šie asmenys privalo turėti pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;

13.4.2. asmenys, registruoti darbo biržoje. Šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą;

13.4.3. moksleiviai ir studentai. Šie asmenys privalo turėti moksleivio arba studento pažymėjimą.

13.5. asmenys, prekiaujantys sendaikčiais ,,blusų turguose“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka.

14. Lengvatos kitiems rinkliavos mokėtojams suteikiamos atskiru Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Rinkliava įskaitoma į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą.

16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 16 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                           Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Į pradžią