Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1017 2017-06-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2017 m. birželio 14 d. Nr. 1-1017

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,
18 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. 1-494 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 14 d.

sprendimu Nr. 1-1017

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatai (toliau – nuostatai) galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje. Nuostatai reglamentuoja rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose nustatymo tikslus, dydžius, apskaičiavimo, rinkimo tvarką, lengvatas rinkliavos mokėtojams.

2. Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą (toliau – rinkliava) yra Savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, Tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (toliau – Tvarkymo ir švaros taisyklės), nustatyta tvarka organizuojantiems komercinius renginius Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.

3. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – renginio organizatoriai), organizuojantys komercinius renginius, išskyrus Lietuvos banką.

4. Pagrindinės nuostatų sąvokos:

4.1. reklaminė akcijaskrajučių, lankstinukų, kvietimų, prekių, produkcijos ar dovanų dalinimas, eksponavimas, kurio metu naudojami stendai arba kita įranga, ribojanti įprastą pėsčiųjų ar transporto priemonių eismą;

4.2. socialinio pobūdžio renginiai - renginiai, kurių metu skatinama žmonių sveikatos ir (ar) gyvybės, aplinkos, gyvūnų apsauga, švietimas, mokslas, kultūra, o surinktos lėšos skiriamos paramai;

4.3. viena vieta – viena gatvė, aikštė, skveras, parkas ir t. t.

4.4. populiarios renginių vietos – Senamiesčio seniūnijos teritorija, Lukiškių ir Nepriklausomybės aikštės, pieva prie Baltojo tilto tarp Neries upės ir Upės gatvės, Vingio parkas, automobilių stovėjimo aikštelės prie „Siemens“ arenos.

5. Nuostatuose vartojama komercinio renginio sąvoka yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta Tvarkymo ir švaros taisyklėse. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II. TIKSLAI

 

6. Nustačius rinkliavą, siekiama skatinti:

6.1. renginius, kurių metu nestabdomas (nedraudžiamas, neribojamas, nekeičiamas) transporto eismas;

6.2. renginius, kurių metu nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais;

6.3. sporto, kultūros bei nepilnamečiams skirtus renginius;

6.4. bendruomeninių organizacijų renginius;

6.5. organizuoti komercinius renginius ne tik populiariausiose renginių vietose.

 

III. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

7. Nustatomi šie rinkliavų dydžiai, kai komercinių renginių metu nestabdomas (nedraudžiamas, neribojamas, nekeičiamas) transporto eismas:

7.1. reklaminė akcija vienoje populiarioje renginių vietoje – 20 (dvidešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietose – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą;

7.2. reklamų, vaizdo klipų filmavimas, reklaminės fotosesijos, koncertai, pristatymai ir kiti su asmens komercine veikla susiję renginiai vienoje populiarioje renginių vietoje – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietoje – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą;

7.3. populiariose renginių vietose vykstantys komerciniai renginiai, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 120 (vienas šimtas dvidešimt) Eur už valandą.

8. Nustatomi šie rinkliavų dydžiai, kai komercinių renginių metu stabdomas (draudžiamas, ribojamas, keičiamas) transporto eismas:

8.1. komerciniai renginiai populiariose renginių vietose – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 60 (šešiasdešimt) Eur už valandą;

8.2. komerciniai renginiai populiariose renginių vietose, kuriose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą.

 

IV. RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

9. Komercinių renginių laikas skaičiuojamas valandomis:

9.1. nuo pasiruošimo komerciniam renginiui darbų pradžios iki visiško teritorijos (po renginio pabaigos) sutvarkymo, neatsižvelgiant į komercinio renginio trukmę;

9.2. už trumpesnį kaip 30 min. trukmės komercinio renginio laiką skaičiuojama pusė rinkliavos, nurodytos 7 ir (ar) 8 punktuose, sumos. Už ilgesnį kaip 30 min. trukmės komercinio renginio laiką skaičiuojama 1 valandos rinkliava.

10. Jei dalis komercinio renginio vyksta teritorijoje, kurioje taikoma didesnė rinkliava, viso komercinio renginio organizavimui taikoma didesnė rinkliava.

11. Jei renginio organizatorius prašymą leisti organizuoti komercinį renginį ir būtinus dokumentus nustatyta tvarka pateikia likus mažiau kaip 6 darbo dienoms iki komercinio renginio pradžios (įskaitant pasiruošimą komerciniam renginiui), nuostatų 7–8 punktuose nustatyti rinkliavų dydžiai didėja du kartus. Prašymo pateikimo diena laikoma jo užregistravimo Savivaldybės elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje diena.

12. Vadovaudamasis nuostatais rinkliavą apskaičiuoja kompetentingo Savivaldybės administracijos padalinio darbuotojas, rengiantis leidimo organizuoti komercinį renginį projektą.

 

V. RINKLIAVOS RINKIMO TVARKA

 

13. Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka išnagrinėjus prašymą ir priėmus teigiamą sprendimą dėl komercinio renginio organizavimo, rinkliavos mokėtojas privalo sumokėti rinkliavą už komercinio renginio organizavimą į Savivaldybės administracijos nurodytas banko sąskaitas iki komercinio renginio pradžios. Renginio organizatoriui leidimas organizuoti komercinį renginį atiduodamas tik po to, kai jis sumoka visą leidime organizuoti komercinį renginį nurodytą rinkliavą.

14. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą, jei sumokėta daugiau rinkliavos negu nurodyta leidime organizuoti renginį.

 

VI. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

15. Rinkliava netaikoma:

15.1. socialinio pobūdžio renginiams ir renginiams, kurie yra skirti nepilnamečiams;

15.2. komerciniams sporto renginiams, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas ar sveikas gyvenimo būdas ir nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais;

15.3. komerciniams renginiams, kurių organizavimui netaikoma Tvarkymo ir švaros taisyklėse numatyta renginių organizavimo tvarka;

15.4. valstybės ir savivaldybių institucijų, jų struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų ir organizacijų organizuojamiems komerciniams renginiams;

15.5. mokiniams ir studentams, filmuojantiems mokymo tikslais, pateikus prašymą dėl leidimo filmuoti iš atitinkamos švietimo įstaigos ar aukštosios mokyklos;

15.6. komerciniams bendruomeninių organizacijų renginiams, organizuojamiems bendruomenės gyvenamojoje vietovėje, kai nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais;

15.7. komerciniams renginiams, kurie organizuojami pagal atskirai Savivaldybės nustatytą tvarką (konkurso būdu ir pan.);

15.8. komerciniams renginiams, kuriems yra suteiktas Savivaldybės globojamo renginio statusas.

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1507 redakcija

 

15.9. komerciniams renginiams, kuriuos organizuoja asmenys, turintys Savivaldybės administracijos išduotą leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose ir nustatyta tvarka pateikę Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimą apie organizuojamą renginį, kai renginį organizuoja su Savivaldybės administracija suderintame prekybos (paslaugų teikimo) viešojoje vietoje plote.

2020 m. gegužės 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-519 redakcija

 

15.10. komerciniams renginiams, organizuojamiems 2020 metais.

2020 m. gegužės 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-531 redakcija

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Teisės aktų nustatyta tvarka rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

17. Nuostatus įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Už nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma drausminė ir materialinė atsakomybė.

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1507 - 2018-04-25
DĖL TARYBOS 2017-06-14 SPRENDIMO NR. 1-1017 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-519 - 2020-05-06
DĖL TARYBOS 2017-06-14 SPRENDIMO NR. 1-1017 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-531 - 2020-05-27
DĖL TARYBOS 2017-06-14 SPRENDIMO NR. 1-1017 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
Į pradžią