Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1033 2017-06-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2017 m. birželio 28 d.   Nr. 1-1033

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus 13.6 punktu:

,,13.6. lauko kavinių savininkai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka, apribojus eismą tam tikrose Vilniaus miesto gatvių dalyse vasaros sezono metu.“

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią