Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1266 2017-12-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 7 d.   Nr. 1-1266

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punktu ir 12 straipsniu, Vilniaus miesto  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, surinktas lėšas priskiriant specialiosios paskirties lėšoms ir jas skiriant:

1.1. miesto žinomumui didinti, siekiant gausinti Lietuvos ir užsienio turistų srautus;

1.2. tarptautiniam miesto pasiekiamumui gerinti;

1.3. konferencijų turizmui skatinti;

1.4. turistiniam Vilniaus patrauklumui didinti.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatus (pridedama).

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti vietinės rinkliavos už naudojimąsi viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos formą ir jos pildymo tvarką iki 2018 m. balandžio 1 d.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus jo 3 punktą, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

5. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

                            

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 7 d.

sprendimu Nr. 1-1266

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu.

2. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatai (toliau – nuostatai) tvirtinami ir keičiami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra (toliau – vietinė rinkliava) yra skirta didinti Vilniaus miesto žinomumą, siekiant gausinti Lietuvos ir užsienio turistų srautus, skatinti konferencijų turizmą, didinti turistinį Vilniaus patrauklumą ir  gerinti tarptautinį miesto pasiekiamumą, įskaitant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 1-1189 patvirtintos Vilniaus miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos tarptautiniam susisiekimui skatinti finansavimą.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. vietinė rinkliava – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta rinkliava už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, galiojanti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, ir už kurią gautos lėšos priskiriamos specialiosios paskirties lėšoms;

4.2. apgyvendinimo paslaugos gavėjas – fizinis asmuo, kuris atvyksta į Vilniaus miesto savivaldybę ir iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo gauna bent vieną nakvynės paslaugą, nepriklausomai nuo paslaugos užsakovo;

4.3. vietinės rinkliavos mokėtojas – apgyvendinimo paslaugos teikėjas, t. y. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas ir apgyvendinimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiantis asmuo, taip pat asmuo, kuris apgyvendinimo paslaugas teikia pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą verslo liudijimą pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodą verstis patalpų nuoma, kai teikiamos apgyvendinimo paslaugos;

4.4. mokestinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo, už kurį apskaičiuojama ir sumokama vietinė rinkliava.

5. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos rinkliavų, Lietuvos Respublikos turizmo ir kituose rinkliavų įvedimą ir administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS IR LENGVATOS

 

6. Vietinės rinkliavos dydis vienam asmeniui už suteiktą vieną nakvynę – 1 (vienas) euras.

7. Vietinė rinkliava netaikoma ilgalaikei nuomai (1 mėnuo ir daugiau).

8. Vietinės rinkliavos nemoka asmenys iki 18 metų ir vyresnio amžiaus moksleiviai,

pateikę galiojantį moksleivio pažymėjimą.

9. Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiami:

9.1. ligoniai, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

9.2. neįgalieji, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis;

9.3. grupės asmenų, išsinuomojusios dešimt kambarių ir daugiau. Šiame punkte nustatyta lengvata galioja iki 2019 m. sausio 1 d.;

9.4. visi apgyvendinimo paslaugų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpiu.

2020 m. gegužės 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-498 redakcija

 

                        91. Apgyvendinimo paslaugos gavėjas turi teisę kreiptis dėl sumokėtos vietinės rinkliavos ar jos dalies  Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpiu grąžinimo už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki šio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo. Prašymas teikiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kuri išnagrinėjusi prašymą esant pagrindui sumokėtą vietinę rinkliavą ar jos dalį grąžina per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

                        2020 m. gegužės 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-498 redakcija

 

 

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

           

10. Vietinės rinkliavos deklaracijos užpildymo bei pateikimo tvarką tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

11. Vietinei rinkliavai apskaičiuoti ir sumokėti vietinės rinkliavos mokėtojas pagal patvirtintą rinkliavos mokėjimo tvarką pasibaigus mokestiniam mėnesiui jungiasi prie Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt ir iki einamojo mėnesio 10 dienos ir atlieka vietinės rinkliavos deklaravimą.

12. Vietinė rinkliava turi būti sumokėta mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos. Už vietinės rinkliavos teisingą ir sąžiningą sumokėjimą atsako vietinės rinkliavos mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka.

13. Vietinė rinkliava sumokama į specialiosios paskirties lėšų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos biudžeto sąskaitą.

14. Vietinės rinkliavos deklaracijos nepateikimas ar rinkliavos nesumokėjimas laiku neatleidžia nuo prievolės sumokėti vietinę rinkliavą.

15. Vietinės rinkliavos mokėtojas per mokestinį mėnesį nesuteikęs apgyvendinimo paslaugų, privalo teikti vietinės rinkliavos deklaraciją, nurodydamas nakvynių skaičių – 0 (nulis).

16. Vietinės rinkliavos mokėtojas su vietine rinkliava susijusius apskaitos dokumentus privalo saugoti laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

17. Vietinės rinkliavos mokėtojas teikdamas informaciją apie nakvynių kainas privalo informuoti apgyvendinimo paslaugos gavėją apie Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą vietinę rinkliavą.

18. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo tvarkyti atskirą vietinės rinkliavos apskaitą, tinkamai fiksuoti vietinės rinkliavos surinkimą apskaitos dokumentuose ir juos saugoti.

19. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę patikslinti pateiktą deklaraciją per 10 kalendorinių dienų pasibaigus 12 punkte  nustatytam deklaracijos pateikimo terminui.

20. Jeigu patikslinus vietinės rinkliavos  deklaraciją susidaro nepriemoka, ją vietinės rinkliavos mokėtojas turi sumokėti per 5 kalendorines dienas po patikslintos deklaracijos pateikimo.

21. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo laiku sumokėti vietinę rinkliavą.

22. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo sudaryti sąlygas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti vietinės rinkliavos apskaičiavimo ar teikiamų duomenų apie faktinį užimtumą patikrinimą vietoje arba pagal pareikalavimą pateikti visus duomenis, reikalingus vietinės rinkliavos apskaitai ir kontrolei vykdyti.

23. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai nustačius ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijose pateiktų duomenų netikslumus, vietinės rinkliavos mokėtojas privalo netikslumus ištaisyti ir sumokėti susidariusią nepriemoką per vieną mėnesį.

24. Vietinės rinkliavos mokėtojas, nesumokėjęs vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos nuostatus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS NESUMOKĖJIMAS LAIKU IR PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

25. Vietinės rinkliavos mokėtojui, laiku nesumokėjusiam vietinės rinkliavos, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro pagal Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą delspinigių dydį.

26. Nesumokėti delspinigiai automatiškai įskaičiuojami į kito mėnesio deklaraciją ir privalo būti sumokėti.

27. Esant vietinės rinkliavos permokai, ji įskaičiuojama į kito mokestinio mėnesio deklaraciją.

28. Vietinės rinkliavos mokėtojas, nutraukęs apgyvendinimo paslaugų veiklą, turi teisę kreiptis dėl permokos grąžinimo grąžinimo jeigu prašymas dėl jos grąžinimo vietos mokesčio administratoriui pateiktas per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išnagrinėjusi vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą dėl permokos grąžinimo, esant pagrindui ją  grąžina per 14 kalendorinių dienų.

29. Vietinės rinkliavos mokėtojas apie priimtą sprendimą informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais.  

 

VII. VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

30. Nesumokėta vietinė rinkliava iš vietinės rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA

 

31. Vietinės rinkliavos administravimą ir apskaitą tvarko Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

32. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

X. SPRENDIMŲ DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS PANAUDOJIMO PRIĖMIMAS

 

33. Rinkliavos panaudojimo kryptis ir lėšas tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Rekomendacijas dėl rinkliavos tikslinio panaudojimo Vilniaus miesto savivaldybės tarybai teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta turizmo taryba, į kurios sudėtį pariteto principu būtų deleguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, viešosios įstaigos „GO Vilnius“, Lietuvos turizmo asociacijos, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos ir kitų organizacijų atstovai. Turizmo tarybos darbą organizuoja ir koordinuoja viešoji įstaiga „GO Vilnius“.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

______________________________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-498 - 2020-05-06
DĖL TARYBOS 2017-12-07 SPRENDIMO NR. 1-1266 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Į pradžią