Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Neapibrėžtas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1530 2018-05-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS<br> UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE<br> IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS

 UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 9 d.   Nr. 1-1530

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus:

1.1. išdėstyti 2 punktą taip:

,,2. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą (toliau – rinkliava) yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas Vilniaus miesto  savivaldybės teritorijos viešosiose vietose: gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, ant pėsčiųjų takų, paplūdimiuose, automobilių stovėjimo vietose ir poilsio aikštelėse, vandens telkiniuose ir prie jų bei kitose žmonių susibūrimo vietose (išskyrus teritorijas, kurios perduotos Savivaldybei pagal panaudos sutartis).“;

1.2. išdėstyti 10 punktą taip:

,,10. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitas.“;

1.3. išdėstyti 16 punktą taip:

,,16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.4. papildyti 17 punktu ir išdėstyti jį taip:

,,17. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už šių Nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“;

1. 5. papildyti 18 punktu ir išdėstyti jį taip:

„18. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų  veiksmai, įgyvendinant šiuos Nuostatus, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą atsakingas yra Turto departamento direktorius.

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią