Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1778 2018-10-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS

 

2018 m. spalio 17 d.   Nr. 1-1778

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 ir 15 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-443 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją bei į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. posėdžio protokolą Nr. 2-56, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2019lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

2. Neteko galios.

2019lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

3. Neteko galios.

2019lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

4. Neteko galios.

2019lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

5. Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

6. Pripažinti netekusiais galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ 1–5 punktus.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.

sprendimu Nr.

 

 

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

 

 

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties priedas

 

(Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

A K T A S

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

 

 

                                                                                              PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.

sprendimu Nr.

 

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO KONKURSO IR NE KONKURSO BŪDU NUOSTATAI

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.

sprendimu Nr.

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS

SUTARTIS

 

_____ m.________ ____ d. Nr. ___

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės turto panaudos sutarties

priedas

 

(Savivaldybės turto, suteikto panaudos pagrindais, perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, SUTEIKTO PANAUDOS PAGRINDAIS,

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

A K T A S

 

____ m.__________  ___d. Nr.___

Vilnius

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.                                           d.

sprendimu Nr.  

 

 

        

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                               PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.

sprendimu Nr.

 

 

NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS KONKURSO (AUKCIONO) ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

PATVIRTINTA         

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos                                                 

2018 m..                                                                                  

sprendimu Nr.       

 

(Prašymo forma)

 

Prašymas išnuomoti ne konkurso būdu ar suteikti panaudos pagrindais negyvenamuosius pastatus, statinius ir patalpas bei kitą ilgalaikį materialųjį turtą

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m..

sprendimu Nr.

 

NUOMPINIGIŲ UŽ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

Nuompinigių už negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių

priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO MAKSIMALUS NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAS

 

 

Neteko galios.

2019 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-291 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-291 - 2019-11-06
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-274 - 2019-11-06
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ANTAKALNIO G. 59 IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU
Į pradžią