Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1130/19 2019-05-31
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠV. BALTRAMIEJAUS MUGĘ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠV. BALTRAMIEJAUS MUGĘ

 

2019 m. gegužės 31 d.   Nr. A30-1130/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.8 papunkčiu, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2019 m. gegužės 21 d. potvarkiu Nr. 22-120/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės globojamo renginio statuso suteikimo renginiui „Baltramiejaus mugė“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u Vilniaus dailiųjų amatų asociacijai 2019 m. rugpjūčio 22 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o rugpjūčio 23–24 d. 11–21 val. organizuoti Šv. Baltramiejaus mugę Rotušės aikštėje, rugpjūčio 23 d. 12–13 val. – iškilmingą dalyvių eiseną Aušros Vartų, Vokiečių, Dominikonų, Šv. Jono, Pilies, Didžiąja gatvėmis iki Rotušės aikštės (baigiamuosius darbus po renginio atlikti iki rugpjūčio 25 d. 6 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos mugės metu ir jai pasibaigus (iki rugpjūčio 25 d. 6 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti mugės metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti mugės metu;

2.5. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.6. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.7. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones, o prekybos vietų išdėstymo (su paliktais tarpais tarp prekybos paviljonų) schemą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2.8. mugės vietą ir laiką Rotušės aikštėje papildomai suderinti su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše;

2.9. užtikrinti, kad mugės metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.10. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus mugės transportą;

2.11. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.12. užtikrinti, kad mugės metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis;

2.13. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo mugės metu ir sudarytą viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.14. prireikus mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę renginių vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.15. naudojant triukšmą slopinančias priemones užtikrinti, kad benzininiai arba dyzeliniai elektros generatoriai skleistų kuo mažesnį triukšmą;

2.16. prireikus elektros energijos tiekimo iš Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.17. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą rugpjūčio 23 d. 12–13 val. organizuojamos eisenos metu;

3.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje renginio metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią