Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1147/19 2019-05-31
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ KALNŲ PARKE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ KALNŲ PARKE

 

2019 m. gegužės 31 d.   Nr. A30-1147/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Medusa concert“ 2019 m. birželio 30 d. 6 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 18–22 val. organizuoti gyvo garso koncertą Kalnų parke  (baigiamuosius darbus atlikti iki liepos 1 d. 6 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos koncerto metu ir jam pasibaigus (iki liepos 1 d. 6 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti koncerto metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. akredituotoje laboratorijoje užsakyti triukšmo lygio matavimus, kurie turi būti atlikti birželio 29, 30 d. ir liepos 1 d. 20–21 val., triukšmo lygio matavimus kiekvieną dieną atlikti arčiausiai Kalnų parko esančių gyvenamųjų namų teritorijose šalia pastatų Krivių g. 42 ir Olimpiečių g. 5;

2.5. triukšmo lygio matavimų rezultatus nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po koncerto) pateikti Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui;

2.6. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o gavus nusiskundimų dėl viešosios rimties trikdymo iš karto triukšmą nutraukti;

2.7. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo koncerto metu ir sudarytą tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.8. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju  atlyginti nuostolius;

2.9. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir Kalnų parko estrados, išskyrus koncerto transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.10. aptverti koncerto teritoriją, pastatyti apsaugines tvoreles ir užtikrinti, kad konstrukcijas statytų atestuoti darbuotojai, o pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.11. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.12. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų licencijas ir leidimus prekiauti koncerto metu;

2.13. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą koncertų metu;

2.14. koncerto vietą ir laiką Kalnų parke papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

2.15. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.16. parengti transporto priemonių leidimus, su kuriais koncerto dalyviai renginio metu galėtų įvažiuoti į koncerto teritoriją išsikrauti ir pasikrauti prekių;

2.17. sumokėti 960 Eur vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

2.18. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką koncerto metu;

3.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas koncerto metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią