Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1159/19 2019-06-06
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ „VILNIAUS MIESTO RUSŲ KULTŪROS ŠVENTĖ“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ „VILNIAUS MIESTO RUSŲ KULTŪROS ŠVENTĖ“

 

2019 m. birželio 6 d.   Nr. A30-1159/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.8 papunkčiu, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2019 m. birželio 4 d. potvarkiu Nr. 22-133/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės globojamo renginio statuso suteikimo renginiui „Rusų kultūros šventė“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Slavų gailestingumo fondui ir viešajai įstaigai „Frontseatsai“ nuo 2019 m. birželio 8 d. 6 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 13–22 val. organizuoti renginį „Vilniaus miesto rusų kultūros šventė“ Vingio parke, baigiamuosius darbus atliekant iki 24 val.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos renginio metu ir jam pasibaigus (iki birželio 8 d. 24 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus ir licencijas prekiauti renginio metu;

2.5. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami alkoholiniai gėrimai;

2.6. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti jų išvalymą bei užtikrinti, kad riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.7. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginio metu;

2.8. pasirašyti su Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) priėmimo ir perdavimo aktą;

2.9. renginio vietą ir laiką papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.10. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.11. užtikrinti, kad dalyviai nevažiuotų automobiliais prie estrados, išskyrus dalyvius su leidimais (organizatorių iš anksto suderintais su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriumi bei neprieštaraujant viešajai įstaigai „Vilniaus miesto parkai“);   

2.12. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.13. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis;

2.14. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo renginio metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.15. numatyti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą, paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.16. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinus kelio ir informacinius ženklus;

2.17. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.18. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.19. renginio metu eismo draudimo vietoje užtikrinti galimybę įvažiuoti ir išvažiuoti aptarnaujančiam transportui ir specialiosioms tarnyboms;

2.20. renginį organizuoti netrikdant šalia jo vietos esančių lauko kavinių darbo;

2.21. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei bei atliekami kiti teisės aktams ir viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai;

2.22. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u, kad 2019 m. birželio 8 d. 8–21 val. draudžiamas transporto eismas (išskyrus asmenims, turintiems organizatorių leidimus įvažiuoti į teritoriją) Vingio parke nuo įvažiuojamojo kelio iš Geležinio Vilko gatvės pusės iki kavinės „Lakštingala“.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir saugų eismą renginio metu;

4.2. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje renginio metu.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginio metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią