Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1162/19 2019-06-07
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ ,,AČIŪ TAU, ISLANDIJA“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ ,,AČIŪ TAU, ISLANDIJA“

 

2019 m. birželio 7 d.   Nr. A30-1162/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Šimtas obuolių“ 2019 m. birželio 13 d. 22 val. pradėti paruošiamuosius darbus Islandijos gatvėje, o nuo birželio 14 d. 17 val. iki birželio 15 d. 2 val. organizuoti renginį „Ačiū Tau, Islandija“ Islandijos gatvėje (baigiamuosius darbus atlikti iki birželio 15 d. 12 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.3. sudaryti sutartį dėl teritorijos renginio metu ir jam pasibaigus sutvarkymo (iki birželio 15 d. 12 val.), šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, dangų valymo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.5. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, išskyrus renginio transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.6. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.7. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis;

2.8. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir saugaus eismo užtikrinimo renginio metu ir suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu viešosios tvarkos užtikrinimo planą;

2.9. triukšmą slopinančiomis priemonėmis užtikrinti, kad renginio metu naudojami benzininiai arba dyzeliniai elektros generatoriai skleistų kuo mažesnį triukšmą;

2.10. prieš tiesiant laikinąją veją, įrengti paklotus ir užtikrinti, kad nebūtų sugadintas kelio ženklinimas;

2.11. paskirti atsakingus darbuotojus ir priemonių įgyvendinimo koordinatorių ir užtikrinti, kad po renginio, ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 15 d. 12 val., būtų sutvarkyta gatvės danga, o už tvarkymo darbus atsiskaityti atsakingiems Mieto ūkio ir transporto darbuotojams pateikiant jiems pasirašyti darbų priėmimo aktą;

2.12. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u, kad nuo 2019 m. birželio 13 d. 22 val. iki birželio 15 d. 12 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Islandijos gatvėje.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginio metu;

4.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.2.1. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą birželio 13–15 d. vyksiančio renginio metu;

4.2.2. 2019 m. birželio 15 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.2.3. Eismo organizavimo skyriui kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ ir Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ birželio 13 d. demontuoti eismo reguliavimo priemones ir kitus dviračio tako elementus Islandijos gatvės važiuojamojoje dalyje ir birželio 15 d. pasibaigus renginiams juos atstatyti;

4.2.4. kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ 2019 m. birželio 13 d. 22 val. ir birželio 15 d. 9 val. skirti autobokštelį ir atlikti vėliavų pakabinimo ir nukabinimo darbus Islandijos gatvėje.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių:

5.1. informuoti visuomenę apie eismo ribojimus renginio metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones;

5.2. suderinus su Miesto ūkio ir departamento Eismo organizavimo skyriumi parengti informacinių eismo pakeitimų stendų projektus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią