Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1169/19 2019-06-11
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI FESTIVALĮ „KULTŪROS NAKTIS“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI FESTIVALĮ „KULTŪROS NAKTIS“

 

2019 m. birželio 11 d.   Nr. A30-1169/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Vilniaus festivaliai“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi 2019 m. birželio 14 d. 1 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o nuo birželio 14 d. 18 val. iki birželio 15 d. 2.30 val. organizuoti festivalį „Kultūros naktis“ pagal organizatorių iš anksto numatytą ir parengtą kultūros ir meno renginių organizavimo programą (baigiamuosius darbus atlikti iki birželio 15 d. 8 val., o Stiklių gatvėje iki birželio 21 d. 6 val.).

2. Į p a r e i g o j u organizatorių viešąją įstaigą „Vilniaus festivaliai“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų renginių metu ir jiems pasibaigus (iki birželio 15 d. 6 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. renginius organizuoti ir prireikus renginiams reikalingas priemones tvirtinti nedarant žalos statiniams, konstrukcijoms, nesugadinant vejos ir grindinio, o žalos atveju nuostolius atlyginti;

2.5. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo renginių metu ir suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu viešosios tvarkos užtikrinimo planą;

2.6. renginius organizuoti užtikrinant saugų eismą;

2.7. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, vejos ar į aikštes, išskyrus renginių transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu pagal organizatorių pateiktą sąrašą;

2.8. renginių vietas ir laiką prie įmonių, įstaigų ar organizacijų suderinti su jų administracijomis, o prie gyvenamųjų namų – su gyventojais, palikti laisvus įeiti į pastatus ar įvažiuoti į kiemus skirtus kelius;

2.9. renginius organizuoti neperžengiant privačių ar kitais pagrindais teisėtai valdomų sklypų ribų be šių sklypų savininkų ar teisėtų valdytojų sutikimo;

2.10. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o gavus nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto nutraukti renginius;

2.11. renginių vietą ir laiką Bernardinų sode ir Reformatų skvere suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“, Katedros aikštėje ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje – su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

2.12. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginių metu;

2.13. renginius organizuoti netrikdant šalia jų vietų esančių lauko kavinių darbo;

2.14. prireikus elektros energijos tiekimo ar išjungimo galimybę suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentu ir sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.15. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų licencijas ir leidimus prekiauti bei teikti paslaugas renginių metu;

2.16. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. N u s t a t a u,  kad 2019 m. birželio 14 ir 21 d. 1–6 val. draudžiamas transporto eismas ir draudžiama statyti transporto priemones Stiklių gatvės dalyje nuo Didžiosios iki Gaono gatvės.

4. L e i d ž i u  įmonėms, turinčioms lauko kavines ir leidimus prekiauti viešosiose vietose, birželio 15 d. pratęsti darbo laiką iki 2.30 val. ir, įsigijus vienkartines licencijas, prekiauti festivalio „Kultūros naktis“ metu alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, užtikrinant, kad alkoholiniai gėrimai nebūtų išsinešami iš lauko kavinių teritorijos.

5. P a v e d u:

5.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginių metu;

5.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

5.2.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ pagal organizatorių pateiktą sąrašą įrengti laikinuosius kelio ženklus ir aptverti nurodytas automobilių stovėjimo aikšteles;

5.2.2. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą birželio 14 ir 21 d. 1–6 val. vykstančių paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

5.2.3. 2019 m. birželio 14–15 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

5.3. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje renginio metu.

6. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus festivalio metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią